Utrulling av elbiler – Klimavakten – Energi og Klima
KLIMAVAKTEN

Utrulling av elbiler

Salgstall og markedsandeler for elbiler.

Sist oppdatert: 2. mai 2019

63%

Global vekst elbiler 2017

468 000

Nyreg. elbiler Kina 2017

I 2017 ble det registrert 750000 helelektriske personbiler globalt. Det er en økning på 63 prosent sammenlignet med året før.

Markedsandelen er fremdeles beskjeden. Det er fortsatt et fåtall land hvor elektriske biler (inkludert ladbare hybrider) utgjør mer enn 1 prosent av markedet. I Kina, landet der det selges klart flest elbiler, var markedsandelen 2,2 prosent i 2017.

Ser man på enkeltland er Norge i en særstilling. Ingen andre land kan skilte med en like høy markedsandel for elektriske biler (39,2 prosent i 2017 når ladbare hybrider inkluderes). Går man tilbake til 2011, lå elbil-andelen i Norge fremdeles på 1-tallet.

 

Kinesisk dominans

Kina er det største elbil-markedet målt i volum. Fra 2010 til 2017 økte bestanden av helelektriske biler på kinesiske veier fra 1500 til over 950000. Nær halvparten av alle helelektriske biler i verden befinner seg nå i Kina.

Kina innfører i 2018 et nytt insentivsystem for elbiler. Myndighetene setter minimumskrav til bilprodusenter om andel elektriske biler av salget.

Figuren under viser utviklingen i elbilbestanden (helelektrisk) i de viktigste markedene:

 

Politisk støtte fremdeles viktig

Det er særlig to forhold som forklarer den raske utrullingen av elbiler: teknologi og politikk. Man kan forvente at batteriteknologien vil bli både bedre og billigere i årene som kommer, men politikken som i mange land støtter opp om kjøp og bruk av elektriske biler er mindre forutsigbar.

Erfaringene viser at salgstallene påvirkes fort når rammebetingelser endres i den ene eller andre retningen. Danmark opplevde i 2016 et fall i elbilsalget på hele 71 prosent som følge av at myndighetene delvis opphevet avgiftsfritaket for elektriske biler. I Japan gikk utviklingen motsatt vei da myndighetene innførte en ny støtteordning. Der økte elbil-salget med 48 prosent i 2016.

Kilde: Global EV Outlook 2018 (IEA)

Les mer om Elbil