Klimarisiko krever bedre jordvern, kommunestyrene må ta ansvar

I klimaendringenes tid er det ikke ansvarlig å sette sin lit til at andre land skal redde oss når tørke og flom påvirker avling og innhøsting. Å håndtere klimarisiko innebærer vern av matjorda, også i Rogaland.

Jordvern

-De nyvalgte kommunestyrene skal etter loven – senest innen et år etter at de er konstituerte – arbeide frem og vedta en kommunal planstrategi. Langsiktig arealbruk og miljøutfordringer inngår i dette arbeidet. Dette er en gyllen anledning for lokale politikere i Rogaland til å slå fast at nedbygging av matjord er et avsluttet kapittel.