Elbilsalget trosset pandemien – Klimavakten – Energi og Klima

Utrulling av elbiler

Salgstall og markedsandeler for elektriske kjøretøy.

40%

Global vekst elbiler 2020

Transport står for 16 prosent av globale klimagassutslipp. Energibruken i sektoren har lenge vært totalt dominert av olje. Elektrifisering av veitransport, fra personbiler til busser og varetransport, vil være sentralt i avkarbonisering av sektoren.

Temanotatet Klimastatus 2021 gir et oppdatert overblikk over klimaendringer, utslipp og klimaløsninger.

Les hele notatet her.

Last ned notatet som pdf her.

Sterk vekst tross koronapandemien

I 2020 ble det registrert om lag 3,1 millioner nye elektriske biler i verden, ifølge foreløpige tall fra Det internasjonale energibyrået (IEA). Dette inkluderer både helelektriske biler og ladbare hybrider. Økningen var på rundt 40 prosent fra året før. Elektriske biler nådde en global markedsandel på over 4 prosent, ifølge IEA. Endelige tall som skiller mellom helelektriske biler og ladbare hybrider blir publisert senere i 2021.

Den store salgsøkningen kom på tross av den økonomiske nedgangen under koronapandemien. Det var to hovedårsaker til suksessen: Politiske ordninger som støtter opp under elbiler ble opprettholdt og til dels styrket. Fortsatt nedgang i batterikostnader, nye modeller og bedre tilbud fra produsentene bidro også.

Europa hadde et særlig sterkt år med minst en dobling av salget fra 2019. Det ga en markedsandel for elektriske biler på rundt 10 prosent.

Kina har tidligere vært det største markedet for elbiler, men i 2020 tok Europa igjen forspranget. I begge markeder ble det solgt om lag 1,3 millioner elektriske biler.

Norge: Eksempel til etterfølgelse

Ser man på enkeltland, er Norge i en særstilling. Ingen andre land kan skilte med en like høy markedsandel for elektriske biler, med 54 prosent helelektrisk i 2020. Tilbake i 2010 lå elbil-andelen i Norge fremdeles under 1 prosent.

IEA har i rapporten World Energy Outlook regnet på hvordan transportsektoren vil se ut i 2030 hvis verden skal være på rett spor mot netto nullutslipp i 2050:

  • Over 50 prosent av nye personbiler er elektriske
  • Rundt 30 prosent av nye vare- og lastebiler er elektriske/brenselcelle
  • Batteriproduksjon dobles annethvert år fra 2020
  • Rask utvikling av avansert biodrivstoff

I personbilmarkedet vil verden i dette scenarioet ha ti år på seg til å gjennomføre omtrent det samme skiftet som har skjedd i Norge siden 2010.

IEAs scenario gjelder hva som «bør» skje, men hva tror markedsanalytikere? En prognose fra BloombergNEF spår at prisene på elbiler og bensin- og dieselbiler vil være på samme nivå midt på 2020-tallet, men det vil være stor geografisk variasjon. Europa og Kina vil fortsatt dominere elbilmarkedet i 2030. Ifølge prognosen tar det grønne bilskiftet lengre tid enn i IEA-scenarioet, spesielt i markedet for tungtransport.

To utviklingstrekk taler for en raskere utfasing av bensin- og dieselbiler fra personbilmarkedet:

  • Politikk: Flere land kombinerer nå aktiv elbilstøtte med langsiktige signaler om å forby salg av biler med forbrenningsmotor.
  • Marked: Det kommer elbilmodeller som dekker stadig flere segmenter, mens bilprodusentene sakte, men sikkert har startet utfasing av bensin og diesel.

Netto null-scenarioet fra IEA illustrerer hvilken dramatisk effekt en rask elektrifisering vil ha på oljeetterspørselen innen transport. Oljeforbruket faller med rundt 45 prosent innen 2030, og sektoren bidrar dermed med store utslippskutt. Atferdsendringer og mer effektive bensin- og dieselbiler forsterker effekten av elektrifiseringen.

Varebiler, lastebiler og busser

I 2019 rullet det 380000 elektriske varebiler på veiene i verden. De aller fleste av disse var helelektriske. Markedet for el-varebiler er dominert av Kina (65 prosent) og Europa (31 prosent).

Kinas ledende stilling er enda klarere for elektriske busser. Antallet el-busser globalt økte med 17 prosent i 2019 til 513000. Kina har 98 prosent av markedet. Utenfor Kina økte salget av el-busser kraftig i Europa og USA, men fra et lavt nivå. Salget i Europa doblet seg til 1900 busser i 2019, og totalt var det 4500 el-busser på europeiske veier, ifølge IEA.

#Elektrisktransport – eit nyheitsbrev for deg som vil følgje utviklinga mot ein utsleppsfri vegtransport

I nyheitsbrevet #Elektrisktransport presenterer Energi og Klima-redaksjonen data, nyheiter og analyser som følgjer dei industrielle, finansielle og politiske sidene ved overgangen til ein utslippsfri vegtransport. Nyheitsbrevet blir sendt ut ein gong i månaden og har ekstrautgåver ved behov.

Abonner på #Elektrisktransport:

Markedet for elektriske lastebiler viste en kraftig økning i Kina i 2019 med drøyt 6000 solgte. I Europa var markedet for el-lastebiler fortsatt i testfasen.

Bærekraft: Utslipp og batteriproduksjon

IEA beregner klimagassutslipp fra elbiler i 2019 til rundt 51 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Det er basert på totale driftsutslipp, såkalt «well-to-wheel». Utslippene er om lag halvparten av en tilsvarende mengde biler med forbrenningsmotor – altså ble utslipp av om lag 53 millioner tonn CO2 unngått. Årsaken er at elmotorens høyere energieffektivitet kombinert med karbonintensiteten i kraftsystemet gir lavere utslipp enn fra bensin- og dieselbiler i de fleste land.

En avkarbonisering av strømproduksjonen vil være det største bidraget til ytterligere utslippskutt fra elektrifisering av bilparken, skriver IEA. Det er også sentralt å redusere utslippene knyttet til batteriproduksjon.

Batteriteknologien domineres i dag av litium-ion-batteriet. Til produksjonen trengs det råvarer som litium, kobolt, nikkel og kobber. Utvinningen har negative konsekvenser for miljø og sosiale forhold. For eksempel skader utvinning av litium lokale økosystemer og grunnvann i Latin-Amerika. Flere initiativer fra blant annet frivillige organisasjoner og industrien selv søker å forbedre forholdene. Produsenter forsøker eksempelvis å redusere andelen kobolt i batterier.

Batteriproduksjon blir i økende grad sett som en strategisk viktig økonomisk sektor. Det forskes intenst på ny batteriteknologi.

EU vedtok i 2018 en strategisk handlingsplan for oppbygging av en verdikjede for batteriproduksjon, og det planlegges flere batterifabrikker i Europa. Også i Norge er det lansert flere batterifabrikkprosjekter.

Les mer om Elbiler

<2°C eies av

I samarbeid med