Elbilsalet i Noreg og Europa – Energi og Klima

Elbilsalet i Noreg og Europa

I denne artikkelen kan du følge elbilsalet månad for månad i dei viktigaste marknadene i Norden og Europa.

Chuttersnap/Unsplashcba

Nedanfor finn du statistikk for bilsalet i Noreg, Sverige, Danmark og Finland, samt dei største europeiske bilmarknadene: Tyskland, Frankrike, Storbritannia, Italia, Spania og Nederland.

Grafane under viser selde personbilar fordelt på drivstoff/energitype. Bensin og diesel inkluderer ikkje-ladbare hybridbilar. Bilar med andre drivstofftypar er ikkje dekka i denne statistikken.

Statistikken vert oppdatert kvar månad.

Norden

Noreg tronar øvst på elbiltoppen i Europa. Andelen elbilar av samla norsk nybilsal passerte 1 prosent i 2011, 10 prosent i 2014, 20 prosent i 2017, 30 prosent i 2018, 40 prosent i 2019 og 50 prosent i 2020. Tilsvarande har andelen bilar med forbrenningsmotor falle år for år. I 2010 gjekk nesten 100 prosent av alle nyregisterte bilar på bensin eller diesel – ti år seinare var andelen redusert til 25 prosent.

Den viktigaste drivaren for sal av elbilar i Noreg er fritaket av avgifter ved kjøp, inkludert meirverdiavgift. Elbilar har også fritak eller reduserte satsar ved passering av bomstasjonar og ved parkering.

I Sverige, Danmark og Finaland har elbilsalet først teke seg opp dei siste åra. I 2020 utgjorde elbilar 10 prosent av nybilsalet i Sverige, 7 prosent i Danmark og 4 prosent i Finland.

Sverige sel klart flest personbilar i Norden med 300 000 nyregistrerte køyretøy i 2020.

Elbilsalet i dei største marknadene i Europa

I 2020 gjekk EU forbi Kina som verdas støste elbilmarknad – med over 500 000 nyregistrerte elbilar. 2 av 3 elbilkjøp i EU fann stad i tre land: Tyskland, Frankrike og Nederland. Storbritannia, som ikkje lenger er med i EU, er ein annan viktig bilmarknad i Europa. Også der går elbilandelen opp.

Nedanfor finn du også statistikk for Italia og Spania – to andre land som sel mange personbilar i laupet av eit år, men der elektrifiseringa enno ikkje har kome i gang.

Politikk er ein viktig drivar for elbilsalet i heile Europa. Nye og betre fordelar ved kjøp av nullutsleppsbilar frå sommaren 2020 forklarar veksten vi har sett i Tyskland. På same vis forklarar nedgangen i elbilsalet i Nederland mindre gunstige fordelar ved inngangen til 2021.

Kommentarfeltet er stengt.