Nytt kart for vindkraft i Norge - Energi og Klima

Nytt kart for vindkraft i Norge

Prosessen med å peke ut fremtidens vindkraftområder i Norge er i full sving. NVEs foreløpige kart deler opp landet i «nei», «trolig nei» og «kanskje».

Målet for prosjektet Nasjonal ramme for vindkraft er en rapport som skal leveres til Olje- og energidepartementet ved nyttår. Prosjektet har to deler: Det skal utarbeides et oppdatert kunnskapsgrunnlag om virkninger av vindkraft, og det skal lages kart med utpeking av de mest egnede områdene for vindkraft.

NVE publiserer gjennom året fortløpende kart som etter ulike kriterier sjalter ut områder der vindkraft-utbygging er uaktuelt eller mindre aktuelt. Etter hvert vil en stå igjen med et antall områder som blir dybdeanalysert.

NVE har offentliggjort et norgeskart inndelt i tre typer områder: «Harde» eksklusjoner, «myke» eksklusjoner og resten (kartet ble først gjort tilgjengelig i pdf-format, men NVE vil legge ut digitale kartfiler til bruk i GIS-programmer i løpet av juni).

Foreløpig inndeling av Norge for videre vindkraftutbygging. Klikk på bildet for laste ned kart i pdf-format. (Kilde: NVE)

I områdene med harde eksklusjoner markert med svart er det i utgangspunktet uaktuelt å sette opp vindturbiner. Dette er definisjonen NVE har brukt:

«Med «hard eksklusjon» menes eksklusjon av arealer som er uaktuelle for vindkraftutbygging på grunn av teknisk/økonomiske forhold, eller på grunn av at arealene er formelt vernet eller tilsvarende.»

I områdene markert med grått, myke eksklusjoner, er det hensynet til en enkeltinteresse som tilsier at området ikke er av de mest egnede for vindkraft. Her er definisjonen NVE bruker i et notat som forklarer valgene som er gjort:

«Med «myk eksklusjon» menes eksklusjon av arealer der virkninger for én enkeltinteresse i mange tilfeller tilsier at det ikke bør bygges vindkraftverk.»

Områder som er mykt ekskludert er altså ikke kategorisk utelukket, men det kan være sannsynlig at en eventuell søknad vil bli avslått. Prosjektleder Erlend Bjerkestrand utdyper i notatet:

«Metoden for «myke eksklusjoner» gjør at det i noen tilfeller blir ekskludert arealer der det er aktuelt å gi konsesjon dersom det skulle komme en konkret søknad. Dette kan for eksempel gjelde der det er mulighet for gode avbøtende tiltak.»

Reindriftsområder er markert spesielt i kartet. Dette betyr ikke at alle de skraverte områdene er uaktuelle for vindkraft, men at det er tungtveiende interesser knyttet til områdene. Omfattende kartlegging og mer data vil være nødvendig for å kunne vurdere de enkelte reindriftsområdene opp mot vindkraftprosjekter.

Ad
Ad

Norsk Klimastiftelse er Norges grønne tankesmie. Klimastiftelsen eier nettmagasinet Energi og Klima, gir ut notater og rapporter og holder frokostmøter og andre arrangementer.

Våre støttespillere:

Notatet inneholder en liste over interesser som er tatt med i vurderingen av myke eksklusjoner.

Hvor er de beste vindområdene?

NVE har også publisert et kart som viser hvor i landet det er mest lønnsomt å bygge ut vindkraft, basert på «levelized cost of energy» (LCOE). Her er alle kostnader unntatt nett-tilknytning regnet inn. Totalkostnaden er oppgitt i øre/kWh, og viser den langsiktige kraftprisen et vindkraftverk må ha for å være lønnsomt ved et gitt avkastningskrav og gitte drifts- og vedlikeholdskostnader.

Vindhastighet er mest avgjørende for produksjonskostnaden av vindkraft i de ulike områdene. (Kilde: NVE)

I de beste områdene regner NVE med at prisen må være 26–28 øre/kWh. Dette gjelder vindturbiner som er aktuelle for bruk i Norge rundt 2020. Mer om de tekniske og økonomiske vurderingene finnes i et eget notat.

Bli abonnent!

Skriv en kommentar

Debattregler på Energi og Klima