Vil du jobbe med konsesjoner til fornybar kraft? NVE søker en erfaren medarbeider

Samfunnet har et økende behov for elektrisitet, og regjeringen og Stortinget ønsker å legge til rette for større fornybar kraftproduksjon. Samtidig påvirker bygging av kraftverk både naboer, naturmangfold, friluftsliv og næringsvirksomhet. Gjennom konsesjonsbehandlingen skal vi finne løsninger som balanserer samfunnets behov for strøm mot ulemper av utbygging.

Søknadsfrist: 6. februar 2023
Stillingstittel: Vil du jobbe med konsesjoner til fornybar kraft?
Ansettelsesform: Fast
Arbeidssted: Oslo, Trondheim
Kontaktpersoner:
Seksjonssjef, Svein Grotli Skogen | 932 62 482
Seniorrådgiver, Anette Ødegård | 452 58 978
HR-kontakt, Anne Marit Berg Flugstad | 900 88 900

Seksjon for energikonsesjoner behandler søknader om vindkraft, bakkemontert solkraft, fjernvarmeanlegg og ulike pilotprosjekter (blant annet bølgekraft og tidevannskraft). Utover konsesjonsbehandlingen jobber vi med kunnskapsgrunnlaget og ulike typer utviklingsarbeid – ofte organisert som prosjekter.  

NVE søker nå etter en seniormedarbeider til fast stilling. Vi ser etter deg med betydelig relevant erfaring innen konsesjonsbehandling, arealplanlegging og/eller fagområder som er relevante i konsesjonsbehandlingen. Det vil være fordelaktig med utdanning/erfaring innenfor aktuelle miljøfaglige tema; særlig fugl, naturtyper eller støy.

I tillegg til Oslo kan det være aktuelt med kontorsted ved vårt regionkontor i Trondheim. Tilknytning til andre regionkontor kan vurderes hvis du har en spesielt relevant bakgrunn.

Arbeidsoppgaver:

 • hovedansvar for definerte utbyggingstyper og/eller fagfelt
 • behandle konsesjonssøknader for kraftverk og fjernvarmeanlegg
 • gjennomføre offentlige høringsprosesser med folkemøter og befaringer
 • sammenstille informasjon fra høringer og fagmiljøer, avveie interesser og foreslå vedtak
 • prosjektledelse for tyngre utviklingsoppgaver
 • kontakt med øvrige myndigheter, næringsliv, interesseorganisasjoner, berørte grunneiere og privatpersoner
 • arbeidet innebærer noe reisevirksomhet, anslagvis 5–15 dager i året. Noe mer hvis primær tilknytning til et regionkontor. 

Kvalifikasjoner:

Vi arbeider i et skjæringspunkt mellom teknikk, økonomi, miljø og arealforvaltning, og vektlegger breddekompetanse og personlige egenskaper. Du må raskt kunne sette deg inn i ukjente fagområder og ha følgende kvalifikasjoner:  

 • høyere utdanning på mastergradsnivå, gjerne innen naturvitenskap, landskap, arealforvaltning eller tekniske fag. Lang, relevant erfaring kan kompensere for manglende utdanning
 • god skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk
 • solid relevant erfaring innen et eller flere av stillingens fagområder

Det er en fordel dersom du også har:

 • erfaring fra energisektoren eller arealforvaltning lokalt, regionalt eller nasjonalt
 • kunnskap om fornybar energi 
 • kunnskap og interesse for energi-, miljø- og samfunnsspørsmål
 • kjennskap til offentlig forvaltning
 • fysikk til å ferdes i ulendt terreng i forbindelse med befaringer 

Personlige egenskaper:

 • du arbeider selvstendig, målrettet og effektivt
 • du er analytisk, og har evne til å avveie ulike interesser
 • du har god rolleforståelse
 • du er god på å kommunisere og formidle
 • du er komfortabel med å snakke i store og små forsamlinger
 • du har gode samarbeidsevner  

Personlige egenskaper tillegges betydelig vekt.

Arbeidsgiver tilbyr:

Som medarbeider i NVE blir du en del av en sterk kunnskapsorganisasjon med et utstrakt tverrfaglig miljø. Vi er opptatt av at våre medarbeidere skal ha rom for personlig utvikling, og gode muligheter for faglig utvikling. Du vil få varierte og utfordrende oppgaver med innflytelse på viktige samfunnsområder og en stor kontaktflate.

Vi holder til i sentrale lokaler på Majorstuen i Oslo. Der har vi tilbud om trening i arbeidstiden, treningsrom og et aktivt bedriftsidrettslag, og du kan delta i mange ulike aktiviteter sammen med gode kolleger. Vi har en familievennlig og fleksibel personalpolitikk, og er opptatt av at våre medarbeidere skal trives og ha det godt på jobb i alle livsfaser. Vi har gode arbeidstidsordninger (fleksitid, sommertid, betalt overtid), og medlemskap i Statens pensjonskasse som blant annet gir gode lånebetingelser.

Vi tilbyr lønn etter kvalifikasjoner og i henhold til NVEs lønnspolitikk med innplassering i stillingskodene rådgiver/seniorrådgiver/ over-/ senioringeniør (1434/1364/1087/1181). Fra lønnen trekkes pensjonsinnskudd etter gjeldende regler.

Vi vet at mange ønsker seg en hybrid og fleksibel arbeidshverdag med muligheter for å veksle mellom å jobbe hjemmefra og møtes på kontoret. Det tilrettelegger vi for. Hos oss kan man inngå avtale om delvis hjemmearbeid når arbeidsoppgavene tilsier at det lar seg gjøre i henhold til NVEs gjeldende retningslinjer.

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter. Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen.

Kompetanse og erfaring må dokumenteres med CV, vitnemål og attester. Vi ønsker at du legger ved vitnemål og attester elektronisk til søknaden. Søknadspapirer returneres ikke. Hvis du ønsker å bli unntatt fra den offentlige søkerlisten, må du begrunne dette. Vi varsler deg hvis vi ikke tar ønsket ditt til følge. Du vil da få muligheten til å trekke søknaden før offentliggjøring.

Ved behov kan det bli gjennomført en utvidet referansesjekk av kandidat(er) som blir innstilt. Dette innebærer en dokument- og kildekontroll for å bekrefte opprinnelse og gyldighet.      

NVE forvalter Norges vann- og energiressurser til det beste for samfunnet. Vi sørger for at strømmen blir levert, vi overvåker og varsler naturfare, vi holder tilsyn med kraftbransjen, vi utvikler regelverk, vi behandler søknader om ulike konsesjoner innen vann og fornybar energi og vi sikrer bebyggelse mot naturfare. Forskning og internasjonalt utviklings­samarbeid er også viktige arbeidsområder for oss, i tillegg til at vi er nasjonal faginstitusjon for hydrologi.

NVE har hovedkontor i Oslo og regionkontor i Tønsberg, Hamar, Førde, Trondheim og Narvik. I tillegg har vi fjellskredovervåking på Stranda og i Kåfjord. Til sammen er vi 600 ansatte med tverrfaglig kompetanse. NVE er et direktorat underlagt Olje- og energidepartementet.NVE har mål om å være en klimabevisst og bærekraftig virksomhet og vi jobber aktivt med å redusere vårt eget klimafotavtrykk.