Utvikling i globalt havnivå – Klimavakten – Energi og Klima

Havet stiger

Utviklingen i globalt havnivå.

3,4 mm

Havstigning pr. år

Satellittdata og direkte målinger langs verdens kyster viser at havet har steget med vel 20 cm siden starten av det forrige århundret. De siste årene har havstigningen vært ca 3,4 mm per år. Hastigheten forventes å øke ettersom global temperatur øker utover i dette århundret.

Havet stiger i hovedsak grunnet smelting av is som ligger på land (breer og iskappene på Grønland og i Antarktis), og på grunn av at vannet utvider seg når det blir varmet opp. Havnivået har steget fortere siden midten av det 20. århundre enn snitthastigheten over de to siste tusenårene. Den femte hovedrapporten fra FNs klimapanel (IPCC), publisert i 2013, oppjusterte tallene for global gjennomsnittlig havstigning.

Hvis klimagassutslippene fortsetter som i dag, det vil si at det ikke settes inn målrettede tiltak for å få ned utslippene, er havnivået beregnet til å stige opp mot 80 cm i dette århundre. Selv med utslipp som er beregnet for å holde oppvarmingen under to grader, kan havet stige like over en halv meter mot slutten av århundret.

Smelting av de store isdekkene på Grønland og Vest-Antarktis vil skje gradvis, og det kan ta lang tid før de stabiliserer seg når de først har kommet ut av likevekt. Det kan medføre betydelig økt havstigning. I klimasystemet kan vi snart passere viktige terskler, der utviklingen ikke lar seg stanse, skriver klimaforsker Eystein Jansen.

Havstigning har allerede fått store konsekvenser for lavtliggende øysamfunn. Kystområder og lavtliggende områder vil i økende grad merke negative virkninger av ytterligere havstigning, som permanent oversvømmelse, flom og erosjon.

Les mer om faktorer som påvirker havnivået.

<2°C eies av

I samarbeid med