Globale klimagassutslipp – Klimavakten – Energi og Klima

De totale utslippene

Utviklingen i globale CO2-utslipp.

36,6

Mrd. tonn CO2 i 2018

9,3

Mrd. tonn CO2 i 1960

De årlige utslippene av karbondioksid (CO2) fra fossil energi og industri er nær firedoblet siden 1960. For 2018 beregnet forskere tilknyttet prosjektet Global Carbon Budget de globale utslippene til 36,6 milliarder tonn CO2 (se figur). Utslippene økte med 2,1 prosent i 2018 sammenlignet med året før.

Kina hadde en betydelig økning av sine utslipp i 2018 med 2,3 prosent. USAs utslipp økte med 2,8 prosent i 2018, mens EU reduserte sine utslipp med 2,1 prosent. India økte sine utslipp med hele 8 prosent i 2018 sammenlignet med 2017.

40 prosent av CO2-utslippene i 2018 kom fra kullsektoren. Olje sto for 34 prosent, gass for 20 prosent og sement for 4 prosent.

Forventer avtakende utslippsvekst i 2019

Veksten i CO2-utslipp fra fossil energi og industri var på om lag 3 prosent i året i det første tiåret av 2000-tallet. Utflatingen i utslipp i perioden 2014–16 skyldtes særlig kraftige reduksjoner i kinesisk kullforbruk siden 2013, men i 2017–18 tok kinesiske utslipp seg opp igjen med ny vekst i kullforbruket.

Forskerne bak rapporten Global Carbon Budget estimerer at globale utslipp i 2019 vil øke, men betydelig mindre enn de to foregående årene. Forskerne går ut fra en vekst på 0,6 prosent i utslippene i 2019, men det er knyttet betydelig usikkerhet til denne prognosen. Veksten kan havne på fra -0,2 prosent til +1,5 prosent.

Utslippsveksten i 2017–18 og utviklingen i 2019 viser at verdens land så langt ikke har klart å sette en kurs som tilsvarer løftene de ga i Paris-avtalen i 2015. Globale CO2-utslipp ligger an til å være over 4 prosent høyere i 2019 enn da løftene ble gitt i Paris i 2015.

Den forventede lavere veksten i 2019 skyldes særlig en uventet nedgang i globalt kullforbruk. Solid vekst i forbruket av olje og gass sørger imidlertid for at det fortsatt ligger an til vekst i 2019, og dermed igjen ny rekord for globale CO2-utslipp fra fossil energi og industri.

Raske og store kutt nødvendig

Det internasjonale samfunnet samlet seg under klimaforhandlingene i Paris 2015 om togradersmålet: Å begrense gjennomsnittlig global oppvarming til «godt under» 2 grader over førindustriell tid. Dette krever raske og store kutt i klimagassutslippene. Les mer om tallene i artikkelen om karbonbudsjettet.

<2°C eies av

I samarbeid med