Havstigning: Tempoet øker – Klimavakten – Energi og Klima

Havet stiger

Utviklingen i globalt havnivå.

3,6 mm

Havstigning pr. år

25 cm

Havstigning siden 1880

Smelting av is som ligger på land og oppvarming av vann er hovedårsakene til stigende havnivå. Tempoet øker.

Vannstandsmålinger viser at globalt havnivå har steget med rundt 25 cm siden 1880. Svært nøyaktige satellittmålinger ble tatt i bruk i 1992–93, og er i stor grad samstemte med vannstandsmålingene (se figur).

Temanotatet Klimastatus 2021 gir et oppdatert overblikk over klimaendringer, utslipp og klimaløsninger.

Les hele notatet her.

Last ned notatet som pdf her.

Basert på satellittmålingene det siste tiåret er det nå en stigning av havnivået på rundt 3,6 mm per år. Dette tilsvarer en global havnivåendring på 36 cm i løpet av 100 år. Men siden havnivåøkningen akselererer – og med forventningen om en stadig forsterket, fremtidig global oppvarming – kan vi anta en større havnivåendring i løpet av de neste 100 år.

Klimaforskere beregner at havnivået kan stige et sted mellom 43 og 84 cm i dette århundre, avhengig av hvordan klimagassutslippene utvikler seg. Det laveste nivået baserer seg på et scenario der utslippene går mot null innen 2050.

  • Les mer om hvordan havnivået måles og hvordan havstigningen er fordelt på kloden i en egen artikkel av klimaforsker Helge Drange.

Årsaker til havstigning

Havnivået har steget fortere siden midten av det 20. århundre enn snitthastigheten over de to siste tusenårene.

Havet stiger i hovedsak grunnet smelting av is som ligger på land (isbreer og iskappene på Grønland og i Antarktis), og på grunn av at vannet utvider seg når det blir varmet opp. Smelting av is på land utgjør 50 prosent og oppvarming av havet rundt 39 prosent av havnivåstigningen.

En hovedårsak til usikkerheten om hvor stor havstigningen i vårt århundre blir, er manglende kunnskap om hvor raskt – og hvor mye – iskappene på Grønland og i Antarktis vil smelte. Smeltingen vil skje gradvis, og det kan ta lang tid før iskappene stabiliserer seg når de først har kommet ut av likevekt. Det kan medføre betydelig økt havstigning.

Grønland og Antarktis: Vippepunkter

Iskappene på Grønland og Antarktis er eksempler på vippepunkter i klimasystemet.

Smelting av alle verdens isbreer vil føre til en global havstigning på rundt 0,5 m. Ved total nedsmelting av iskappen på Grønland vil havnivået stige 7 meter. Full nedsmelting i Antarktis: 58 meter.

Mens mesteparten av verdens breer forventes å være tapt i løpet av 100 år, vil imidlertid store deler av iskappene på Grønland og i Antarktis være intakte, skriver Helge Drange. Men dersom tempoet på smeltingen av de to iskappene skulle øke noe, vil det ha direkte – og store – følger for globalt havnivå.

Konsekvenser

Havstigning har allerede fått store konsekvenser for lavtliggende øysamfunn. Kystområder og lavtliggende områder vil i økende grad merke negative virkninger av ytterligere havstigning, som permanent oversvømmelse, flom og erosjon.

Les mer om Havstigning

<2°C eies av

I samarbeid med