Elbilsalget trosset pandemien – Klimavakten – Energi og Klima

Utrulling av elbiler

Salgstall og markedsandeler for elektriske kjøretøy.

41%

Global vekst elbiler 2020

Transport står for 16 prosent av globale klimagassutslipp. Energibruken i sektoren har lenge vært totalt dominert av olje. Elektrifisering av veitransport, fra personbiler til busser og varetransport, vil være sentralt i avkarbonisering av sektoren.

Temanotatet Klimastatus 2021 gir et oppdatert overblikk over klimaendringer, utslipp og klimaløsninger.

Les hele notatet her.

Last ned notatet som pdf her.

Sterk vekst tross koronapandemien

I 2020 ble det solgt i overkant av 2 millioner nye helelektriske personbiler i verden, ifølge Det internasjonale energibyrået (IEA) (se hovedfigur). Økningen var på rundt 30 prosent fra året før. Totalt sett for elektriske personbiler inkludert ladbare hybrider var økningen på 41 prosent.

(Red. anm.: Vi gjenga i mai 2021 en versjon av 2020-tallene fra IEA som inneholdt feil tall på helelektriske biler. Dette er rettet i denne artikkelen – i hovedgraf og i teksten – 21. juni 2021).

Elektriske biler nådde en global markedsandel på 4,6 prosent.

Den store salgsøkningen kom på tross av den økonomiske nedgangen under koronapandemien. Det var to hovedårsaker til suksessen: Politiske ordninger som støtter opp under elbiler ble opprettholdt og til dels styrket. Fortsatt nedgang i batterikostnader, nye modeller og bedre tilbud fra produsentene bidro også.

Europa hadde et særlig sterkt år med mer enn en dobling av salget fra 2019. Det ga en markedsandel for elektriske biler på rundt 10 prosent.

Kina har tidligere vært det største markedet for elbiler, men i 2020 tok Europa igjen forspranget og gikk forbi. I Kina ble det solgt 1,2 millioner og i Europa 1,4 millioner elektriske biler (ladbare hybrider inkludert).

Utviklingen i første kvartal i 2021 var også positiv for elbilmarkedet. Det globale salget økte med 140 prosent sammenlignet med samme periode i 2020, igjen drevet mest av Kina og Europa. Også salget i USA økte kraftig, men fra et mye lavere nivå.

Norge: Eksempel til etterfølgelse

Ser man på enkeltland, er Norge i en særstilling. Ingen andre land kan skilte med en like høy markedsandel for elektriske biler, med 54 prosent helelektrisk i 2020. Tilbake i 2010 lå elbil-andelen i Norge fremdeles under 1 prosent.

IEA har i rapporten World Energy Outlook regnet på hvordan transportsektoren vil se ut i 2030 hvis verden skal være på rett spor mot netto nullutslipp i 2050:

  • Over 50 prosent av nye personbiler er elektriske
  • Rundt 30 prosent av nye vare- og lastebiler er elektriske/brenselcelle
  • Batteriproduksjon dobles annethvert år fra 2020
  • Rask utvikling av avansert biodrivstoff

I personbilmarkedet vil verden i dette scenarioet ha ti år på seg til å gjennomføre omtrent det samme skiftet som har skjedd i Norge siden 2010.

To utviklingstrekk taler for en raskere utfasing av bensin- og dieselbiler fra personbilmarkedet:

  • Politikk: Flere land kombinerer nå aktiv elbilstøtte med langsiktige signaler om å forby salg av biler med forbrenningsmotor.
  • Marked: Det kommer elbilmodeller som dekker stadig flere segmenter, mens bilprodusentene sakte, men sikkert har startet utfasing av bensin og diesel.

Netto null-scenarioet fra IEA illustrerer hvilken dramatisk effekt en rask elektrifisering vil ha på oljeetterspørselen innen transport. Oljeforbruket faller med rundt 45 prosent innen 2030, og sektoren bidrar dermed med store utslippskutt. Atferdsendringer og mer effektive bensin- og dieselbiler forsterker effekten av elektrifiseringen.

Varebiler, lastebiler og busser

I 2020 rullet det 436000 elektriske varebiler på veiene i verden. De aller fleste av disse var helelektriske. Markedet for el-varebiler er dominert av Kina og Europa.

Kinas ledende stilling er enda klarere for elektriske busser. Antallet el-busser globalt økte med 16 prosent i 2020 til 603000. Kina har hele 98 prosent av markedet, mye motivert av en ambisjon om å redusere lokal forurensning. Utenfor Kina økte salget i Europa med 7 prosent, men fra et lavt nivå.

Salget av elektriske lastebiler økte med 10 prosent i Kina, som også her er det suverent største markedet. I Europa og USA er andelen elektriske lastebiler fortsatt under 1 prosent av totalmarkedet.

#Elektrisktransport – eit nyheitsbrev for deg som vil følgje utviklinga mot ein utsleppsfri vegtransport

I nyheitsbrevet #Elektrisktransport presenterer Energi og Klima-redaksjonen data, nyheiter og analyser som følgjer dei industrielle, finansielle og politiske sidene ved overgangen til ein utslippsfri vegtransport. Nyheitsbrevet blir sendt ut ein gong i månaden og har ekstrautgåver ved behov.

Abonner på #Elektrisktransport:

Bærekraft: Utslipp og batteriproduksjon

I et livssyklusperspektiv sparer helelektriske biler i dag 20-30 prosent klimagassutslipp sammenlignet med biler med forbrenningsmotor, ifølge iEA. Dette er et globalt gjennomsnitt. Innsparingen blir større i land med en større andel fornybar energi i kraftmiksen – i EU blir tallet 45-55 prosent. Livssyklus-beregningen inkluderer utslipp fra produksjon av bilen, bruk og vraking/demontering.

En overgang fra forbrenningsmotor til elektrisk i bilparken må følges av en avkarbonisering av strømproduksjonen, skriver IEA. I 2020 gikk rundt 1 prosent av globalt strømforbruk til elektriske kjøretøy. Det inkluderer alle typer, fra tohjulinger til tunge lastebiler.

Det er også sentralt å redusere utslippene knyttet til batteriproduksjon. Batteriteknologien domineres i dag av litium-ion-batteriet. Til produksjonen trengs det råvarer som litium, kobolt, nikkel og kobber. Utvinningen har negative konsekvenser for miljø og sosiale forhold. For eksempel skader utvinning av litium lokale økosystemer og grunnvann i Latin-Amerika. Flere initiativer fra blant annet frivillige organisasjoner og industrien selv søker å forbedre forholdene. Produsenter forsøker eksempelvis å redusere andelen kobolt i batterier.

Batteriproduksjon blir i økende grad sett som en strategisk viktig økonomisk sektor. Det forskes intenst på ny batteriteknologi.

Etterspørselen etter batterier vil øke voldsomt de neste årene, ifølge IEA. I organisasjonens bærekraftscenario vil etterspørselen være 20 ganger høyere i 2030 enn i 2020.

EU vedtok i 2018 en strategisk handlingsplan for oppbygging av en verdikjede for batteriproduksjon, og det planlegges flere batterifabrikker i Europa. Også i Norge er det lansert flere batterifabrikkprosjekter.

Les mer om Elbiler

<2°C eies av

I samarbeid med