Vil du jobbe med miljøtilsyn av vassdragsanlegg i NVE?

De siste årene har det blitt bygget ut mye fornybar kraft i Norge, og vi forventer mer de neste årene. På veien mot et fornybart samfunn trenger NVE flere kloke hoder som vil bidra til at miljøhensyn blir ivaretatt når vannkraftverk bygges, rehabiliteres og driftes. Vi søker etter en ny kollega med teknisk og/eller naturvitenskaplig kompetanse på masternivå. Du må gjerne ha erfaring fra forvaltningen og/eller energibransjen.

Søknadsfrist: 6. februar 2023
Stillingstittel: Vil du jobbe med miljøtilsyn av vassdragsanlegg i NVE?
Ansettelsesform: Fast
Arbeidssted: Oslo
Kontaktpersoner:
Seksjonssjef, Mari Hegg Gundersen | 98 45 94 30
Seniorrådgiver, Pernille Bruun | 97 53 13 54
HR-kontakt, Christina Wachter | 920 65 215

All fornybar kraftproduksjon innebærer inngrep i naturen. Det påvirker naboer, naturmangfold, vassdragsmiljø, friluftsliv og næringsvirksomhet. NVEs tillatelser blir derfor gitt med en rekke krav for å balansere samfunnets behov for mer elektrisitet mot ulemper av kraftutbygging. Miljøtilsynet i NVE har en viktig jobb med å følge opp at kravene etterleves både i planlegging-, bygge- og driftsfasen.
 
For å styrke seksjonens tilsynskompetanse og kapasitet er vi på utkikk etter en person som raskt setter seg inn i krevende problemstillinger, som kommuniserer godt og som kan bidra til effektiv saksbehandling innen hele vårt ansvarsområde. Tilsynsoppgaven inkluderer veiledning om krav og regelverk, kontroller og reaksjoner.
 
 I NVEs miljøtilsyn får du jobbe i grenseland mellom miljø, teknikk, hydrologi, arealforvaltning og juss. Din arbeidshverdag vil være preget av stort ansvar med komplekse problemstillinger. Du må trives med dette og ha stor gjennomføringsevne. Du vil samarbeide tett med kollegaer og eksterne, og bli del av en organisasjon med en flat struktur og et godt sosialt miljø. Vi har en uformell tone og legger vekt på lagfølelse, samtidig som du som medarbeider får være med å ta viktige beslutninger. Faglig sparring og utvikling er viktig for oss. Du vil i det daglige oppleve fleksibilitet som er med på å skape en sunn balanse mellom arbeidsliv og privatliv.

Arbeidsoppgaver

Dette er noen av arbeidsoppgavene som seksjon for vassdragsanlegg har ansvar for:

 • kontrollere at vassdragsanlegg etterlever NVEs regelverket i planlegging-, bygge- og driftsfasen. Dette gjøres med saksbehandling av detaljplaner for miljø og landskap, inspeksjoner, dokumentkontroller og revisjoner.
 • planlegge og gjennomføre tilsynsaktiviteter ut fra risikobaserte kriterier. Dette innebærer også å vurdere om det foreligger avvik og følge opp disse i tråd med våre prosedyrer for reaksjoner.
 • utarbeide og veilede om NVEs krav og regelverk.
 • videreutvikle tilsynet og saksbehandlingen til å bli mer effektivt, herunder ta i bruk og bidra til utvikling av digitale verktøy.
 • seksjonene har ett mangfold av oppgaver slik at andre oppgaver kan tillegges stillingen, ut fra søkers kompetanse og interesse. 
 • jobben vil innebære noe reisevirksomhet i forbindelse med tilsyn og saksbehandling, anslagsvis 20 – 35 døgn/år.

Kvalifikasjoner

Vi arbeider i et skjæringspunkt mellom flere fagfelt. Dette krever at du raskt må kunne sette deg inn i ulike problemstillinger på tvers av fagområder. Vi vektlegger derfor breddekompetanse og personlige egenskaper.

 • du har høyere teknisk eller naturvitenskapelig utdanning fra universitet eller høyskole på mastergradsnivå
 • du har svært gode kommunikasjonsegenskaper på norsk både skriftlig og muntlig
 • du har evne og fysikk til å gjennomføre reiser, møter og inspeksjoner i ulendt terreng
 • du har hatt førerkort klasse B i minimum 3 år

I tillegg er det ønskelig/fordelaktig at du har:

 • relevant erfaring fra vannkraftbransjen eller offentlig forvaltning som saksbehandling og tilsynsarbeid
 • kunnskap om vassdragsforvaltning og avbøtende tiltak i vassdrag
 • øye for digitale forbedringsmuligheter og har kompetanse til å bidra aktivt inn i digitaliseringsarbeid

Det er en fordel med erfaring, men nyutdannede oppfordres likevel til å søke.

Personlige egenskaper

I tillegg til faglige kvalifikasjoner tillegges personlig egenskaper betydelig vekt. Vi ser for oss at:

 • du har god rolleforståelse
 • du har gode samarbeidsevner
 • du er en aktiv bidragsyter til et godt arbeidsmiljø
 • du er nysgjerrig, strukturert, selvstendig og effektiv
 • du har gode analytiske egenskaper og evne til å avveie ulike interesser
 • du har evne til å løse komplekse problemstillinger innenfor flere fagområder
 • du er god på å kommunisere og formidle, skriftlig og muntlig
 • du er serviceinnstilt 

NVE tilbyr

Som medarbeider i NVE blir du en del av en sterk kunnskapsorganisasjon med et utstrakt tverrfaglig miljø. Vi er opptatt av at våre medarbeidere skal ha rom for personlig utvikling, og gode muligheter for faglig utvikling. Du vil få varierte og utfordrende oppgaver med innflytelse på viktige samfunnsområder og en stor kontaktflate.

NVE har lokaler plassert sentralt på Hamar, i Trondheim, Tønsberg, Narvik og Førde. I tillegg til vårt hovedkontor i Oslo. Der har vi tilbud om trening i arbeidstiden, og du kan delta i mange ulike aktiviteter sammen med gode kolleger. NVE har en familievennlig og fleksibel personalpolitikk, og er opptatt av at våre medarbeidere skal trives og ha det godt på jobb i alle livsfaser. Vi har gode arbeidstidsordninger (fleksitid, sommertid, betalt overtid), og medlemskap i Statens pensjonskasse som blant annet gir gode lånebetingelser.

Vi tilbyr lønn etter kvalifikasjoner og i henhold til NVEs lønnspolitikk med innplassering i stillingskodene førstekonsulent/rådgiver/seniorrådgiver/avdelings-/over-/ senioringeniør (1408/1434/1364/1085/1076/1181). Fra lønnen trekkes pensjonsinnskudd etter gjeldende regler.

Vi vet at mange ønsker seg en hybrid og fleksibel arbeidshverdag med muligheter for å veksle mellom å jobbe hjemmefra og møtes på kontoret. Det tilrettelegger vi for. Hos oss kan man inngå avtale om delvis hjemmearbeid når arbeidsoppgavene tilsier at det lar seg gjøre i henhold til NVEs gjeldende retningslinjer.

Inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Det tilrettelegges for medarbeidere som har behov for det. Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter. Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen.

Kompetanse og erfaring må dokumenteres med CV, vitnemål og attester. Vi ønsker at du legger ved vitnemål og attester elektronisk til søknaden. Søknadspapirer returneres ikke. Hvis du ønsker å bli unntatt fra den offentlige søkerlisten, må du begrunne dette. Vi varsler deg hvis vi ikke tar ønsket ditt til følge. Du vil da få muligheten til å trekke søknaden før offentliggjøring.

Ved behov kan det bli gjennomført en utvidet referansesjekk av kandidat(er) som blir innstilt. Dette innebærer en dokument- og kildekontroll for å bekrefte opprinnelse og gyldighet. 

NVE forvalter Norges vann- og energiressurser til det beste for samfunnet. Vi sørger for at strømmen blir levert, vi overvåker og varsler naturfare, vi holder tilsyn med kraftbransjen, vi utvikler regelverk, vi behandler søknader om ulike konsesjoner innen vann og fornybar energi og vi sikrer bebyggelse mot naturfare. Forskning og internasjonalt utviklings­samarbeid er også viktige arbeidsområder for oss, i tillegg til at vi er nasjonal faginstitusjon for hydrologi.

NVE har hovedkontor i Oslo og regionkontor i Tønsberg, Hamar, Førde, Trondheim og Narvik. I tillegg har vi fjellskredovervåking på Stranda og i Kåfjord. Til sammen er vi 600 ansatte med tverrfaglig kompetanse. NVE er et direktorat underlagt Olje- og energidepartementet.NVE har mål om å være en klimabevisst og bærekraftig virksomhet og vi jobber aktivt med å redusere vårt eget klimafotavtrykk