Gass, lekkasjer og virkelighet – Energi og Klima

Gass, lekkasjer og virkelighet

Det er bare en rosa drøm å fase ut kull og gass hurtig og erstatte begge med fornybar.

Denne artikkelen er over 2 år gammel. 3 kommentarer
I virkelighetens verden må man velge gass fremfor kull for å sikre energiforsyningen og samtidig få utslippene ned.
I virkelighetens verden må man velge gass fremfor kull for å sikre energiforsyningen og samtidig få utslippene ned.Gerry Dincher cba
I virkelighetens verden må man velge gass fremfor kull for å sikre energiforsyningen og samtidig få utslippene ned.
I virkelighetens verden må man velge gass fremfor kull for å sikre energiforsyningen og samtidig få utslippene ned, skriver artikkelforfatteren.Gerry Dincher cba

Gunnar Kvåle og Svein Tveitdal (K&T) fortsetter angrepet mot gass som en del av klimaløsningen, men vil ikke gå inn på hvordan vi ellers skal klare å redusere utslippene nok til å nå togradersmålet.

I sitt innlegg «Klima krever rask utfasing av fossile brennstoff, også gass» 3. november fortsetter K&T å messe sitt budskap om at gass er nesten like ille som kull, og derfor ikke egnet som en bro mot lavutslippssamfunnet. Dette som et svar på mitt innlegg «Gass som klimaløsning» 23. oktober. De gjentar sine tidligere argumenter, men går ikke inn på hovedutfordringen jeg har forsøkt å tegne om hvordan vi skal prioritere for å komme fram til dit vi alle vil, nemlig å redusere utslippene tilstrekkelig til å unngå drastiske klimaendringer.

Figuren jeg viste i mitt siste innlegg skisserer den globale energisituasjonen fram til 2050, og den burde fått K&T til å innse at det bare er en rosa drøm å fase ut kull og gass hurtig og erstatte begge med fornybar. I verdens virkelighet må man velge gass fremfor kull for å sikre energiforsyningen og samtidig få utslippene ned.

K&T har presentert noen undersøkelser som viser uakseptable metanutslipp fra visse deler av gassproduksjonen, særlig i USA. På dette grunnlag hevder de at kull og gass nesten slipper ut like mye klimagasser og må fases ut raskt begge to. La meg punktvis forklare hvorfor de tar feil:

Feilen i K&Ts resonnement er at de ut fra et begrenset materiale generaliserer at dette gjelder for en global virkelighet. Følgende eksempel viser at dette blir feil:

 • Hvis vi antar at EU slipper ut dobbelt så mye metan fra bruk av gass enn det de selv rapporterer, så vil metanutslippet målt i CO2-ekvivalenter øke fra 1 til 2 prosent av CO2-utslippene fra kraftproduksjonen i EU.
 • La oss også se på hvordan det går om vi teoretisk øker metanutslippene fra gassproduksjonen i USA ved å støtte oss på FNs klimapanel (IPCC) og deres rapport WG3 AR5 fra i år. Om vi øker metanutslippene fra medium globalt utslippsnivå til 75-persentilen så innebærer dette en reell økning på 20 prosent. Fratrukket denne teoretiske økningen har likevel USA i virkelighetens verden kuttet utslipp med 360 millioner tonn CO2-ekvivalenter i denne perioden (7 ganger Norges totalutslipp pr år).

Et forvirrende forhold i denne debatten er at det er et skille mellom livsløpsanalyser av metanutslippene for kull og gass som råvarer målt i CO2-ekvivalenter, og CO2-utslippene for de to når de brukes i kraftverkene (det siste litt tilsvarende drivstofforbruket pr km for en bil).

 • La meg derfor presisere at det er fysiske lover som, uten forbehold, medfører at naturgassen ved forbrenning i kraftverkene slipper ut 50 prosent CO2 i forhold til steinkull pr energimengde. Eller sagt på en annen måte; kullet forurenser dobbelt så mye som gass ved forbrenning. Det er for øvrig enda lavere (42 prosent) sammenlignet med brunkullet (lignitt), som EU har mest av.
 • For produksjon og transport av råvarene gass og kull er det derimot mange forbehold, – eller rettere forutsetninger, fordi de forskjellige prosjektene er svært ulike. Dette har derfor FNs klimapanel vurdert separat i sin siste hovedrapport. Der er konklusjonen for verdens snitt at kull også her slipper ut dobbelt så mye (1000 g CO2eq/kWh) som gass (480 g). Spennet er for gass 260–780 g, for kull 700–1700 g. Jeg trenger ikke understreke at det her er en vesensforskjell med stor betydning for klimaet.

Konklusjon:

I USA har som kjent skifergassrevolusjonen medført at landets CO2-utslipp endelig har nådd toppen og er på vei ned. Utslippene er tilbake på USAs 1994-nivå siden skifergassen «tok av» i 2006/2007. Selv om dette ikke bare skyldes skifergassen, så er det likevel verdens beste eksempel på hva som skjer når gass erstatter kull.

I tillegg er det et stort trykk på å få ned metanutslippene, særlig i USA der de fleste eksemplene K&T har trukket fram kommer fra. Der har disse utslippene blitt redusert med 15 prosent de ti siste årene. Myndighetene i USA har nå store programmer for å redusere dette ytterligere, der bransjen er tungt medvirkende.

Derfor er det litt pussig å bli beskyldt for ikke å forholde seg til ny kunnskap når vår bransje har medvirket i og finansiert deler av det materiale K&T refererer til.

Enkeltrapporter som gir K&T bekymring, kan vi dele bekymringen for, men disse endrer ikke variablene innenfor og helheten i FNs klimapanels anslag. Det betyr at vi kan opprettholde regelen om at gass slipper ut halvparten så mye CO2eq/TWh som kull både i kraftverkene og på vei dit.

3 kommentarer

 1. Avatar

  Gunnar Steinsholt

  Vil bare minn om at USAs utslippskutt ikke varte veldig lenge. Energirelaterte Co2-utslipp økte med 2,5% fra 2012 til 2013 i følge EIA http://www.eia.gov/environment/emissions/carbon/
  Kanskje greit å ha tallene på plass før du utroper gass til verdens frelser

 2. Avatar

  Tore Killingland

  Ja, la oss holde orden på tallene Gunnar. Disse sier ingen ting om forholdet mellom kull og gass. Har det slått deg at disse CO2-utslippene hadde vært enda større med mer kull i energimiksen?
  Økningen skyldes det spesielt kalde været det siste året.

 3. Avatar

  Gunnar Steinsholt

  Selvsagt ville utslippene vært enda høyere om man hadde brukt mer kull. Og de ville vært enda lavere om man hadde brukt fornybar istedenfor gass. Det er ingen som benekter at gass i seg gir lavere C02 utslipp enn kull, poenget er at det gir ikke tilstrekkelige reduksjoner. Det blir dessuten helt feil når man later som om det er gass, nermest alene som har forårsaket at USAs utslipp «endelig har nådd toppen og er på vei ned». Resesjon, mer effektive biler og mer fornybart har også bidratt, selv om de lærde strides om hvor mye. EIAs anslag er at fra 2000 til 2013 gav endringer i bruken av fossilt (altså overgang fra kull/olje til gass) 212 MMmt mindre Co2 utslipp fra kraftsektoren. Redusert etterspørsel reduserte utslippene med 402 MMmt og fornybart gav en reduksjon på 150 MMmt i denne perioden.
  Med andre ord redusert etterspørsel og ny fornybar sto for rundt to tredjedeler av reduksjonen i utslipp. Til bildet hører også at utslippene fra naturgass i andre sektorer har økt. Dette er ikke en økning som nødvendigvis fortrenger utslipp, men som bidrar til en reel utslippsøkning. Når man på toppen tar med usikkerheten omkring metanlekkasjer, samt muligheten for at billig gass også har fortrengt ny fornybar, så blir det stadig tydeligere at gass er en del av problemet, ikke løsningen.

Kommentarfeltet er stengt.