Satsing på gass – uforenlig med Paris-avtalen

Forskning viser at produksjon av alle fossile brennstoff, også gass, raskt må nedtrappes og erstattes med fornybar energi hvis hensikten er å overholde Paris-avtalen. Hvis ikke Norge og andre olje- og gassproduserende land tar dette på alvor, blir målene fra Paris umulig å nå.

bridgetonowhere
Bridge to nowhere? Gass er ikke egnet som bro til lavkarbonsamfunnet, mener artikkelforfatterne.