Feil energistatistikk for fornybar energi? – Energi og Klima

Feil energistatistikk for fornybar energi?

At fornybarandelen i den totale energimiksen lenge har ligget på ca 2 prosent har ikke med statistiske feil å gjøre – slik Erik Sauar hevder.

Denne artikkelen er over 2 år gammel. 1 kommentar
Sol og vind. IEA rapporterer ikke feil, men har tatt et aktivt metodevalg for å få best mulig oversikt over energibehov og energiproduksjon, skriver artikkelforfatteren, Tore Killingland. Bildet er fra Lista vindkraftverk som startet produksjon i 2012. (Foto: Veidekke/Melingmedia.no)

Erik Sauar hevder i sin artikkel på Energi og Klima og i en kronikk i Aftenposten 16. august at statistikken for energiproduksjon er feil, og at vind- og solenergi allerede er tre til fire ganger større enn alle tror. Kronikken var noe kort og uklar, derfor er det nyttig at Sauar har utdypet temaet her. Likevel sitter det igjen noen formuleringer som bør korrigeres.

 • Sauar betviler ikke statistikken for levert fornybar elektrisitet til markedet, selv om måten han skriver det på (særlig i kronikken) kan skape forvirring om dette.
 • At fornybarandelen lenge har ligget på ca 2 prosent har ikke noe med statistisk feil å gjøre. Hovedgrunnen for at fornybarandelen i prosent av det totale energimarkedet fremdeles er lav er at bl.a. den globale energietterspørselen i reelle tall har vokst mer enn den prosentvise økningen i fornybar energi. Det var først i 2016 at fornybar energi vokste litt mer enn økningen i den totale energietterspørselen.
 • Sauar skriver at «Når et solkraftverk, kullkraftverk eller atomkraftverk produserer den samme mengde strøm, skulle man tro at energistatistikerne vurderer disse bidragene til verdens energiforsyning som relativt like, men det skjer overhode ikke». Det er ikke lett for leseren å skjønne at dette ikke har noe med levert strøm å gjøre. IEA har selvfølgelig grundig statistikk over levert mengde strøm fra ulike kilder.
 • Forslaget dreier seg om å endre beregningsfaktorene for fornybar energi for bedre å kunne sammenligne fornybar med de andre energitypene. Dette gjelder for hvor mye energi som en starter med («primær energi») før f.eks. omdanning av kull til strøm.
 • Sauars forslag til endring i statistikk gir altså ikke mer faktisk fornybar energi til markedet. Vi trenger all den fornybar energi vi kan produsere, men summen av det som er produsert og levert av fornybar energi, finnes det bare ett tall på.

Bakgrunnen for Sauars forslag er at IEA og andre regner seg tilbake fra strømmiksen hos forbrukerne ved hjelp av omregningsfaktorer for å klargjøre behovet for primære energikilder av ulike typer. Disse er enkle og målbare i fossile varmekraftverk. Så er de vanskeligere å finne i atomkraft, der IEA har valgt å bruke snittet i Europa (33 prosent), og enda vanskeligere å finne i vannkraft, solkraft og vindkraft, der IEA bruker en konvensjon om at input (vannenergi, solenergi og vindenergi) er lik output (100 prosent). Dette er ikke en statistisk feil, men et aktivt metodevalg for å få best mulig oversikt over energibehov og energiproduksjon.

Det som er mest vanlig i media og hos aktørene i denne debatten er at mengde fornybar blir overdrevet fordi det vises til installert kapasitet (MW) og ikke produsert strøm (kWh). Vindmøllene i EU har i gjennomsnitt 38 prosent levert strøm i forhold til hva den installerte kapasitet skulle tilsi. I Tyskland har vind og sol halvparten av det totale installerte kraftpotensialet (MW), men produserer bare en femtedel av levert strøm. Installert kapasitet hører mer hjemme i diskusjoner om kraftsektoren og kraftgenereringsbildet alene, ikke i diskusjoner om det totale energibildet. Likevel kunne det virke som om Sauar ønsker at fornybar energi skal omtales i installert kapasitet når han skriver i kronikken at: «For solkraftverk og vindkraftverk er råenergien den solenergien som stråler eller den vindenergien som blåser inn i kraftverket, mens den foredlede energien er den elektrisiteten som blir produsert». Men i artikkelen tydeliggjør han at han ønsker nye overordnede faktorer for sol og vind.

Svarer på kritikken
Les Erik Sauars replikk til kritikken i dette innlegget.

Til slutt: Sauar er ikke presis når han i innlegget sitt referer hva Karl Eirik Schjøtt-Pedersen sa i et VG-intervju i Arendal. Der sa han ikke at ny fornybar energi enda ikke er moden til å «step up» fordi de bare utgjør 2 prosent av andelen i verdens energiforsyning. Tvert imot sa han at «Det er fantastisk det som skjer med utviklingen i fornybar». Vi trenger all den fornybar vi kan få, men siden verdens befolkning øker både i størrelse og levestandard, og dermed øker den globale energietterspørselen, vil det dessverre ta lang tid før fornybar dekker en betydelig del av verdens energiforbruk.

Én kommentar

 1. Avatar

  Kristian Hanstad

  Her er det eit fleire udiskutable faglege feil, toppa med irrelevante poeng og feiltolkingar. Om noko er “kort og uklar”, så må det vel være denne teksten. Eit par sentrale punkt:

  -«IEA og andre regner seg tilbake fra strømmiksen hos forbrukerne ved hjelp av omregningsfaktorer». Nei, det gjer IEA vitterleg ikkje. Byrået sin statistikk for primær energi dreier seg IKKJE om elkraft, men om ALL energi som vert brukt i bilar, kraftverk, heimar og så vidare. Utgangspunktet for statistikken på fossilsida er kor mykje kol/gass/olje som i ulike former vert solgt til og brukt av alle desse, uavhengig av om det går til produksjon av kraft, varme eller transporttenester.

  -Det virkar som om forfattaren ikkje har forstått Sauar sitt hovudpoeng, som er at folk ikkje treng energi som sådan, men energitenester (transport, lys, varme etc), og at dei tenestane som vert levert med ny fornybar kraft blir undervurdert med IEA sin metode.

  -Killingland skriv at «det som er mest vanlig … er at mengde fornybar blir overdrevet fordi det vises til installert kapasitet (MW) og ikke produsert strøm (kWh)». Så vært det sausa til med døme på forholdstal mellom installert effekt og produksjon over tid. Installert effekt («kapasitet») har ikkje vore diskutert i Sauar sitt innlegg, så om nokon rotar med dette er det Killingland. Sauar diskuterer _virkningsgraden_ til sol-/vindkraft, som er noko heilt anna, og har aldri antyda at installert effekt bør inn i t.d. IEA-statistikk om primær energi. Eit 10 MW solkraftverk i Spania kan fort produsere det doble av eit 10 MW solkraftverk på Hamar, og med Sauar sin reknemåte vil det heil korrekt verte rapportert som dobbelt så stor primær energi, fullstendig uavhengig av installert effekt. Det kan IKKJE “virke som om Sauar ønsker at fornybar energi skal omtales i installert kapasitet” for den som har fulgt med i fysikktimen.

  Det er å håpe at dette innlegget ikkje kjem inn i Aftenposten som motsvar til Sauar sitt innlegg, til forvirring og tåkelegging. Ein kan være eining eller ueining med Sauar sin ståstad, men ikkje på dette grunnlaget.

Kommentarfeltet er stengt.