Naturskadeerstatninga og klimaendringane – svakt vern i framtida?

Etter kvart som klimaendringane gjev kraftigare naturhendingar, vil det krevjast meir for å innfri somme av vilkåra for å få naturskadeerstatning frå staten. Men skal fellesskapet eller den enkelte ta støyten for klimaendringane?

Flom i Opo
Elva Opo i Odda etter flaumen i oktober 2014. (Foto: Jomar Bergheim, NVE)