Dyrt – og dyrere blir det

Heftig klimaregning: Verdens største reassurandør, Munich Re, lenge hatt klimatrusselen på radaren.

Munich Re teller alle værrelaterte naturkatastrofer og konkluderer at forbindelsen mot klimaendringer blir stadig tydeligere.

De akkumulerte globale direkte kostnadene relatert til såkalt store vær- og klimahendelser var ifølge data fra Munich Re i perioden 1981 til 2010, i overkant av 10.000 milliarder kroner (2010-kroner).

Ser man på langtidstrenden fra 1981 til 2010 er inflasjonsjustert økning på 185 prosent fra 1981 fram til 2010. Forklaringen til denne store økningen er i hovedsak at graden av eksponering og sårbarhet er i endring. Vi blir flere, og vi blir rikere. Dette sammen med forandring i bosetningsmønstre, urbanisering, endringer i sosioøkonomiske forhold påvirker de observerte trendene i kostnadene relatert til vær og klimahendelser. Vi vil derfor forvente en økning i skader på grunn av ekstremvær selv i et klima der antall ekstreme hendelser ikke forandres.

Mens de økonomiske skadene i den dokumenterte økonomien er høyest for mellom- og høyinntektsland, skjedde 95 prosent av alle dødsfall relater til naturkatastrofer fra 1970 til 2008 i utviklingsland. Hvor mye naturkatastrofer koster verden er svært usikkert, men fra perioden 2001 til 2006 er de estimerte kostnadene rundt 1 prosent av BNP for mellominntektsland, 0,3 prosent for lavinntektsland og 0,1 prosent av BNP for høyinntektsland.

Kilde: Klimapanelets spesialrapport om ekstremvær SREX, 2011.