Nye rekordmålinger: Utviklingen i global temperatur – Klimavakten

En varmere klode

Utviklingen i global temperatur.

+1,13 °C

Over førind. tid

2020 er sammen med 2016 de to varmeste årene som er målt, ifølge data fra flere forskningsgrupper som måler global gjennomsnittstemperatur.

NASA har målt 2020 til det varmeste året, mens målingene til NOAA, Copernicus, Met Office Hadley-senteret og Berkeley Earth har 2020 som nest varmest etter 2016. Forskjellen mellom de to årene er så liten at det er rimelig å se dem som like varme.

Temanotatet Klimastatus 2021 gir et oppdatert overblikk over klimaendringer, utslipp og klimaløsninger.

Les hele notatet her.

Last ned notatet som pdf her.

Temperaturen i 2016 ble påvirket i varmere retning av en særlig kraftig utgave av værfenomenet El Niño i Stillehavet. I 2020 var det isteden en La Niña-hendelse, som trolig hadde en nedkjølende effekt i andre halvår. Derfor er det oppsiktsvekkende at 2020 kunne bli like varmt som 2016, mener flere klimaforskere. Dette viser hvilken sterk påvirkning klimagassutslipp har på globale temperaturer.

Den globale gjennomsnittstemperaturen var i 2020 1,13 °C høyere enn i førindustriell tid (se figur). Denne statistikken gjelder kombinert temperatur over land og ved havoverflaten. Verdien er beregnet ut fra millioner av enkeltmålinger.

I figuren over er global oppvarming siden førindustriell tid estimert ved å sammenligne utviklingen av global temperatur for de siste 30 årene (lineær trend i figuren) med førindustriell temperatur (beregnet som gjennomsnittet for perioden 1880–1930). Les mer om temperatur, metodevalg bak denne figuren og klima i en egen artikkel av klimaforsker Helge Drange.

Animasjonen viser global temperaturutvikling. Data fra NASA GISS 1880-2020. Figur: Helge Drange (UiB/Bjerknes), Ingo Bethke (UiB/Bjerknes), Mats Bentsen (NORCE/Bjerknes)

I Paris-avtalen ble verdens land enige om at global oppvarming skal holdes «godt under» 2 °C sammenlignet med førindustriell tid, og at man skal anstrenge seg for å begrense oppvarmingen til 1,5 grader.

Stigende temperatur

Flere forskningsmiljøer arbeider med å studere temperaturutviklingen. De opererer av ulike grunner ofte med forskjellige referanseperioder («normalperioder»). Mens NOAA har valgt perioden 1901–2000, bruker NASA 1951–1980 og Met Office Hadley-senteret i England 1961–1990. Dermed vil tallene disse publiserer om temperaturutviklingen ikke være identiske, selv om trenden er tilsvarende. Det sentrale i klimaforskningen er uansett den langsiktige utviklingen.

Ifølge NOAAs temperaturdata var 2020 altså det nest varmeste året som er målt, 0,98 grader over snittet for 1901–2000 (se figur under). Bare i 2016 var gjennomsnittstemperaturen høyere etter NOAAs beregninger – med 0,02 grader. De fem varmeste årene har kommet siden 2015, og de ti varmeste siden 2005. Det siste tiåret er det varmeste som har vært målt.

Global gjennomsnittstemperatur har økt med 0,08 grader per tiår siden 1880. Siden 1981 har temperaturen økt i mer enn dobbelt så høy takt (0,18 grader per tiår).

Utslipp av drivhusgasser gir oppvarming

Klimaforskerne mener at det ikke lengre er rom for tvil om årsakssammenhengene: Våre utslipp av drivhusgasser til atmosfæren fører til rask oppvarming av kloden.

«Ifølge FNs klimapanel skyldes mer enn halvparten av oppvarmingen etter 1960 med mer enn 95 prosent sikkerhet menneskelig aktivitet i form av klimagassutslipp og avskoging,» skriver professor Eystein Jansen fra Bjerknessenteret i en oversiktsartikkel om klimaendringer.

Forskerne finner også ut stadig mer om samspillet mellom menneskeskapte og naturlige klimavariasjoner, som enkelte år vil svekke, og andre år vil forsterke, den globale oppvarmingen.

Konsekvenser av oppvarmingen

Konsekvensene av oppvarmingen blir stadig tydeligere – flom, tørke, hetebølger, havstigning og utfordringer knyttet til tilgang på vann og mat.

I en rapport har FNs klimapanel sammenlignet de forventede følgene av en oppvarming på 1,5 °C med oppvarming på 2 °C. Konklusjonen er klar: Å stoppe på halvannen grader er mye mer krevende enn togradersmålet. Men det er også mye å tjene på å gjøre det, fordi følgene er betydelig verre ved to grader.

Les mer om Global oppvarming

<2°C eies av

I samarbeid med