Klimapolitikk som virker – Energi og Klima

Klimapolitikk som virker

Når du hører opposisjonen (og deler av miljøbevegelsen) i norsk klimadebatt, får du inntrykk av at vi knapt har noen klimapolitikk i Norge. Realiteten er den motsatte. Få, om noen land fører en så aktiv nasjonal klimapolitikk som Norge, med … Fortsetter

Denne artikkelen er over 2 år gammel. 1 kommentar

Når du hører opposisjonen (og deler av miljøbevegelsen) i norsk klimadebatt, får du inntrykk av at vi knapt har noen klimapolitikk i Norge. Realiteten er den motsatte. Få, om noen land fører en så aktiv nasjonal klimapolitikk som Norge, med så sterke virkemidler og med så høye ambisjoner. Få, om noen land fører dessuten en mer aktiv internasjonal klimapolitikk enn Norge.

Her er noen tall til deg som de neste ukene skal diskutere klima og miljø:

  • Siden 2005, da Regjeringen Stoltenberg tiltrådde, har de årlige utslippene av klimagasser blitt redusert med ca 1,2 tonn per innbygger i Norge. Utslippsintensiteten i den norske økonomien – altså utslipp av klimagasser per enhet BNP – har falt med 40 prosent siden 1990, og denne utviklingen vil ventelig fortsette. Norsk økonomi er i dag om lag halvparten så utslippsintensiv som det europeiske gjennomsnittet.
  • Vår andel fornybar energi er nest høyest i Europa (etter Island).
  • I det siste har også de samlede utslippene av klimagasser i Norge falt. Ikke veldig mye ennå riktignok, men dette skjer nå på tross av at norsk økonomi vokser sterkt og vi blir stadig flere mennesker. Bortsett fra i 2009 (finanskrise) har ikke de norske utslippene av klimagasser vært så lave siden 1995.

Forklaringen på denne utviklingen er sammensatt, og deler skyldes større utviklingstrekk, både i Norge og internasjonalt. Men det er også resultatet av en aktiv nasjonal klimapolitikk, som har blitt skjerpet kraftig i løpet av de siste 8 årene. Dette forteller om en klimapolitikk som virker.

For eksempel har utslippene for nye personbiler falt med nesten 30 prosent. Analyser Finansdepartementet har fått gjennomført, viser at størstedelen av denne nedgangen skyldes at Regjeringen har lagt om bilavgiftene til å legge sterk vekt på bilens miljøegenskaper. Få, om noen land har i dag så gode vilkår for biler med lave CO2-utslipp (elbiler, hybrider) som Norge. Og få, om noen steder selger slike biler bedre enn her i landet. Nå er om lag 10 prosent av nybilsalget enten elbil eller hybrid. Framover nå kommer det stadig flere og bedre lavutslippsbiler på markedet, så denne andelen vil trolig stige kraftig.

Disse tallene betyr ikke at vi er framme, at vi er fornøyd. Mye arbeid gjenstår for å redusere utslippene og gjøre Norge til det lavutslippssamfunnet som er Regjeringens visjon. Men tallene viser likevel at vår nasjonale klimapolitikk er omfattende og at den virker.

Så må vi aldri glemme at klimaproblemet ikke er et norsk problem, men til de grader et globalt fellesproblem. Vi kan bare klare å løse klimaproblemet gjennom bredt internasjonalt samarbeid. Mislykkes vi, vil det gå sterkes ut over de som har minst skyld i å ha forårsaket problemet. Derfor har denne Regjeringen gjennom disse 8 årene lagt så stor vekt på også å jobbe internasjonalt med klima.

Følg meg på twitter: @lundkjetil

Én kommentar

  1. Peter M Haugan

    Peter M Haugan

    Her var det villedende tall! Tallene er nok riktige, men Lund viser til mål på gale størrelser – spørsmålene er feil stilt. La oss begynne med utslippsintensiteten. At den er lav i Norge skyldes primært at vi fra naturens side har særdeles mye mer nesten utslippsfri vannkraft tilgjengelig enn alle andre europiske land samt at vi har fått bedre og bedre råd til å kjøpe varer fra andre land fremfor å produsere dem lokalt. Med de regnestykker og avtaler som Norge har vært med på å fremme internasjonalt, blir utslipp knyttet til produksjon av varer som vi importerer, bokført i produksjonslandet, ikke i Norge. Og det gjelder selv om det brukes olje fra norsk sokkel i produksjonen, eller for den saks skyld om det er norsk fisk som fraktes med fly til andre land for å foredles der og sendes tilbake. Det interessante tallet ville være utslipp per norsk innbygger inkludert vårt karbon-fotavtrykk i andre land. Først hvis man oppnår betydelig reduksjon i slike tall, kan man begynne å snakke om effekter av klimavennlig politikk. Lignende kommentar gjelder de totale utslippene i Norge.

    Når det gjelder utslipp fra biler, må man se ikke bare på utslipp per kjørte kilometer for nye biler, men også på antall biler totalt, utslipp knyttet til hele bilens livsløp inkludert produksjon, og transport som helhet inkludert antall kjørte kilometer. De lave norske el-prisene gir insentiv til elektrifisering av mange transport-tjenester. Det kan utnyttes, men for å være klimavennlig må det gjøres på en slik måte at det ikke bare blir mer kjøring og at mange kjøper el-bil i tillegg til fossil-bil. Vet vi virkelig om politikken her har virket positivt?

Kommentarfeltet er stengt.