CO2 i atmosfæren – Klimavakten – Energi og Klima

CO2 i atmosfæren

Utviklingen i konsentrasjonen av karbondioksid (ppm).

415,7 ppm

CO2-innhold mai 2021

413,9ppm

CO2-innhold mai 2020

Innholdet av CO2 i atmosfæren måles i deler per million (engelsk: parts per million – ppm). Konsentrasjonen av CO2 i atmosfæren er nå den høyeste på millioner av år. En viktig forskjell sammenlignet med tidligere tider er at mengden CO2 nå endres i en fart man aldri tidligere har sett.

Temanotatet Klimastatus 2021 gir et oppdatert overblikk over klimaendringer, utslipp og klimaløsninger.

Les hele notatet her.

Last ned notatet som pdf her.

CO2-innholdet i atmosfæren fortsatte å stige i 2019 og nådde et nytt rekordnivå, ifølge en rapport fra Verdens meteorologiorganisasjon (WMO). Det globale gjennomsnittet for 2019 var 410,5 deler per million, opp fra 407,8 i 2018. Økningen i 2019 på 2,6 ppm var noe høyere enn gjennomsnittet for det siste tiåret – 2,37 ppm per år. Konsentrasjonen av CO2 i atmosfæren var i 2019 48 prosent høyere enn i 1750 (førindustriell tid).

Foreløpige data viser at økningen fortsatte også i 2020. Den brå nedgangen i CO2-utslipp som følge av koronapandemien i 2020 fører ikke til at CO2-innholdet i atmosfæren faller. Isteden vil det vokse litt langsommere (0,08–0,23 ppm) enn det ellers ville gjort, skriver WMO. Forskjellen er innenfor den naturlige variasjonen i nivået som opptrer fra år til år, og derfor kan ikke effekten av koronapandemien skilles fra slik naturlig variasjon, ifølge WMO.

Nedgangen må bli større og vare over lengre tid for at den langvarige trenden med økning av CO2 skal påvirkes, forklarer amerikanske National Oceanic and Atmospheric Administration.

I løpet av et år lagres rundt 46 prosent av de menneskeskapte CO2-utslippene i atmosfæren og bidrar til global oppvarming.

Stadig nye rekorder

Tallene i hovedfiguren over viser den månedlige utviklingen i CO2-innholdet og er hentet fra Mauna Loa-observatoriet på Hawaii. Siden 1958 har Charles D. Keeling og hans etterfølgere kontinuerlig målt konsentrasjonen av CO2 der. På grunn av størst plantevekst når det er sommer på den nordlige halvkulen, er nivået av CO2 høyest om våren og lavest om høsten. I figuren viser linjen «Trend (sesongkorrigert)» data korrigert for gjennomsnittlig årsvariasjon grunnet opptak og frigjøring av CO2 i naturen.

Scripps Institution of Oceanography har laget en animasjon som viser utviklingen i CO2-innholdet siden målingene på Hawaii begynte, og setter dem i klimahistorisk perspektiv:

Rekorder for CO2-konsentrasjon i atmosfæren slås stadig vekk:

  • I mai 2013 ble det for første gang målt verdier over 400 ppm på Hawaii. Rekorder slås stadig vekk:
  • I mars 2015 ble CO2-innholdet målt til over 400 ppm på målestasjoner over hele kloden.
  • I mai 2021 ble det satt ny månedsrekord på Mauna Loa-observatoriet med 419,1 deler per million (dette er den faktisk målte verdien før korrigering for sesongvariasjoner – «Måned: interpolert» i hovedfiguren).

Høyeste nivå på millioner år

Forskere har rekonstruert CO2-innholdet hundretusener av år tilbake i tid ut fra analyse av bl.a. iskjerner. I figuren nedenfor er flere datakilder fra NOAA/ESRL Global Monitoring Division sammenstilt av Our World in Data. Vi ser at CO2-innholdet øker og avtar i sykluser, og dette sammenfaller i tid med perioder med istid (lav CO2) og mildere perioder kalt interstadialer (høy CO2). Industrialiseringen med økende CO2-utslipp har medført at CO2-nivået i atmosfæren øker over 250 ganger hurtigere enn det gjorde etter siste istid for 11700 år siden.

Ikke på noe tidspunkt i perioden vist i figuren var CO2-innholdet over 400 ppm. Vi må tilbake tre til fire millioner år i historien for å finne slike verdier. I denne geologiske perioden, kalt Pliocen, var nivået opptil 450 ppm. Da var temperaturen 2–3°C over dagens nivå og havnivået 10–20 meter høyere enn i dag. Les mer om CO2-nivå og temperaturer i fortidsklima i en artikkel av klimaforsker Eystein Jansen og ekspertintervju med forskningsleder Nele Meckler.

Det er i fagkretser en stor diskusjon om jordens klimafølsomhet, det vil si hvor mye temperaturen vil endre seg når CO2-innholdet øker. Men selv de minst følsomme klimamodellene viser at vi er på vei mot å passere to graders oppvarming i løpet av 40–50 år med dagens utslipp.

Konsekvenser av klimaendringene: Les mer om drivhuseffekten, CO2-innholdet i atmosfæren og karbonkretsløpet på faktasidene til <2°C.

Les mer om CO2 (karbondioksid)

<2°C eies av

I samarbeid med