Global kraftproduksjon fordelt på energityper – Klimavakten – Energi og Klima

Kraftkildene

Global kraftproduksjon fordelt på energityper.

26%

Andel fornybar kraft 2019

36%

Andel kullkraft 2019

Fornybar energi – vann, vind, sol og bio – utgjorde i 2019 samlet 26 prosent av den globale produksjonen av elektrisk kraft, ifølge oljeselskapet BPs energistatistikk. Bare kull var en større kraftkilde med 36,4 prosent, men produksjonen av kullkraft gikk ned med 2,6 prosent i 2019 sammenlignet med 2018. Gasskraft sto i 2019 for 23,3 prosent, kjernekraft for 10,4 prosent og olje 3,1 prosent.

Fallet i kullkraftproduksjon var det største på minst 30 år, ifølge en rapport fra tankesmien Ember. De peker på fire årsaker: Lav økning i etterspørsel på grunn av lav økonomisk vekst og mild vinter, økning på 15 prosent i kraftproduksjon fra vind og sol, overgang fra kull- til gasskraft i EU og USA, og oppstart av ny kjernekraft i Asia. Nedgang i kullkraft globalt kom til tross for økning i Kina.

Koronakrisen gir mer fornybar

Nedstenging av økonomier rundt om i verden i forbindelse med koronakrisen i 2020 har redusert etterspørselen etter kraft betydelig. Det rammer både kull-, gass- og kjernekraft. Produksjonen av fornybar kraft er derimot mindre avhengig av etterspørselsendringer, og dermed gjorde koronakrisen kraftmiksen grønnere, skriver Det internasjonale energibyrået (IEA) i en rapport fra juni 2020. Lave driftskostnader og prioritert tilgang til kraftnettet i mange markeder har gjort det mulig for fornybar å produsere nær full kapasitet eller til og med øke.

For 2020 som helhet venter IEA at fornybar-andelen av global kraftproduksjon vil øke til 29 prosent, drevet av ny sol- og vindkraft. Dette er basert på en langsom, men stødig gjeninnhenting i økonomien. Kullkraftens andel vil falle med nye 10 prosent i forhold til 2019 og ende på 34 prosent. Gasskraft vil falle med 7 prosent. Både kull og gass står overfor den største nedgangen som registrert, ifølge IEA.

I artikkelen «Live-data: Strøm og CO2» kan du se hvordan kraftmiksen er i en rekke land akkurat nå.

Vannkraft fortsatt størst blant fornybar

Ser en på de ulike fornybar-teknologiene, er det fortsatt vannkraften som er størst. Vannkraft sto i 2019 ifølge rapporten REN21 for 15,9 prosent av global kraftproduksjon, vindkraft 5,9 prosent, solkraft fra solcellepaneler (PV) 2,8 prosent, biokraft 2,2 prosent, og andre fornybarteknologier 0,4 prosent. Vind- og solenergi har i realiteten bare blitt synlig på statistikken i løpet av de siste fem til ti årene.

Anslag over andelen de ulike fornybarteknologiene og fornybar samlet hadde av global kraftproduksjon ved utgangen av 2019. Avvik sammenlignet med data fra BP referert over skyldes noe ulikt datagrunnlag. (Kilde: REN21).

I 2019 fortsatte den flerårige trenden hvor det bygges ut mer ny fornybar enn fossil kraftproduksjon. Les mer om dette i artikkelen om investeringer i fornybar energi.

Sterkt fall i kullkraft nødvendig

I en fremtid i tråd med målene fra Paris-avtalen skal global oppvarming holdes godt under 2 grader, og landene skal anstrenge seg for å begrense oppvarmingen til 1,5 grader. Skal verden klare dette, må den fossile andelen av kraftproduksjonen falle dramatisk i de kommende tiårene.

IEAs scenario for en bærekraftig utvikling har som forutsetning at målene i Paris-avtalen nås, samtidig som alle mennesker får tilgang til energi og luftforurensning reduseres. I dette scenarioet vil kull bare stå for 6 prosent av kraftproduksjonen i 2040. Gasskraft når en topp i 2030 og faller frem mot 2040, da den vil ha en andel på 14 prosent. Veksten kommer i vind, sol og annen fornybar energi, som vil stå for 67 prosent av global kraftproduksjon i 2040. Kjernekraft står for 11 prosent i dette scenarioet, som er presentert i IEAs World Energy Outlook 2019.

<2°C eies av

I samarbeid med