Statsbudsjettet: Justert kraftskatt med Haltbrekken som redningsmann?

SVs Lars Haltbrekken ser ut til å kunne gi regjeringen en hjelpende hånd når det gjelder kraftskatten. Men vil Senterpartiet og Arbeiderpartiet ta imot, eller blir det «nei, nei og nei»?

I ukene som har gått siden statsbudsjettet ble lagt frem, har det vært mobilisert kraftig mot Ap/Sp-regjeringen – fra partienes egne tillitsvalgte lokalpolitikere, nær sagt landet rundt. Det gjelder mange saker, men i vår teig på Energi og Klima handler det først og fremst om skattleggingen av vann- og vindkraft.

#Klimavalg – et nyhetsbrev om norsk klima- og energipolitikk

I nyhetsbrevet #Klimavalg kommenterer Energi og Klima-redaktør Anders Bjartnes klima- og energispørsmål som er viktige i norsk politikk. #Klimavalg sendes ut tirsdager og har ekstrautgaver ved behov. Energi og Klima er Norsk klimastiftelses nettavis.

Abonner på #Klimavalg:

Disse protestene er uten tvil med på å svekke oppslutningen om regjeringspartiene og tilliten Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum er så avhengige av.

SV foreslår endringer i kraftskatten som fjerner – eller i alle fall demper – negative sider ved regjeringens forslag. Lars Haltbrekken vil blant annet gjøre noen justeringer når det gjelder det såkalte høyprisbidraget og økning av grunnrenteskatten.

Ordfører-motstanden mot Ap/Sp-regjeringens budsjettforslag kan leses som et opprør mot sentralisering, der store verdier basert på lokale ressurser, og underlagt offentlig eierskap, beslaglegges av staten. Under andre politiske omstendigheter kunne man sett for seg Trygve Slagsvold Vedum som fremste talsmann mot en slik politikk.

Ordførere og andre lokalpolitikere, som burde vært de fremste ambassadører for Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum, har vendt seg imot sin egen regjering. Noen eksempler:

  • Tre fremstående ordførere i Nord-Trøndelag, Eli Arnstad (Sp) i Stjørdal, Ida Stuberg (Sp) i Inderøy og Stian Brekkvassmo (Ap) i Namsskogan advarer i et innlegg mot skatteskjerpelser som sterkt vil svekke nordtrøndernes energiselskap, NTE, sin rolle som regional drivkraft i det grønne skiftet.
  • Flere ordførere i Sør-Trøndelag peker på de negative sidene ved å innføre grunnrenteskatt med tilbakevirkende kraft for vindkraften.
  • En rekke Ap-ordførere i kommuner som eier kraftselskaper, var tidlig ute med advarsler mot økt grunnrenteskatt og særlig det såkalte høyprisbidraget.
  • I Porsgrunn, Skien og Bamble har Aps ordførere gått så langt som å true med rettssak hvis skattereglene i budsjettforslaget blir stående. Industriregionen Grenland er viktig for Ap – og også olje- og energiminister Terje Aaslands valgkrets.
  • Lenger opp i Telemark, i Vinje, har Senterpartiets kommunestyregruppe truet med kollektiv utmelding. De er opptatte av at kommunene som har stilt sin natur til rådighet for storsamfunnet, skal få beholde en rimelig skjerv.

Det må ha vært gjort noen alvorlige politiske feilvurderinger i Trygve Slagsvold Vedums nære omgivelser før budsjettet ble lagt frem. Det er selvfølgelig rett og rimelig at kraftsektoren bidrar med mer i skatt i lys av de ekstremt høye kraftprisene, men spørsmålet er hvordan det skjer.

Rammebetingelsene rundt energipolitikken kan ikke legges opp slik at de motvirker investeringer i fornybar energi og energieffektivisering. Vi trenger mer av begge deler, både for å nå klimamålene, sikre kraft nok til ny industri, og folk flest rimelig strøm.

Det er bare bedre balanse i markedet som over tid kan gi lavere strømpriser. Da må det lønne seg å gjøre investeringer. De offentlig eide regionale kraftselskapenes rolle i dette er ytterst sentral. De er tettere på folk og lokalsamfunn enn pensjonsfond og private investorer. De har derfor bedre forutsetninger for å håndtere legitime konflikter rundt for eksempel naturinngrep enn selskap med større avstand til folk som blir berørt.

Det grønne skiftet forutsetter at det skjer gode initiativ «nedenfra». Sentralmakten i hovedstaden kan ikke ordne dette «ovenfra».

Ordfører-opprøret er derfor svært alvorlig for Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum. De trenger støtte fra sine folk over hele landet for å få ting til å bevege seg i riktig retning.

Reaksjonene på Stortinget har tydet på at Arbeiderpartiets folk har vært noe mer åpne for å justere opplegget enn Sps Geir Pollestad. SVs forslag er et konstruktivt bidrag til å finne løsninger som ivaretar flere hensyn; mer penger til omfordeling, men ikke slik at det stopper investeringer som Norges grønne omstilling er avhengig av. Det blir spennende å se hva budsjettforhandlingene mellom Ap, Sp og SV konkluderer med.