Globale klimagassutslipp – Klimavakten – Energi og Klima

De totale utslippene

Utviklingen i globale CO2-utslipp.

36,2

Mrd. tonn CO2 i 2017

9,4

Mrd. tonn CO2 i 1960

De årlige menneskeskapte utslippene av karbondioksid (CO2) er nær firedoblet siden 1960. For 2017 beregnet forskere tilknyttet prosjektet Global Carbon Budget de globale utslippene til 36,2 milliarder tonn CO2 (se figur). Utslippene økte med 1,6 prosent i 2017 sammenlignet med året før. Fra 2014 til 2016 holdt utslippene seg omtrent stabile.

Kina hadde en betydelig økning av sine utslipp i 2017 med 1,7 prosent. USAs utslipp falt noe, mens EUs økte 1,4 prosent etter mange år med nedgang. India økte sine utslipp med 4 prosent i 2017 sammenlignet med 2016.

40 prosent av de menneskeskapte CO2-utslippene i 2017 kom fra kullsektoren. Olje sto for 35 prosent, gass for 20 prosent og sement for 4 prosent.

Forventer økende utslippsvekst i 2018

Veksten i menneskeskapte utslipp var på over 3 prosent i året i det første tiåret av 2000-tallet. Utflatingen i utslipp i perioden 2014–16 skyldtes særlig kraftige reduksjoner i kinesisk kullforbruk siden 2013. Tallene for 2017 og ikke minst prognosene for 2018 tyder imidlertid på at utslippene igjen øker, og at økningen blir større i 2018, ifølge Global Carbon Budgets rapport. Verden kan sette ny rekord med 37,1 milliarder tonn CO2 i 2018.

Forskerne går ut fra en vekst på 2,7 prosent i utslippene i 2018, men det er knyttet betydelig usikkerhet til denne prognosen. Veksten kan havne på fra 1,8 til 3,7 prosent. Utslippsveksten i 2017–18 viser at verdens land så langt ikke har klart å sette en kurs som tilsvarer løftene de ga i Paris-avtalen i 2015.

Den forventede veksten i 2018 skyldes særlig økte utslipp i Kina og utviklingsland, og i USA. Økende bruk av kull er en hovedårsak. Den kinesiske utslippsveksten anslår forskerne til 4,7 prosent, men prognosen er altså usikker. Indias utslipp ligger an til å øke med 6,3 prosent i 2018. Forskerne regner med at USAs utslipp vil øke med 2,5 prosent i 2018 etter mange år med nedgang, hovedsakelig grunnet værforhold.

Raske og store kutt nødvendig

Det internasjonale samfunnet samlet seg under klimaforhandlingene i Paris 2015 om togradersmålet: Å begrense gjennomsnittlig global oppvarming til «godt under» 2 grader over førindustriell tid. Dette krever raske og store kutt i klimagassutslippene. Les mer om tallene i artikkelen om karbonbudsjettet.

<2°C eies av

I samarbeid med