Kraft fra land kutter utslipp - Energi og Klima

Kraft fra land kutter utslipp

Jens Måge tar feil: Det har aldri vært viktigere å elektrifisere sokkelen.

Denne artikkelen er over 2 år gammel. 9 kommentarer

«Det er på tide å gravlegge ideen om elektrifisering av sokkelen,» skriver Jens Måge i Energi og Klima 10. juni. Tvert imot, mener jeg. Det har aldri vært viktigere å elektrifisere sokkelen.

Først litt bakgrunn: Oljeindustrien står for en firedel av de norske utslippene og er hovedårsaken til den norske utslippsveksten. Utslippene vi da snakker om er klimagassutslippene fra produksjonen av olje og gass ute på sokkelen, fra gassturbiner som driver plattformene. En måte å fjerne disse utslippene på er å erstatte gassturbinene med strøm fra land, fraktet gjennom kabler.

Måge går gjennom en rekke argumenter for og mot elektrifisering av sokkelen. Jeg er enig i flere av resonnementene, men samtidig er det enkelte som skurrer.

Motargument: Vil ikke gass som ikke benyttes i turbiner på plattformene bli solgt til Europa og brent der i stedet? Hva er da klimagevinsten?
Det er helt riktig at turbinene offshore er svært ineffektive og at en får mer energi igjen ved å brenne gassen på land. Samtidig vil en lettere kunne fange CO2 fra større kraftverk enn fra hver mindre turbin.

Men det viktigste er at hele resonnementet bak dette motargumentet er galt. Norge må i likhet med andre land ta ansvar for egne utslipp. Du kunne ført samme argumentasjon på andre områder. Skal vi for eksempel ikke bruke elektrisitet og biodrivstoff i biler, fordi bensinen da uansett blir brukt et annet sted?

Argument for: Elektrifisering er en god måte å utnytte den nye kraftproduksjonen i Norge som kommer som følge av ny utbygging, mer regn og vannkraft.
Norge går mot et kraftoverskudd. Det pussige er at flere, inkludert Måge, får dette til å høres ut som et problem. Utvilsomt er det utfordringer med overskudd av kraft, men først og fremst gir det muligheter. Over halvparten av energiforbruket i Norge er fossilt. Vi kan ikke energieffektivisere oss bort fra disse utslippene, vi må konvertere.

Troll B-plattformen (foto: Øyvind Hagen, Statoil).
Troll B-plattformen (foto: Øyvind Hagen, Statoil).

På 1970-tallet var oljefyring i bygninger svært vanlig. Takket være en større utbygging av vannkraft ble ren elektrisitet konkurransedyktig, noe som igjen førte til færre oljefyrer og lavere norske utslipp. Ville en greid denne reduksjonen gjennom energieffektivisering? Nei. Vi ville bare hatt litt lavere utslipp. Akkurat som at det i et lengre perspektiv ikke vil være tilstrekkelig med biler som bruker bensin eller naturgass mer effektivt, du må ha biler som ikke går på bensin i det hele tatt.

Jens Måge mener det er en motsetning mellom å bygge flere utenlandskabler og elektrifisere sokkelen. Her er jeg uenig, og jeg har selv tidligere tatt til orde for økt kraftutveksling med utlandet.

Elektrifisering er ikke et tiltak for å grønnvaske norsk sokkel, og det blir det heller ikke bare fordi enkelte gjentar det til stadighet. Det hele koker ned til hvorvidt vi vil kutte utslipp i Norge eller ikke. Hvis man ikke vil det, er det en ærlig sak. Men hvis man mener Norge bør redusere egne utslipp, må oljeindustrien med. Da er elektrifisering av sokkelen et av de mest effektive tiltakene man kan gjennomføre. Kraft fra land må være en forutsetning for å drive olje- og gassvirksomhet på norsk sokkel.

På sokkelen står mange oljeinstallasjoner som har vært i drift i 40 år, og som vil fortsette å produsere i mange tiår til. Vi ser ikke disse utslippene, likevel har flere av enkeltfeltene utslipp tilsvarende store norske byer. Både de kortsiktige og langsiktige klimamålene avhenger av at vi tar i bruk den rene norske kraften til å erstatte den fossile energien.

Ad

Bli abonnent!

9 kommentarer

 1. Avatar

  Vegar Skogland

  Argumentasjonen til stiftelsen Zero (i tett samarbeid med kraftbransjen) holder ikke mål, noe bl.a. Jens Måge, Are Tomasgard, Torstein Bye, Odd Handegård, Geir Vollsæter, Norges Miljøvernforbund, Den Norske Turistforening, m.fl. også (med variasjoner) mener. Elektrifisering er mer som ønsketenkning, uten at ikke prissatte konskvenser for natur, kvotesystemet, eller total mengde fossile brensler er med.

  Regjeringen/staten ønsker ikke å redusere utslipp (da ville de redusert tempoet i petroindustrien), og da kan ressurser til evt. elektrifisering brukes på langt bedre måter ifht klima og miljø. Se og http://www.industrienergi.no/modules/m02/article.aspx?ArtId=21457 og http://energiogklima.no/energiduellen/er-elektrifisering-av-sokkelen-et-godt-klimatiltak/ og https://www.duo.uio.no/handle/10852/16998 og http://www.tu.no/energi/2012/11/15/-elektrifisering-oker-co2-utslippene bl.a.

 2. Avatar

  Jens Måge

  Takk for svar til min artikkel.
  Det er riktig at Norge må ta ansvar for egne utslipp. Men det det synes som om du aksepterer at oljebransjen skal fortsette å bli bygd ut og at vi «tar ansvar» ved å bruke fornybar strøm på plattformene. Og så håper du på CCS på landbaserte gasskraftverk. Når kommer det? Jeg er redd ideen om CCS er en drøm som bygger på feil grunnlag; at vi kan fortsette som før med økt oljeutvinning og så fikse skadene etterpå.

  Jeg er enig i at oljebransjen vil bestå i flere tiår. Og kanskje kan olje bli brukt alternativt i fremtiden, i stedet for å brenne den opp, lage gode /varige produkter f.eks. Men fremtidens energi er fornybar og da er det det vi må satse på.

  Et hovedargument som du bruker for elektrifisering er effektivitetsgraden på land.
  Du har rett i at store turbiner har generelt litt høyere virkningsgrad enn mindre. Men det kan dreie seg om 5-10%, altså marginalt. Det er ikke slik at de er «svært ineffektive» som du skriver.

  For at effektiviteten på landbaserte skal være dobbelt kreves CCGT /combined cycle.
  Jeg vet dere har studert dette inngående tidligere, men jeg lurer på om konklusjonene for mye hviler best case / teoretiske scenarier. Spm:

  1. Hvor stor del av norsk gassalg til Europa går faktisk til gasskraftverk og hvor stor del går til husholdninger? (husholdningene utnytter jo tilnærmet 100%)
  2. Hvor stor del av gasskraftverkene har CCGT teknologi installert?

  For øvrig ser jeg ikke på økt el.produksjon som noe problem gitt at den blir anvendt fornuftig. Men det blir for dumt om den økte kraftproduksjonen bare fører til a) økt forbruk, b) redusert sparing, og c) billig strøm til plattformene.

  Den bør selges til Europa der verdien blir størst for de norske elprodusentene og fellesskapet i form av eksportinntekter. Samtidig kan vi spille på lag med EUs visjon om økt fornybarutbygging og Norge kan spille en rolle som grønt batteri.
  Jeg tror ikke det er realistisk både å bygge ut kabler til plattformene og flere utenlandskabler. Da bør vi velge utenlandskablene, selv om ABB gjerne bygger begge deler.

  Jeg synes temaene og forslagene på dagens Civita møte var virkelig gode. Da kom det også tydelig frem behovet for å satse på utenlandskabler. http://www.civita.no/publikasjon/nr-13-2013-det-gronne-skiftet-hva-ma-gjores

 3. Avatar

  Kari Elisabeth Kaski

  Her er det mange elementer. For å ta tak i det jeg mener er mest sentralt først.

  Du tar til ordet for en avvilng av oljeindustrien, men skriver selv at oljebransjen vil bestå i flere tiår. Ja vel, men om vi er enige i det- skal oljeindustrien få fortsette som før med svært høye utslipp? Jeg argumenterer for et av de viktigste tiltakene for å redusere utslippene i Norge de neste årene er kraft fra land til sokkelen. Det er et svært effektivt tiltak som vil kutte utslippene betydelig.

  Er det et langsiktig tiltak som vil gi oss det grønne skiftet? Nei, kanskje ikke. Men- det haster å kutte utslippene, vi må kutte mye raskt. Da er et tiltak som elektrifisering vanskelig å overse.

  Effektiviteten til gassturbinene er ikke mitt hovedargument. Det jeg skriver over her er mitt hovedargument. Diskusjonen om CCS er en annen og større diskusjon, men jeg kan vanskelig se at vi når togradersmålet uten CCS. At det har vært lite progresjon på dette området, er vel neppe et argument for at det ikke er et viktig tiltak?

  Og for å gjenta meg selv- jeg er ikke imot utenlandskabler. Tvert i mot ønsker jeg flere utenlandskabler. Men jeg mener det er like viktig at Norge kutter utslipp som at andre land på kontinentet gjør det.

 4. Avatar

  Jens Måge

  Du mener dette er et av de viktigste tiltakene for å redusere utslippene i Norge og at det er et «svært effektivt tiltak som vil kutte utslippene betydelig».
  Men Kjell Traa skriver i kommentar til mitt innlegg: «Bruk av gass offshore til kraft og varme gir ca dobbelt så høy energiutnyttelse enn når den samme gassen sendes ut i markedet».
  Hvis så er tilfelle så vil jo elektrifisering gi negativ klimaeffekt, ved at gassen som eksporteres får dårligere utnyttelse. Det er jo stikk i strid med det du hevder.
  At vi kutter utslipp i Norge og bare eksporter utslippene til Europa, og at de i tillegg går opp pga dårligere effektivitet, gir ingen mening. Da er det dårlig symbolpolitikk.
  Sats heller på det som garantert vil gi kutt og store nye eksportinntekter til Norge; eksport av kraft til Europa.

 5. Avatar

  Lars Edvardsen

  Jens Måge har utvilsomt rett når han hevder at det viktigste klimatiltaket Norge kan gjøre, er å redusere nivået i oljesektoren. Dette vil føre til både reduserte utslipp fra Norges største punktutslipp og et økende insitament for Europa til å fokusere på fornybar energi. Det sistnevnte punktet er svært viktig. M.a.o. redusert tilbud av fossil energi gjør at Europa, for å opprettholde sin leveringssikkerhet for energi, må intensivere utvikling og utbygging av fornybar energi. Videre bør vi nå ha kommet så langt, at vi alltid igjenkjenner argumentet, om å levere fossil energi for å løfte fattige ut av fattigdom, kun handler om villledning og omdømme-bygging. Det er ingen fattige land som kjøper dyr nordsjøolje. Europa er den udiskuterbart største kunden. Det er bemerkelsesverdig at disse poengene ikke er mer diskutert her i Norge, også blant (enkelte av) miljøorganisasjonene.

  Like bemerkelsesverdig er det at man ikke våger å diskutere den mest åpenbare løsningen dersom man virkelig ønsker å elektrifisere sokkelen, selv om dette går utenfor våre politikeres kjepphester. Oljeinstallasjonene er installert i en sydende gryte av fornybar energi, hvorfor skal man da øke presset for utbygging av kystlandskap og vassdrag med bakgrunn i oljesektorens behov for energi? Den åpenbart riktige løsningen bør derfor være at oljesektoren bidrar til å utvikle flytende marin fornybar energi (bølge, havvind, tidevann) – og å benytte dette som hovedenergikilde for plattformene, og med diesel eller gassgeneratorer som nødvendig reserveaggregat. Med denne løsningen oppnår man følgende:
  -Man unngår en unødvendig utbygging av kystlandskap og vassdrag, med bakgrunn i oljesektorens behov for energi og omdømmebygging.
  -Man bidrar til å utvikle ny fornybar energi fra en kilde som virkelig vil kunne bidra til skifte fra fossilt til fornybart.
  -Man øker kostnaden for oljen noe – som igjen bidrar til å gjøre skiftet fra fossil til fornybart mer attraktivt.
  -Man øker tiden det tar å bygge ut nye oljefelt noe – som igjen bidrar til å gjøre skiftet fra fossil til fornybart mer attraktivt.
  -Man gir norsk leverandørindustri en bedre mulighet til å klare omstillingen fra olje til fornybar energi – som må komme.

  • Avatar

   Kari Elisabeth Kaski

   Jeg må ærlig innrømme at jeg ikke skjønner problemet her. Ingen av de elementene du trekker opp står i motsetning til hva jeg har skrevet.

   Sett at vi bestemmer oss for å redusere tempoet. Da vil det mest sannsynlige som skjer først være at vi bestemmer oss for å ikke åpne flere områder. Likevel vil det fortsatt være høy aktivitet på sokkelen, i flere tiår til. Hva gjør vi med disse utslippene? Deretter, så bestemmer vi kanskje oss for slutte å tildele flere letelisenser. Likevel vil felt være i drift i flere tiår. Det er kanskje mulig å se for seg at vi skal begynne å aktivt legge ned felt som har tillatelse til å være i drift. Politisk svært usannsynlig. Lovmessig tvilsomt. Og antakeligvis langt fram i tid. Igjen- hva gjør vi med utslippene i mellomtiden?

   At oljeindustrien skal utvikle fornybar energi offshore er en forlokkende tanke. Imidlertid tror jeg hovedgrunnen til at du foreslår det er at industrien vil ta kostnadene. Jeg tror ikke oljeselskapene nødvendigvis er de beste til utvikle offshore vind. Mitt forslag er i stedet å mangedoble CO2-avgifta. Den kan også gjerne gå inn i et fond for finansiering av klimatiltak. Da betaler oljeindustrien mer for utslippene og får også sterkere incentiver til å kutte de.

   • Avatar

    Lars Edvardsen

    Jo, det er store motsetninger her. Få er imot høyere CO2-avgifter, men legg merke til at dette -og elektrifisering fra land, er noe den norske oljesektoren og norske oljepromoterende politikere også trekker frem. Dette alene burde få varsellampene til å blinke. Andre miljøvernorganisasjoner, som Naturvernforbundet og Greenpeace har innsett dette, og er derfor svært forsiktige med å promotere landbasert elektrifisering av norsk sokkel. Høyere CO2-avgifter, elektrifisering fra land og flere klimafond er ‘light-versjonen’ for å få til en omlegging fra fossilt til fornybart. Dette vil redusere Norges utslipp noe, sammenlignet med å gjøre ingenting, men vil ikke dramatisk bidra til enn omlegging mot fornybart. Oljesektoren vil fortsatt være svært lukrativ, og det vil fra dette ikke være noe incitament i Europa for å fremskynde utvikling og utbygging fornybar mtp leveringssikkerhet av energi, heller ikke for transportsektoren.

    Dersom man ønsker å gjennomføre en nødvendige og effektiv omleggingen fra fossilt til fornybart, må man stille krav til at petroleumssektoren bygger ut fornybar offshore produksjon først, for å drifte nye olje- og gassinstallasjoner. ZERO burde i den forbindelse ta lærdom fra NVE, som har forstått at de bør være mer havenergi-teknologinøytrale og ikke lenger snakker om den nye «havvindloven», men den nye Havenergiloven. Havenergi er nemlig mer enn vind. For Norges del, med store dyp, er sannsynligvis flytende bølgeenergi en bedre løsning. Det finnes tross alt bare to flytende vindturbiner i MW-størrelsen i verden fortsatt. Statolis Hyvind, var den første, og har fungert godt som omdømme-bygger.

    Dette er naturligvis et scenario både sektoren og oljevennlige politikere er livredde for. Norges rådende politikk, er å optimalisere oljeinntektene. I det øyeblikket man tydeliggjør at man kan forsyne en så kraftkrevende sektor med fornybar hav-energi, tydeliggjør man samtidig at oljealderen går mot slutten og at eksisterende makt rokeres.

 6. Avatar

  Jens Måge

  Lars, det var en meget fornuftig kommentar. Pålegge oljeselskapene å bygge ut egen fornybar produksjon offshore som grunnlast med gass som spisslast /reserve, vil kunne sette fart i hele offshore vind/bølge markedet.

 7. Lars-Henrik Paarup Michelsen

  Lars-Henrik Paarup Michelsen

  Det å stille krav er jo noko oljeindustrien sjølv har etterspurt. Om Lofoten har OLF sagt at ingen krav er for strenge: «Vår oppfordring til myndighetene er at de stiller krav til virksomhet utenfor Lofoten og Vesterålen. Gjennom 40 år har vi vist at næringen er i stand til å oppfylle kravene myndighetene stiller», sa Gro Bækken i 2010. Sjekk: http://www.tu.no/olje-gass/2010/01/08/olf-forstar-ikke-navarsete

Kommentarfeltet er stengt.