Karbonfangst møter mange hindre

Det er i dag veldig vanskelig å se at klimaproblemet kan løses uten omfattende bruk av CCS – karbonfangst og -lagring. Samtidig betyr satsing på CCS forsinkelse av det grønne skiftet fordi det pustes nytt liv inn i næringer vi vet må fases ut på sikt.

Boundary Dam Removed Stack Sept 2010
CCS i praksis: Boundary Dam Power Station i Saskatchewan, Canada (foto: Saskpower)