Norges klimagassutslipp – Klimavakten – Energi og Klima
KLIMAVAKTEN

Norges utslipp

Klimagassutslipp siden 1990.

Sist oppdatert: 8. juni 2018

+ 3,3 %

Utslipp i Norge 2016 vs. 1990

– 26%

Utslipp i Sverige 2016 vs. 1990

Norges utslipp av klimagasser var i 2016 på 53,3 millioner tonn CO2-ekvivalenter, ifølge Statistisk sentralbyrå. Det er 1,6 millioner tonn høyere enn i 1990, en økning på 3,3 prosent.

Til sammenligning: Sveriges utslipp var i 2016 på 52,9 millioner tonn CO2-ekvivalenter, om lag 26 prosent lavere enn nivået i 1990. Norge hadde dermed noe høyere utslipp enn Sverige i 2016.

Klimagassutslippene i EU samlet var i 2016 22,4 prosent lavere enn i 1990.

Norges klimagassutslipp gikk ned med drøyt 1 prosent i 2016 sammenlignet med 2015. Utslipp fra veitrafikken ble redusert med 3,6 prosent. En viktig årsak var økt bruk av biodrivstoff. Også innen olje- og gassutvinning var det nedgang, med mindre bruk av naturgass til kraftproduksjon i forbindelse med utvinningen. Også innen industri og energiforsyning var det en nedgang i utslipp, mens det var en økning for øvrige utslippskilder.

Utslippstallene som brukes av SSB inkluderer CO2 (karbondioksid) og øvrige klimagasser – metan, lystgass, HFK (hydrofluorkarboner), PFK (perfluorkarboner) og SF6 (svovelheksafluorid). De øvrige klimagassene regnes om til CO2-ekvivalenter i statistikken.

Sammensetningen av de norske utslippene har endret seg mye siden 1990. CO2-utslipp (hovedsakelig fra energi og industri) har økt med hele 23 prosent i perioden 1990–2016. Også HFK-gasser har økt mye, mens utslipp av metan, PFK og SF6 har blitt redusert.

Utslipp av CO2 sto i 2016 for 83 prosent av de norske utslippene, mot 69 prosent i 1990.

Andre land har i motsetning til Norge klart å redusere sine CO2-utslipp siden 1990.

Utvikling i utslippskilder

Utslippene fra olje- og gassutvinning har økt fra 8,2 millioner tonn årlig i 1990 til snaut 15 millioner tonn i 2016. Utslippene fra olje- og gassutvinning utgjorde da snaut 28 prosent av de samlede norske utslippene.

Utslipp fra veitrafikk og luftfart har også bidratt til økningen i forhold til 1990-nivået, mens industri og bergverk har redusert sine utslipp kraftig. I 1990 utgjorde industriens utslipp 38 prosent, mens andelen i 2016 var snaut 22 prosent.

Utslipp på kommunenivå

Miljødirektoratet har statistikk på klimagassutslipp på kommunenivå. Utslippsdataene viser klimagassutslippene innenfor kommunen som geografisk område. Indirekte utslipp som kommunen eller kommunens innbyggere er årsak til utenfor kommunenes grenser, er ikke inkludert i statistikken.

På Miljødirektoratets statistikksider kan du bl.a. sammenligne utslippene i ulike kommuner og se de ulike utslippskildene.

Sektorer med og uten kvotehandel

Norge deltar i EUs kvotehandelssystem ETS. Drøyt halvparten (51,8 prosent) av de norske utslippene i 2015 kom fra virksomheter som er med i ETS. Dette gjelder sektorene olje- og gassutvinning, industri (bl.a. stål, sement, aluminium), kraft og luftfart. Innen disse sektorene må virksomhetene dekke sine utslipp ved utslippskvoter. Slipper en virksomhet ut mer enn kvotene den har fått tildelt, må den kjøpe kvoter i markedet. Tilsvarende kan bedrifter selge kvoter dersom de kutter utslipp.

Disse utslippsdataene er basert på territorielle utslipp. Bildet blir modifisert hvis en tar med forbruksutslipp, det vil si utslipp som «flyttes» til andre land med eksport og import. Se mer om dette i artikkelen om de største utslippslandene.

SSB har en informativ oversikt over hvilke utslipp som dekkes av statistikken.

Hovedkilde: Statistisk sentralbyrå.