Norges klimagassutslipp – Klimavakten – Energi og Klima
KLIMAVAKTEN

Norges utslipp

Klimagassutslipp siden 1990.

Sist oppdatert: 25. februar 2019

+ 3%

Utslipp i Norge 2017 vs. 1990

Norges utslipp av klimagasser var i 2017 på 52,7 millioner tonn CO2-ekvivalenter, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå. Det er 1,53 millioner tonn høyere enn i 1990, en økning på 3 prosent.

Norges klimagassutslipp gikk imidlertid ned med 1,6 prosent i 2017 sammenlignet med 2016. Utslippene har falt de to siste årene.

Stor nedgang i naboland og EU

Til sammenligning: Sveriges utslipp var i 2016 like høye som Norges med 52,7 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Det er om lag 26 prosent lavere enn nivået i 1990.

Klimagassutslippene i EU samlet var i 2017 21,9 prosent lavere enn i 1990.

Mer biodrivstoff, mindre diesel

Utslipp fra veitrafikken i Norge ble redusert med hele 9,5 prosent i 2017 sammenlignet med 2016, og sto dermed for en stor del av den samlede nedgangen i utslipp. En viktig årsak var økt bruk av biodrivstoff. En annen faktor var nedgang i salget av fossil diesel.

Innen olje- og gassutvinning på norsk sokkel gikk utslippene ned med 2 prosent fra 2016 til 2017. Dette skyldtes blant annet nedstenging av felt og vedlikehold, ifølge Miljødirektoratet. Utslippskutt ble også registrert i innenriks luftfart og sjøfart.

Industrien økte derimot sine utslipp i 2017 med 4 prosent. Både metallindustrien og sementindustrien bidro til utslippsøkningen, og det var også økte utslipp fra høyere produksjon i oljeraffinerier.

Utvikling i utslippskilder

Utslippene fra olje- og gassutvinning har økt fra 8,2 millioner tonn årlig i 1990 til 14,7 millioner tonn i 2017. Olje- og gassnæringens andel av de samlede utslippene har dermed økt fra 16,1 prosent til 27,8 prosent i perioden.

Utslipp fra veitrafikk og luftfart har også bidratt til økningen i forhold til 1990-nivået, mens industri og bergverk har redusert sin andel av utslippene kraftig. I 1990 utgjorde industriens utslipp 38,6 prosent, mens andelen i 2017 var 22,9 prosent.

Mer utslipp av CO2 og HFK, mindre av andre klimagasser

Utslippstallene som brukes av SSB inkluderer CO2 (karbondioksid) og øvrige klimagasser – metan, lystgass, HFK (hydrofluorkarboner), PFK (perfluorkarboner) og SF6 (svovelheksafluorid). De øvrige klimagassene regnes om til CO2-ekvivalenter i statistikken.

Sammensetningen av de norske utslippene har endret seg mye siden 1990. CO2-utslipp (hovedsakelig fra energi og industri) har økt med hele 24 prosent i perioden 1990–2017. Også HFK-gasser har økt mye, mens utslipp av metan, PFK og SF6 har blitt redusert.

Utslipp av CO2 sto i 2017 for 83 prosent av de norske utslippene, mot 69 prosent i 1990.

Andre land har i motsetning til Norge klart å redusere sine CO2-utslipp siden 1990.

Utslipp på kommunenivå

Miljødirektoratet har statistikk om klimagassutslipp på kommunenivå. Utslippsdataene viser klimagassutslippene innenfor kommunen som geografisk område. Indirekte utslipp som kommunen eller kommunens innbyggere er årsak til utenfor kommunenes grenser, er ikke inkludert i statistikken.

På Miljødirektoratets statistikksider kan du bl.a. sammenligne utslippene i ulike kommuner og se de ulike utslippskildene.

Sektorer med og uten kvotehandel

Norge deltar i EUs kvotehandelssystem. Om lag halvparten av de norske utslippene kommer fra virksomheter som er med i kvotesystemet. Dette gjelder sektorene olje- og gassutvinning, industri (bl.a. stål, sement, aluminium), kraft og luftfart. Innen disse sektorene må virksomhetene dekke sine utslipp ved utslippskvoter. Slipper en virksomhet ut mer enn kvotene den har fått tildelt, må den kjøpe kvoter i markedet. Tilsvarende kan bedrifter selge kvoter dersom de kutter utslipp.

Utslippsdataene i denne artikkelen er basert på territorielle utslipp. Bildet blir modifisert hvis en tar med forbruksutslipp, det vil si utslipp som «flyttes» til andre land med eksport og import. Se mer om dette i artikkelen om de største utslippslandene.

SSB har en informativ oversikt over hvilke utslipp som dekkes av statistikken.

Hovedkilde: Statistisk sentralbyrå.