Utrulling av elbiler – Klimavakten – Energi og Klima

Utrulling av elbiler

Salgstall og markedsandeler for elektriske kjøretøy.

78%

Global vekst elbiler 2018

815870

Nyreg. elbiler Kina 2018

I 2018 ble det registrert 1,35 millioner nye helelektriske personbiler globalt. Det er en økning på 78 prosent sammenlignet med året før. Totalt i verden var det 3,3 millioner helelektriske personbiler, ifølge en rapport fra Det internasjonale energibyrået (IEA).

Markedsandelen er fremdeles beskjeden. Det er fortsatt et fåtall land hvor elektriske biler (inkludert ladbare hybrider) utgjør mer enn 2–3 prosent av personbilmarkedet. I Kina, landet der det selges klart flest elbiler, var markedsandelen 4,5 prosent i 2018.

Ser man på enkeltland er Norge i en særstilling. Ingen andre land kan skilte med en like høy markedsandel for elektriske biler (46,4 prosent i 2018 når ladbare hybrider inkluderes). Går man tilbake til 2011, lå elbil-andelen i Norge fremdeles på 1-tallet. Utviklingen fortsatte i første halvår 2019, da 56,2 prosent av nye biler var elektriske (inkl. ladbare hybrider). Andelen helelektriske biler nådde 45 prosent.

Kinesisk dominans

Kina er det største elbil-markedet målt i volum. Fra 2010 til 2018 økte bestanden av helelektriske personbiler på kinesiske veier fra 1500 til over 1,75 millioner. Over halvparten av alle helelektriske biler i verden befinner seg nå i Kina.

Figuren under viser utviklingen i elbilbestanden (helelektrisk) i de viktigste markedene og globalt:

Varebiler, lastebiler og busser

I 2018 rullet det 250000 elektriske varebiler på veiene i verden. Nesten alle disse (99 prosent) var helelektriske. Markedet for el-varebiler er dominert av Kina og Europa.

Kinas ledende stilling er enda klarere for elektriske busser. Antallet el-busser økte med 25 prosent i 2018 til 460000. Kina har 99 prosent av markedet. Utenfor Kina ble 900 el-busser registrert i 2018, hovedsakelig i Europa.

Markedet for elektriske lastebiler var ennå beskjedent i 2018. 1000-2000 ble solgt i Kina. I Europa ble nye lastebiler testet, først og fremst for bruk i byområder.

Bærekraft: Utslipp og batteriproduksjon

IEA beregner klimagassutslipp fra elbiler i 2018 til ca 38 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Det er basert på totale driftsutslipp, såkalt «well-to-wheel». Utslippene er ca 40 millioner tonn lavere enn for en tilsvarende mengde biler med forbrenningsmotor.

En avkarbonisering av strømproduksjonen vil være det største bidraget til ytterligere utslippskutt fra elektrifisering av bilparken, skriver IEA. Det er også sentralt å redusere utslippene knyttet til batteriproduksjonen.

Batteriteknologien domineres i dag av litium-ion-batteriet. Til produksjonen trengs det råvarer som litium, kobolt, nikkel og kobber. Utvinningen har negative konsekvenser for miljø og sosiale forhold. For eksempel skader utvinning av litium lokale økosystemer og grunnvann i Latin-Amerika. Flere initiativer fra bl.a. frivillige organisasjoner og industrien selv søker å forbedre forholdene.

Batteriproduksjon blir i økende grad sett som et strategisk viktig økonomisk sektor. EU vedtok i 2018 en strategisk handlingsplan for oppbygging av en verdikjede for batteriproduksjon. Det forskes også intenst på ny batteriteknologi.

Politisk støtte fremdeles viktig

Det er særlig to forhold som forklarer den raske utrullingen av elbiler: teknologi og politikk. Man kan forvente at batteriteknologien vil bli både bedre og billigere i årene som kommer, men politikken som i mange land støtter opp om kjøp og bruk av elektriske biler, er mindre forutsigbar.

Erfaringene viser at salgstallene påvirkes fort når rammebetingelser endres i den ene eller andre retningen. Danmark opplevde i 2016 et fall i elbilsalget på hele 71 prosent som følge av at myndighetene delvis opphevet avgiftsfritaket for elektriske biler.

<2°C eies av

I samarbeid med