Klimapartnere - effektiv modell for grønt skifte på regionnivå – Energi og Klima

Klimapartnere – effektiv modell for grønt skifte på regionnivå

Enhver region i Norge og Europa ønsker å redusere sine utslipp av klimagasser og utvikle grønne arbeidsplasser. Klimapartnere viser hvordan dette kan gjøres.

Denne artikkelen er over 2 år gammel. 2 kommentarer

Konferanse: Klima og kommunene
15.-16 september arrangeres konferansen Kommunene og det grønne skiftet i Arendal. I forkant av konferansen inviteres innlederne til å presentere sine budskap gjennom et blogginnlegg på Energi og Klima. Slik kan kunnskapen og meningene som deles på konferansen i Arendal nå bredere ut og være til nytte for flere.

Klimapartnermodellen ble utviklet i Agder i 2009 som et samarbeidsprosjekt mellom Arendal kommune, Aust-Agder fylkeskommune og GRID-Arendal. Målet var å etablere et samarbeid med næringslivet som skulle bidra til at Aust-Agder skulle stå best mulig rustet til å møte klimautfordringene og morgendagens lavutslippssamfunn – senere kalt det grønne skiftet.

Nettverket Klimapartnere har i dag 46 medlemmer med til sammen 22.000 ansatte. 11 virksomheter som har vært med siden starten har i gjennomsnitt redusert sine utslipp av klimagasser med 33,8 prosent. Flere nye grønne varer og tjenester har blitt utviklet.

I 2014 ble Klimapartnere etablert i Hordaland med 14 medlemmer med 40.000 ansatte fra start.

Bedrifter og kommuner motiverte for et grønt skifte

Hovedmotivasjonen fra de offentlige aktørene i Agder er ønsket om å etablere samarbeid med næringslivet for å utvikle Agder til en grønn region. Slike målsettinger er bl.a. nedfelt i klima- og energiplanen for Arendal kommune og Regionplan Agder 2020 som har klimamålsettingen «høye ambisjoner, lave utslipp».

Hovedmotivasjonen fra næringslivet for å være med er:

 • Konkurransekraft og forbedret bunnlinje: Bedriftene ønsker å være konkurransedyktige i morgendagens lavutslippssamfunn
 • Kunnskap om trusler og muligheter klimaendringene representerer for deres virksomhet
 • Samfunnsansvar: Ønsker å stå på riktig side i en sosial utvikling de ser kommer – er stolte over at deres virksomhet kan være en del av løsningen
 • Bygge positivt eksternt (kunder) og internt (ansatte) omdømme

Ambisiøse forpliktelser

Forpliktelsene medlemmene må påta seg er ambisiøse sammenlignet med tilsvarende nettverk. Dette sørger for at bare seriøse aktører blir med, og at medlemmene unngår mistanke om «grønnvasking».

Medlemmene forplikter seg bl.a. til følgende:

 • Utarbeide klimafotavtrykk etter internasjonale retningslinjer (GHG-protokollen)
 • Gjennomføre planer for å redusere utslipp av klimagasser
 • Gjennomføre miljøsertifisering (Miljøfyrtårn, ISO eller tilsvarende)
 • Betaling av årlig medlemskontingent avhengig av størrelse

Betydelige utslippsreduksjoner

Medlemmer av Klimapartnere har oppnådd svært gode resultater med reduksjon av egne klimagassutslipp. De som har vært med siden 2009 har i gjennomsnitt redusert utslippene sine med en tredel – 33,8 prosent.

Kilde: Klimapartnere.no
Kilde: Klimapartnere.no

Arendal kommune som var en av initiativtakerne til etablering av Klimapartnere, har redusert utslippene fra egen virksomhet med 78 prosent. Målsetting er 90 prosent innen 2017 med 2007 som basisår.

Produktutvikling

Resultater er også oppnådd når det gjelder utvikling av nye grønne varer og tjenester. Klimapartner Thon hotell og Miljøfyrtårn har for eksempel utviklet et konsept for «grønne konferanser» som nå rulles ut på alle de største konferansehotellene i Thons hotellkjede i Norge og Brussel.

Kunnskapsutvikling

Eksempel på kunnskapsnotat (klimapartnere.no).
Eksempel på kunnskapsnotat (klimapartnere.no).

Nettverket fokuserer på kunnskap og har så langt produsert åtte kunnskapsnotat. Slike notat produseres av medlemmer i nettverket som har en interesse for temaene. Normalt presenteres kunnskapsnotatene i frokost- eller lunsjmøter med inviterte foredragsholdere.

Medlemmer av nettverket har utviklet betydelig kunnskap om klimaendringer og de trusler og muligheter disse representerer for virksomhetene.

Organisering og finansiering

Klimapartnere i Agder og Hordaland drives så langt som fylkeskommunale prosjekter med innleid prosjektledelse. Nettverkene finansieres gjennom økonomiske bidrag og egeninnsats. I 2014 bevilget Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner 800.000 kroner til drift av nettverket. Kontingent fra medlemmene er på ca. 500.000 kroner. I tillegg bidrar medlemmene med ca. 1,2 årsverk til en verdi av 1,2 millioner kroner (utvikling av kunnskapsnotat, deltakelse på arrangementer, deltakelse i prosjektstyret).

Det offentliges medvirkning har vist seg svært viktig for å etablere den nødvendige plattform for å få med næringslivet. Erfaring har vist at markedet ikke etablerer denne type nettverk av seg selv.

Hvordan bidrar Klimapartnere til et grønt skifte på regionalt nivå?

Metoden har vist seg å være et effektivt verktøy for å gjennomføre klimamålsettingene i Regionplan Agder 2020. Nettverket har bl.a. bidratt konkret til følgende punkter i denne planen:

 • Bidra til at offentlig sektor blir pådriver for grønn næringsutvikling og tilrettelegge for etablering av koblinger og samarbeidsarenaer mellom næringslivet og akademia
 • Fungere som plattform for klimakunnskap og klimadebatt på Agder
 • Handlingsplaner på regionalt og lokalt nivå som beskriver konkrete tiltak for å møte klimautfordringene
 • Bidra til reduksjon av regionale klimagassutslipp
 • Bidra til at klimahensyn og klimatilpasninger inngår i utarbeidelse av kommuneplaner, større utbyggingsplaner og utvikling av areal- og transportplaner i regionen
 • Offentlig sektor skal ligge i front med klimavennlig atferd
 • Bidra til at Agder lykkes med å ta posisjonen som en internasjonal klimaregion
 • Utvikling av informasjons- og holdningstiltak på lokalt nivå i samarbeid med regionale kompetansemiljøer og næringslivet
 • Grønnere innkjøp på Agder
 • Energieffektivisering i offentlige bygg og arbeid for overgang til klimavennlig oppvarming
 • Stimulere regional utvikling av klimavennlige teknologier gjennom støtte til prosjekter og initiativ som vektlegger energieffektivisering, utvikling og utbygging av fornybar energi mellom akademia, næringslivet og offentlig sektor

Potensial for nasjonal utrulling

Klimapartnere kan enkelt rulles ut til andre fylker/regioner i Norge. Agder og Hordaland ønsker andre regioner og fylker velkommen til å delta. Klimapartnere har så langt ikke mottatt noe nasjonal støtte. Støtte fra regjeringen til nasjonal utrulling vil være et kostnadseffektivt bidrag til det grønne skiftet i Norge.

2 kommentarer

 1. Avatar

  Einar Haram

  Hallo.
  Eg er prosjektleder for energieffektivisering i Sunnmøre Regionråd IKS og synes det er fantastisk hva dere har fått til.
  Mi oppgave er å realisere de vedtatt tiltakene i Energi og Klimaplanene til 11 kommuner i regionen.
  Med bakgrunn i det er dette også interessant for vår region . Derfor vil eg ha kontakt med styret og dagleg prosjektleder i dette nettverket for å se hvordan vi kan overføre dette til Møre og Romsdal.

 2. Svein Tveitdal

  Svein Tveitdal

  Hei Einar. I forbindelse med konferansen er du herved invitert til møte med andre regioner om Klimapartnere i Arendal rådhus 15. september fra 10.15 – 11.15. Det blir gitt en orientering om Klimapartnere i Agder og Hordaland for interesserte regioner.

Kommentarfeltet er stengt.