ENØK: klimapolitikken må hjem til folk

Det må legges langt bedre til rette for at vanlige folk kan bidra til klimaløsningene.

Bygg og boliger – stort potensial for folkelig deltakelse i det grønne skiftet.