Utslippene fra skipsfarten skal minst halveres innen 2050 – men hvordan?

For ett år siden vedtok FNs sjøfartsorganisasjon, IMO, at utslippene fra internasjonal skipsfart minst skal halveres innen 2050 og nå null så raskt som mulig i dette århundret. På neste ukes IMO-møte vil diskusjonen dreie seg om hvordan det skal gjøres.

Ed-Dunens
På IMO-møtet 13.-17. mai vil delegater fra 174 medlemsland drøfte tiltak som på kort, mellomlang og lang sikt kan kutte utslippene fra internasjonal skipsfart.