Bilparken – bare nullutslippsbiler fra 2025? - Energi og Klima

Bilparken – bare nullutslippsbiler fra 2025?

Skal det bare være lov å kjøpe nullutslippsbiler fra 2025? Et stabilt flertall i befolkningen er mot et forbud mot nye bensin- og dieselbiler.

Hva mener folk om klimaendringer? Deltakerne i Norsk medborgerpanel har jevnlig besvart flere spørsmål om klima. (Foto: Ingo Joseph).

Respondentene i Norsk medborgerpanel har blitt spurt hva de mener om et mulig fremtidig forbud mot nye bensin- eller dieselbiler.

Innledningene til spørsmålsteksten varierte litt mellom 2016 og senere runder. I 2016 var den:

Disse grafene gir en oversikt over nordmenns holdninger til forslaget i Nasjonal transportplan om at alle nye personbiler fra 2025 skal være elektriske eller bruke hydrogen, som kan tolkes som at man følgelig ikke har anledning til å kjøpe nye bensin- eller dieselbiler fra 2025 av. Resultatene viser at flertallet av befolkningen er skeptisk til forslaget, og at dette flertallet kan ses i de fleste grupper. Spørsmålet ble første gang stilt til respondentene i Norsk medborgerpanel i 2016.

Partiene på Stortinget diskuterer nå et forslag om at alle nye personbiler fra 2025 skal være elektriske eller bruke hydrogen. Blir forslaget vedtatt, vil man ikke kunne kjøpe nye bensin- eller dieselbiler fra 2025 av. Hvilket av utsagnene nedenfor kommer nærmest ditt syn:

I 2018 og 2019 var teksten:

I Nasjonal Transportplan 2018-29 står det et forslag om at alle nye personbiler fra 2025 skal være elektriske eller bruke hydrogen. (Se Nasjonal Transportplan 2018-2029, s. 16.)

Svaralternativene var de samme hver gang:

  1. I 2025 bør alle nye personbiler som selges gå på elektrisitet eller hydrogen
  2. I 2025 bør det fremdeles være anledning til å kjøpe nye personbiler som går på diesel og bensin

Respondentene som ikke har svart på spørsmålet er ikke inkludert i tabeller og figurer. Summen av tabeller og figurer vil derfor ikke nødvendigvis utgjøre 100 prosent.

På alle tre måletidspunktene er omtrent 40 prosent av respondentene indirekte for forslaget og 60 prosent imot.

Grafen viser en prosentvis fordeling over hvor stor andel av velgerne av de ulike partiene (basert på valget i 2013) som indirekte er enig eller uenig i forslaget om nullutslippsbiler fra 2025. Dataene er fra 2016. Det er to velgergrupper som er signifikant forskjellige. Hos MDG-, SV- og V-velgerne er flesteparten enige i at vedtaket bør gjennomføres, mens blant Frp-, Sp-, H- og Ap-velgerne mener de fleste at det fortsatt bør være anledning til å kjøpe nye personbiler som går på diesel og bensin etter 2025.

Størrelsen på kommunen man bor i har jevnt over liten betydning for hvilke holdninger man har til spørsmålet om bilparken. Men om man sammenligner borgere fra kommuner på under 10.000 innbyggere med de som bor i kommuner med over 60.000 innbyggere, er det signifikant flere av de førstnevnte som ikke støtter forslaget om å fase ut salget av nye diesel- og bensinbiler i 2025. Forklaringer på dette kan skyldes borgernes tilgang på kollektivtransport, avstand, tilgjengelighet og andelen avgifter i storbyene. Dataene er fra 2016.

Metode- og bakgrunnsinformasjon

Det nøyaktige nivået på prosentandelene er ikke det viktigste, da dette kan påvirkes av spørsmålsformulering og svaralternativer. Det viktige er variasjonen over tid og mellom grupper.

I hovedresultatet er det brukt vekting. Dette er gjort for å bedre representere befolkningen. Vektene er basert på demografiske variabler (alder, kjønn og geografi) og utdanningsnivå. De to andre grafene er ikke vektet. Se medborgernotatene for mer informasjon.

Tekst og analyser bygger videre på analyser tidligere gjort for Norsk medborgerpanel. Les mer i notatet «Holdninger til den fremtidige bilparken i 2025.»

Bli abonnent!

Kommentarfeltet er stengt.