Utviklingen i global temperatur – Klimavakten – Energi og Klima
KLIMAVAKTEN

En varmere klode

Utviklingen i global temperatur.

+1,05 °C

Over førind. tid

2018 var det fjerde varmeste året som er målt, ifølge data fra amerikanske National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). Forskere fra NASA og det britiske Met Office kom til samme konklusjon.

Den globale gjennomsnittstemperaturen var 1,05°C høyere enn i førindustriell tid (se figur). Denne statistikken gjelder kombinert temperatur over land og ved havoverflaten. Verdien er beregnet ut fra millioner av enkeltmålinger.

I figuren over er global oppvarming siden førindustriell tid estimert ved å sammenligne utviklingen av global temperatur for de siste 30 årene (lineær trend i figuren) med førindustriell temperatur (beregnet som gjennomsnittet for perioden 1880–1930). Les mer om temperatur, metodevalg bak denne figuren og klima i en egen artikkel av klimaforsker Helge Drange.

I Paris-avtalen ble verdens land enige om at global oppvarming skal holdes «godt under» 2°C over førindustriell tid, og at man skal anstrenge seg for å begrense oppvarmingen til 1,5 grader.

Stigende temperatur

Flere forskningsmiljøer arbeider med å studere temperaturutviklingen. De opererer av ulike grunner ofte med forskjellige referanseperioder («normalperioder»). Mens NOAA har valgt perioden 1901–2000, bruker NASA 1951–1980 og Met Office Hadley-senteret i England 1961–1990. Dermed vil tallene disse publiserer om temperaturutviklingen ikke være identiske, selv om trenden er tilsvarende. Det sentrale i klimaforskningen er uansett den langsiktige utviklingen.

Ifølge NOAAs temperaturdata var 2018 altså det fjerde varmeste året som er målt – 0,79 grader over snittet for 1901–2000. Bare i 2017, 2016 og 2015 har gjennomsnittstemperaturen vært høyere etter NOAAs beregninger. Temperaturen i 2016 og 2015 var påvirket av en El Niño-episode i Stillehavet. 2017 er det varmeste året som er målt uten El Niño-påvirkning. Ni av de ti varmeste årene har kommet siden 2005.

Global gjennomsnittstemperatur har økt med 0,07 grader per tiår siden 1880. Siden 1980 har temperaturen økt i dobbelt så høy takt.

Utslipp av drivhusgasser gir oppvarming

Klimaforskerne mener at det ikke lengre er rom for tvil om årsakssammenhengene: Våre utslipp av drivhusgasser til atmosfæren fører til rask oppvarming av kloden.

«Ifølge FNs klimapanel skyldes mer enn halvparten av oppvarmingen etter 1960 med mer enn 95 prosent sikkerhet menneskelig aktivitet i form av klimagassutslipp og avskoging,» skriver professor Eystein Jansen fra Bjerknessenteret i en oversiktsartikkel om klimaendringer.

Forskerne finner også ut stadig mer om samspillet mellom menneskeskapte og naturlige klimavariasjoner, som enkelte år vil svekke, og andre år vil forsterke, den globale oppvarmingen.

Konsekvensene av oppvarmingen blir stadig tydeligere – flom, tørke, hetebølger, havstigning og utfordringer knyttet til tilgang på vann og mat.

I en mye omtalt rapport offentliggjort høsten 2018 sammenlignet FNs klimapanel de forventede følgene av en oppvarming på 1,5°C med oppvarming på 2°C. Konklusjonen er klar: Å stoppe på halvannen grader er mye mer krevende enn togradersmålet. Men det er også mye å tjene på å gjøre det, fordi følgene er betydelig verre ved to grader.

Les mer om Global oppvarming