Havis og issmelting i Arktis – Klimavakten – Energi og Klima
KLIMAVAKTEN

Issmelting i Arktis

Utviklingen i utbredelsen av havis i Arktis.

Sist oppdatert: 14. august 2019

–35 %

Avvik i 2018 fra normalnivå

Sjøisutbredelsen i Arktis for september 2018 var 4,71 millioner kvadratkilometer (gjennomsnitt for måneden). Dette er 2,5 millioner kvadratkilometer eller 35 prosent under normalen for årene 1979–1988. Utbredelsen i september 2018 er den sjette laveste som er målt siden satellittmålingene begynte i 1979, og likt med nivået i 2008.

Utbredelsen av sjøis var rekordlav i januar og februar 2018, og holdt seg på et lavt nivå ut mai, skriver amerikanske National Snow & Ice Data Center (NSIDC). Imidlertid bidro mindre ekstreme værforhold i sommermånedene til at utbredelsen av is i september ikke endte på rekordlavt nivå.

Rekordlavt i 2012

Den minste utbredelsen som er målt var i 2012, med 3,57 millioner kvadratkilometer. Klimaforskerne pekte på sammensatte årsaker til smelterekorden i 2012. Sammenhengen med et varmere klima er klar. Høyere temperatur skaper økt smelting, som setter i gang en selvforsterkende prosess. I tillegg kom andre, mer indirekte årsaker til 2012-rekorden: Havstrømmene inn i Polhavet var sterkere og varmere enn normalt. Videre drev lavtrykk mellom Grønland og Island mye varme fra sørlige strøk nordover, og vinder langs Grønland dyttet sjøis sørover.

Årene 2013–2018 har ikke vært preget av spesielle værforhold som dette, men issmeltingen har likevel vært høy og i tråd med den langsiktige trenden med mindre havis i Arktis.

Utbredelsen av sjøis i Arktis i september 2018. 30-års gjennomsnitt for 1981-2010 er markert med rødt. (Illustrasjon: NASA’s Scientific Visualization Studio).

Utbredelsen av is i Arktis har minket med 12,8 prosent per tiår siden målingene begynte, ifølge NSIDC.

Klimaforskere fra Bjerknessenteret har funnet at vinterisdekket aldri har vært mindre, og at endringene aldri har skjedd raskere enn nå. Barentshavet blir sannsynligvis isfritt en gang mellom 2061 og 2088.

Undersøker koblinger til ekstremvær

Økende smelting av sjøis i Arktis bidrar til en forsterkende virkning gjennom is-albedoeffekten, men det finnes også dempende virkninger når sjøisen smelter. Økning i havnivået skjer gjennom smelting av breer og innlandsis på Grønland og i Antarktis, men endres ikke av at sjøisen smelter.

Forskere undersøker også andre effekter, blant annet på vinder og værforhold. Enkelte forskere mener det er koblinger mellom temperaturstigning i nordområdene og perioder med ekstrem kulde og hete i Nord-Amerika og Europa.

Hovedkilde: National Snow & Ice Data Center

Les mer om Arktis