Cruiseskipene er få - men bruker mye skittent drivstoff - Energi og Klima

Cruiseskipene er få – men bruker mye skittent drivstoff

Utslippene fra cruise utgjør en liten andel av globale utslipp, men de er for store til å overses.

Ålesund er blant Norges mest besøkte cruisehavner.Aline Dassel fra Pixabay cb

Store cruiseskip er som flytende byer. De har noen tusen leiligheter, restauranter, badebasseng og butikker. De 300 største cruiseskipene i verden har en samlet passasjerkapasitet på 537 000, og i 2018 fraktet de 26 millioner cruiseturister.

Fordi skipene er store og energikrevende, bruker de mer drivstoff enn gjennomsnittet for skip i internasjonal trafikk. For selv om de i antall utgjør 0,6 prosent, bruker de 3,6 prosent av drivstoffet og står for i underkant av fem prosent av utslippene fra internasjonal skipsfart. Og når tall fra FNs sjøfartsorganisasjon (IMO) viser at skipsfart i årene 2007 – 2012 i snitt har stått for 2,6 prosent av globale CO2-utslipp, betyr det at cruiseskip står for under to promille – 0,2 prosent – av de samlede CO2-utslippene i verden.

Bulkskip, containerskip og oljetankere utgjør omtrent en fjerdedel i antall og står for 60 prosent av utslippene.

Utslipp fra cruiseskip i Norge

Det er to måter å telle utslipp fra cruiseskip i Norge. Det er utslippene som inngår i innenriks sjøfart og fiske, som inkluderer all cruisetrafikk mellom norske havner. Og så er det utslipp i norske havområder som i tillegg inkluderer cruiseskip i internasjonal trafikk og cruiseskip som krysser norske havområder uten å gå til havn.

I underlagsrapporten til regjeringens handlingsplan for grønn skipsfart har DNV GL estimert at cruiseskip står for 299 000 tonn CO2 av 4,8 millioner tonn CO2, altså 6,3 prosent av utslippene fra innenriks skipsfart og fiske.

I norske havområder (inklusiv internasjonal trafikk og gjennomgangstrafikk) utgjør CO2-utslippene fra cruiseskip 500 000 tonn av 8,4 millioner tonn, altså i underkant av 6 prosent av utslippene, ifølge tall fra Kystverket.

I tillegg står cruiseskipene for 11 000 av 138 000 tonn NOx-utslipp og 2000 av 17 000 tonn SO2 i norske havområder.

Svoveldioksid (SO2) bidrar til forsuring og kan gi helseplager, særlig for personer med luftveissykdommer. Siden 1990 er utslipp av svoveldioksid redusert med ca. 70 prosent i Norge blant annet på grunn av mindre svovelinnhold i drivstoff. Innen skipsfart er det imidlertid fremdeles lov til å bruke tungolje med 3,5 prosent svovelinnhold i alle farvann bortsett fra ECA-områdene (Emission Control Areas), men 1. januar 2020 trer nye utslippskrav i kraft globalt og da vil tillatt svovelinnhold være 0,5 prosent.

Hva betyr tallene?

Det er mange sider ved cruise. Det handler ikke bare om utslipp, men også om hvorvidt cruiseturistene og cruiseturismen legger igjen penger. Det handler også om at skipene er ruvende og mange passasjerer skaper trengsel – særlig på små destinasjoner. Men hvis vi ser på utslippene, så viser tallene at cruiseskipene ikke er den største utslippskilden, men de er heller ikke uvesentlige. Det vil alltid være noen med økonomiske interesser som sier at «dette er for smått til å løse klimaproblemet». Men klimautfordringen er nettopp veldig, veldig mange små utfordringer – og vi må gjøre noe med alle. Det som er utfordringen med utslippene fra hele skipsfarten, er at den store majoriteten av verdens skip seiler rundt på noe av det skitneste drivstoffet vi har. Klarer vi ikke fjerne utslippene fra cruiseskipene, er det lite sannsynlig at vi klarer det i de andre delene av internasjonal shipping. All skipstrafikk, også cruiseskip, må bli møtt med tøffere klimakrav, slik at bruken av fossilt drivstoff og utslipp kuttes i tide til at vi når klimamålene.

Del-elektrisk drift og alternative drivstoffer

I 2018 vedtok FNs sjøfartsorganisasjon, IMO, at utslippene fra internasjonal skipsfart minst skal halveres innen 2050 og nå null så raskt som mulig i dette århundret.

I rapporten Maritime Forecast to 2050 forventer DNV GL at dette klimamålet nås ved at 39 prosent av drivstoffet i skipsfarten vil være karbon-nøytralt. LNG og LPG vil stå for 23 prosent, mens en tredjedel av alle skip vil ha batteri, som vil dekke 5 prosent av energibehovet.

I databasen Alternative Fuels Insight er utviklingen i installasjon av batterier på skip og bruk av alternative drivstoffer fordelt på skipskategorier.

Som databasen viser er det flest ferjer som har tatt i bruk batteri-elektrisk drift (99 i operasjon og 73 i bestilling i ferjesektor). Men det er også 30 offshore supply båter med del-elektrisk drift i operasjon og 19 i bestilling, og det er 13 cruiseskip i bestilling med del-elektrisk drift.

Vi støtter Energi og Klima:
Ad

Bli abonnent!

Kommentarfeltet er stengt.