Landene som slipper ut mest CO2 – Klimavakten – Energi og Klima

De største utslipps­landene

CO2-utslipp i Kina, USA, EU og India.

27%

Kinas andel av globale CO2-utslipp

Kinas betydning for de globale utslippene er iøynefallende. Kina passerte USA som landet med størst utslipp i 2006. I 2017 sto Kina med 9,8 milliarder tonn CO2 for 27 prosent av utslippene i verden. Nest størst var USA med 5,3 milliarder tonn (15 prosent). EU sto for 10 prosent og India 7 prosent.

Kina klarte å kutte sine utslipp noe i 2015, og utslippene i 2016 holdt seg på 2015-nivået. I 2017 økte imidlertid utslippene igjen til et nytt rekordnivå. Forskerne bak Global Carbon Budget forventer at økningen har vært enda sterkere i 2018, noe som gjør det sannsynlig at Kinas utslipp ennå ikke har nådd toppen. Økte utslipp i Kina vil bidra sterkt til en forventet ny global økning i 2018.

USA reduserte sine utslipp med 0,8 prosent i 2017 i forhold til 2016. USAs utslipp har vist en nedadgående trend siden 2007, med i snitt 1,2 prosent per år. Forskernes prognoser viser at utslippene vil øke igjen med 2,5 prosent i 2018 grunnet værforhold, men dette vil være forbigående – i 2019 er det ventet en ny nedgang.

EUs langvarige utslippsnedgang har stoppet opp siden 2015. I 2018 venter forskerne en svak nedgang, men det er tydelig at innsatsen for å få ned utslippene i Europa må økes.

Indias utslipp økte igjen i 2017, til tross for sterk satsing på fornybar energi. I 2018 er det ventet en økning på hele 6,3 prosent.

Kinas økende andel

Kinas andel av utslippene har økt dramatisk de siste 30 årene, i takt med landets ekstreme økonomiske vekst – bruttonasjonalprodukt (BNP) har vokst med 6 til 14 prosent hvert eneste år siden 1990.

Til sammenligning har BNP i EU-landene økt med 0 til 4 prosent per år siden 1990. I perioden 1990–2017 falt EUs samlede klimagassutslipp med 21,9 prosent.

Eksport og import av utslipp

Utslippstallene i figuren over refererer til territorielle utslipp, altså utslippene som måles i landet selv. Da tar en ikke hensyn til at verdenshandelen medfører eksport og import av utslipp. Mange av varene som produseres Kina, blir brukt i andre land. Da bør vel landet som importerer produktet også ta noe av «ansvaret» for utslippene produksjonen forårsaker?

Forskjellen kommer frem ved å sammenligne territorielle utslipp og forbruks-utslipp – det vil si utslipp fra produkter som blir eksportert fra landet. Figuren under illustrerer differansen. USA, og i enda større grad EU, «sparer» utslipp hjemme gjennom import av varer fra andre land. Kina og India er netto eksportører av utslipp. For Kina var forskjellen ifølge Global Carbon Project i 2016 på 1,35 milliarder tonn, eller 14 prosent av landets samlede utslipp.

Territorielle utslipp sammenlignet med utslipp knyttet til eksport og import (forbruksutslipp – consumption), i milliarder tonn (Gt) CO2.Figur: Global Carbon Project cb

<2°C eies av

I samarbeid med