Verdens avhengighet av fossil energi – Klimavakten – Energi og Klima
KLIMAVAKTEN

Fossil­avhengigheten

Globalt energiforbruk fordelt på energityper.

Sist oppdatert: 20. desember 2017

81%

Andel fossil energi

13%

Andel fornybar energi

Verden er fortsatt sterkt avhengig av fossil energi. Kull og olje er de dominerende energikildene, med gass på tredjeplass. Grafen er bygd på tall fra Det internasjonale energibyrået (IEA) som viser det totale globale energiforbruket (total primary energy demand/TPED) – samt forbruket i kraftproduksjon og i transportsektoren.

Målt i prosent utgjør kull og olje omtrent like store deler av totalt energiforbruk, henholdsvis 29 prosent kull og 31 prosent olje, mens gass utgjør 21 prosent. Resten er fordelt på bioenergi 10 prosent, kjernekraft 5 prosent, vannkraft 2 prosent og andre fornybare kilder – sol og vind – utgjør 1 prosent.

I kraftsektoren utgjør kullet den største andelen, fulgt av gass, vannkraft og kjernekraft. Ny fornybar energi – vind og sol – utgjør bare 2 prosent, mens bioenergi representerer 3 prosent av kraftproduksjonen.

I transportsektoren er olje totalt dominerende – olje dekker 93 prosent av energibehovet.

Produksjonen fra alle energikilder er omregnet til oljeekvivalenter, slik at det går an å sammenlikne. For å regne ut det totale energiforbruket, benyttes også ulike omregningsformler for å kunne sammenlikne for eksempel vannkraft og kull.

Hvordan må energimiksen endre seg?

I en verden som beveger seg i tråd med målet om å holde global oppvarming under 2 grader (togradersmålet), vil energimiksen gradvis endres i de kommende tiårene (se artikkel om karbonbudsjettet). Bruken av kull vil falle drastisk og oljeforbruket vil også gå ned. Endringene vil skje både gjennom effektivisering og ved overgang til fornybare energikilder.

I 2040 vil kullets andel – i et IEA-scenario i tråd med togradersmålet – være falt til 16 prosent og forbruket være tilbake på omtrent samme nivå som i 1990. I transportsektoren vil elektrisitet og biodrivstoff ta betydelige andeler, men oljens andel reduseres fra over 90 prosent i dag til 65 prosent i 2040.

Hovedkilde: IEA