Global kraftproduksjon fordelt på energityper – Klimavakten – Energi og Klima

Kraftkildene

Global kraftproduksjon fordelt på energityper.

26%

Andel fornybar kraft 2018

38%

Andel kullkraft 2018

Den totale produksjonen av elektrisk kraft i verden økte med 73 prosent i perioden fra 2000 til 2018, til 26700 TWh (terawatt-timer). Kullets andel var i 2018 på 38 prosent, mot 39 prosent i 1990.

Grafen viser hvordan elektrisitetsproduksjonen har utviklet seg fra 2000 til 2018. Det var vekst i bruken av alle kilder bortsett fra olje.

2018: Fornybar nest størst etter kull

Fornybar energi – vann, vind, sol og bio – utgjorde i 2018 samlet 26 prosent av den globale kraftproduksjonen, ifølge Det internasjonale energibyrået (IEA). Dette var fjerde år på rad at fornybar kraft utgjorde en større andel enn gasskraft, som sto for 23 prosent i 2018. Kjernekraft representerte 10 prosent og kraft produsert med olje 3 prosent.

I 2018 økte global kraftproduksjon med 900 TWh sammenlignet med 2017, en økning på 4 prosent. Fornybar kraft sto for nær halvparten av økningen (449 TWh). Kullkraft sto for 258 TWh. Kraftproduksjon med kull har økt både i 2017 og 2018. Gasskraft økte med 236 TWh i 2018. Økningen i kull- og gasskraft førte til at CO2-utslippene fra kraftsektoren gikk opp med 2,5 prosent i 2018, stikk i strid med det som er nødvendig for å nå klimamålene i Paris-avtalen.

Anslag over andelen de ulike fornybarteknologiene og fornybar samlet hadde av global kraftproduksjon ved utgangen av 2018. (Kilde: REN21).

Ser en på de ulike fornybar-teknologiene, er det fortsatt vannkraften som er størst. Vannkraft sto i 2018 ifølge rapporten REN21 for 15,8 prosent av global kraftproduksjon, vindkraft 5,5 prosent, solkraft fra solcellepaneler (PV) 2,4 prosent, biokraft 2,2 prosent, og andre fornybarteknologier 0,4 prosent. Vind- og solenergi har i realiteten bare blitt synlig på statistikken i løpet av de siste fem til ti årene.

Sterkt fall i kullkraft nødvendig

I en fremtid i tråd med målene fra Paris-avtalen skal global oppvarming holdes godt under 2 grader, og landene skal anstrenge seg for å begrense oppvarmingen til 1,5 grader. Skal verden klare dette, må den fossile andelen av kraftproduksjonen falle dramatisk i de kommende tiårene.

IEAs scenario for en bærekraftig utvikling har som forutsetning at målene i Paris-avtalen nås, samtidig som alle mennesker får tilgang til energi og luftforurensning reduseres. I dette scenarioet vil kull bare stå for 6 prosent av kraftproduksjonen i 2040 (mot 37 prosent i dag). Gasskraft når en topp i 2030 og faller frem mot 2040, da den vil ha en andel på 14 prosent. Veksten kommer i vind, sol og annen fornybar energi, som vil stå for 67 prosent av global kraftproduksjon i 2040. Kjernekraft står for 11 prosent i dette scenarioet, som er presentert i IEAs World Energy Outlook 2019.

<2°C eies av

I samarbeid med