Utrulling av elbiler – Klimavakten – Energi og Klima

Utrulling av elbiler

Salgstall og markedsandeler for elektriske kjøretøy.

14%

Global vekst elbiler 2019

834200

Nyreg. elbiler Kina 2019

I 2019 ble det registrert 1,53 millioner nye helelektriske personbiler globalt. Det er en økning på 14 prosent sammenlignet med året før. Totalt i verden var det 4,8 millioner helelektriske personbiler, ifølge en rapport fra Det internasjonale energibyrået (IEA).

Veksten var lavere enn i de foregående årene. Blant årsakene var et generelt dårligere nybilmarked i flere land, kutt i støtteordninger i Kina og USA og forbrukere som ventet på varslede nye modeller i 2020–21.

Markedsandelen er fremdeles beskjeden. Det er et fåtall land hvor elektriske biler (inkludert ladbare hybrider) utgjør mer enn 2–3 prosent av personbilmarkedet. I Kina, landet der det selges klart flest elbiler, var markedsandelen 4,9 prosent i 2019.

Norges særstilling

Ser man på enkeltland, er Norge i en særstilling. Ingen andre land kan skilte med en like høy markedsandel for elektriske biler, med 54 prosent helelektrisk i 2020. Tilbake i 2011 lå elbil-andelen i Norge fremdeles under 1 prosent.

Koronakrisen kan hjelpe elbiler

Den økonomiske krisen utløst av koronapandemien i 2020 vil føre til et fall i det globale bilsalget på 15 prosent sammenlignet med 2019, ifølge en prognose fra IEA.

Også utenfor Norge vil elbiler klare seg bedre enn biler med forbrenningsmotor: Elbil-salget vil trolig holde seg på 2019-nivå, tror IEA, blant annet på grunn av at støtteordninger opprettholdes og hjelpepakker gir særlige fordeler til elbiler. Det vil i så fall gi ny rekord for markedsandel for elektriske biler i 2020 på over 3 prosent.

Kinesisk dominans

Kina er det største elbil-markedet. Fra 2010 til 2019 økte bestanden av helelektriske personbiler på kinesiske veier fra 1500 til 2,6 millioner. Over halvparten av alle helelektriske biler i verden befinner seg i Kina.

Figuren under viser utviklingen i elbilbestanden (helelektrisk) i de viktigste markedene og globalt:

Varebiler, lastebiler og busser

I 2019 rullet det 380000 elektriske varebiler på veiene i verden. De aller fleste av disse var helelektriske. Markedet for el-varebiler er dominert av Kina (65 prosent) og Europa (31 prosent).

Kinas ledende stilling er enda klarere for elektriske busser. Antallet el-busser globalt økte med 17 prosent i 2019 til 513000. Kina har 98 prosent av markedet. Utenfor Kina økte salget av el-busser kraftig i Europa og USA, men fra et lavt nivå. Salget i Europa doblet seg til 1900 busser i 2019, og totalt var det 4500 el-busser på europeiske veier, ifølge IEA. Helelektriske busser har en markedsandel globalt på 95 prosent, men det er økende interesse også for el-busser med brenselcelle.

Markedet for elektriske lastebiler viste en kraftig økning i Kina i 2019 med drøyt 6000 solgte. I Europa var markedet for el-lastebiler fortsatt i testfasen.

Bærekraft: Utslipp og batteriproduksjon

IEA beregner klimagassutslipp fra elbiler i 2019 til ca 51 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Det er basert på totale driftsutslipp, såkalt «well-to-wheel». Utslippene er ca halvparten av en tilsvarende mengde biler med forbrenningsmotor – altså ble utslipp av om lag 53 millioner tonn CO2 unngått. Årsaken er at elmotorens høyere energieffektivitet kombinert med karbonintensiteten i kraftsystemet gir lavere utslipp enn fra bensin- og dieselbiler i de fleste land.

En avkarbonisering av strømproduksjonen vil være det største bidraget til ytterligere utslippskutt fra elektrifisering av bilparken, skriver IEA. Det er også sentralt å redusere utslippene knyttet til batteriproduksjon.

#Elektrisktransport – eit nyheitsbrev for deg som vil følgje utviklinga mot ein utsleppsfri vegtransport

I nyheitsbrevet #Elektrisktransport presenterer Energi og Klima-redaksjonen data, nyheiter og analyser som følgjer dei industrielle, finansielle og politiske sidene ved overgangen til ein utslippsfri vegtransport. Nyheitsbrevet blir sendt ut ein gong i månaden og har ekstrautgåver ved behov.

Abonner på #Elektrisktransport:

Batteriteknologien domineres i dag av litium-ion-batteriet. Til produksjonen trengs det råvarer som litium, kobolt, nikkel og kobber. Utvinningen har negative konsekvenser for miljø og sosiale forhold. For eksempel skader utvinning av litium lokale økosystemer og grunnvann i Latin-Amerika. Flere initiativer fra bl.a. frivillige organisasjoner og industrien selv søker å forbedre forholdene. Produsenter forsøker bl.a. å redusere andelen kobolt i batterier.

Batteriproduksjon blir i økende grad sett som en strategisk viktig økonomisk sektor. EU vedtok i 2018 en strategisk handlingsplan for oppbygging av en verdikjede for batteriproduksjon, og det planlegges flere batterifabrikker i Europa. Det forskes også intenst på ny batteriteknologi.

Politisk støtte fremdeles viktig

Det er særlig to forhold som forklarer den raske utrullingen av elbiler: teknologi og politikk. Man kan forvente at batteriteknologien vil bli både bedre og billigere i årene som kommer, og erfaringene viser, som i Kina i 2019, at salgstallene fort påvirkes når rammebetingelser endres i den ene eller andre retningen.

Stadig flere land introduserer ambisiøse mål og tiltak for å elektrifisere transportsektoren. I Norge er målet at alle nye biler som selges fra 2025 skal være nullutslippsbiler. Flere andre land har lignende mål for 2030 eller senere, eller mål om antall elbiler på gitte tidspunkter.

Blant tiltakene er subsidier til kjøp av helelektriske biler i mange land, eller skattefritak som i Norge. IEA har en omfattende oversikt over elbil-politikken i ulike land i rapporten Global EV Outlook 2020.

<2°C eies av

I samarbeid med