KLIMAVAKTEN

Norges utslipp

Klimagassutslipp siden 1990.

Sist oppdatert: 19. juni 2017

+ 3,3 %

Utslipp i Norge 2016 vs. 1990

– 25%

Utslipp i Sverige 2016 vs. 1990

Norges utslipp av klimagasser var i 2016 på 53,4 millioner tonn CO2-ekvivalenter, ifølge foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå. Det er 1,7 millioner tonn høyere enn i 1990, en økning på 3,3 prosent.

Til sammenligning: Sveriges utslipp var i 2016 på 53,6 millioner tonn CO2-ekvivalenter, om lag 25 prosent lavere enn nivået i 1990 (også foreløpige tall). Norge hadde dermed marginalt lavere utslipp enn Sverige i 2016.

Klimagassutslippene i EU samlet var i 2015 22,1 prosent lavere enn i 1990.

Norges klimagassutslipp gikk ned med snaut 1 prosent i 2016 sammenlignet med 2015. Den viktigste årsaken var økt bruk av biodrivstoff i veitrafikken, og mindre bruk av naturgass til kraftproduksjon i forbindelse med utvinningen av olje og gass.

Utvikling i utslippskilder

Sammensetningen av de norske utslippene har endret seg mye siden 1990. Utslippene fra olje- og gassutvinning har økt fra 8,2 millioner tonn årlig til 15 millioner tonn. I 2016 utgjorde utslippene fra olje- og gassutvinning snaut 28 prosent av de samlede norske utslippene.

Utslipp fra veitrafikk og luftfart har også bidratt til økningen i forhold til 1990-nivået, mens industri og bergverk har redusert sine utslipp kraftig. I 1990 utgjorde industriens utslipp 38 prosent, mens andelen i 2016 var snaut 22 prosent.

Sektorer med og uten kvotehandel

Norge deltar i EUs kvotehandelssystem ETS. Drøyt halvparten (51,8 prosent) av de norske utslippene i 2015 kom fra virksomheter som er med i ETS. Dette gjelder sektorene olje- og gassutvinning, industri (bl.a. stål, sement, aluminium), kraft og luftfart. Innen disse sektorene må virksomhetene dekke sine utslipp ved utslippskvoter. Slipper en virksomhet ut mer enn kvotene den har fått tildelt, må den kjøpe kvoter i markedet. Tilsvarende kan bedrifter selge kvoter dersom de kutter utslipp.

Disse utslippsdataene er basert på territorielle utslipp. Bildet blir modifisert hvis en tar med forbruksutslipp, det vil si utslipp som «flyttes» til andre land med eksport og import. Se mer om dette i artikkelen om de største utslippslandene.

SSB har en informativ oversikt over hvilke utslipp som dekkes av statistikken.

Hovedkilde: Statistisk sentralbyrå.