Klimapartnere-nettverk snart i hele Norge - Energi og Klima

Klimapartnere-nettverk snart i hele Norge

Stadig nye fylker og regioner etablerer Klimapartnere-nettverk. Fra oppstart i Agder i 2008, til i dag, har denne måten å jobbe systematisk med klimagassreduksjon og fremme grønn næringsutvikling virkelig skutt fart.

Denne artikkelen er over 2 år gammel.
Foto: Amtec Photos (https://www.amtec.us.com/) cba

I dag finnes det Klimapartnere-nettverk i Agder, Hordaland, Troms og Rogaland. Disse representerer til sammen over 100 partnervirksomheter, med over 70 000 ansatte og 40 000 studenter. I løpet av høsten 2018 opprettes også Klimapartnere Trøndelag. Østfold får en «hybrid-variant» i tett samarbeid med Energiforum Østfold. I tillegg har både Nordland og Innlandet fått tildelt klimasats-midler til forprosjekt. Klimasats-støtte har også muliggjort en mer standardisert hjelp til nye regioner som er på vei opp og stå. Spredningen av Klimapartnere-modellen er utrolig gledelig og utgjør til sammen en betydelig kraft som kommer fra grasrota i regionene.

Den etter hvert nasjonale smitteeffekten av gode grønne løsninger er en stor styrke og muliggjør ytterligere mobilisering i det grønne skiftet.

Grønne frukter

Det er svært givende å jobbe med Klimapartnere-modellen. Resultatene som er oppnådd over tid er svært gode, og nye eksempler på beste praksis kommer stadig til syne. Virksomhetene som har vært med lengst i Klimapartnere Agder, rapporterer om over 50 prosent klimagassreduksjon. I Hordaland går særlig direkte utslipp jevnt og trutt nedover i riktig retning og nesten alle virksomheter er i rute for å bli fossilfri i god tid før 2030. Troms og Rogaland er dessuten også godt i gang.

Svært mange av våre virksomheter rapporterer om litt økte kostnader på kort sikt, men besparelser på lengre sikt for innføring av klimatiltak.  Kraftselskapet BKK har estimert besparelser på å fase ut fossile kjøretøy fra virksomheten på minimum 15 millioner kroner, selv uten «elbilfordeler». Helse Sør kan vise til besparelser på 750 000 kr på ett år ved hjelp av større fokus på matsvinn. De fleste som jobber systematisk med energieffektivisering, ser gevinster raskt.

Vi støtter Energi og Klima:

Noen andre spennende eksempler fra Klimapartnere-virksomheter er disse:

 • Fjordkraft sitt «Kilimanjaro-initiativ», der det stilles krav til alle leverandører om å bli klimanøytrale innen 1. januar 2019, og som til sammen kutter over 50 000 tonn CO2.
 • Avinor som arbeider frem nullutslippsflygninger i Norge.
 • Arendal kommune som har hatt klimanøytral drift siden 2008.
 • Innføring av elektriske busser i Tromsø.
 • Arbeid med omlegging av drivhus til fornybare kilder til oppvarming i Rogaland.
 • Studentsamskipnaden Sammen og Statsbygg som tar på seg ledertrøyen for å gjøre fossilfrie bygge- og anleggsplasser til standard på Vestlandet.
 • Foamrox i Agder som tilbyr mer miljøvennlige byggematerialer i tunneler.
 • Klimapartnere skal være et effektivt bidrag til grønnere regioner
 • Nettverkene reduserer klimagassutslipp og stimulerer til grønn samfunns- og næringsutvikling
 • Nettverk finnes i dag i Agder, Hordaland og Troms. Rogaland og flere andre regioner er under etablering
 • Nærmere 100 virksomheter med tilsammen over 70 000 ansatte og 40 000 studenter er med i Klimapartnere-nettverk

Systematisk arbeid

Klimapartnere-nettverk har sterk regional forankring og legger opp til tett, godt samarbeid og utveksling av klimaløsninger mellom private og offentlige virksomheter. Alle Klimapartnere forplikter seg til systematisk klimaarbeid og miljøsertifisering.

I de fleste regioner utfordres partnerne til å bli fossilfri senest innen 2030, som en del av klimamålsetningen. Dette innebærer utfasing av fossile kjøretøy og fossil energi i egne bygg. I tillegg oppfordres alle partnere til å etablere en grønn innkjøpsplan og avfallsplan, der man blant annet setter mål om å redusere unødvendige flyreiser, halvere matsvinn og etterspørre fossilfri bygg- og anleggsvirksomhet.

Partnerne får tilbud om rådgivning og partnermøter om blant annet fornybar energi, klimakommunikasjon, grønn transport, forbruk og avfall og om å bygge opp en sterk, grønn innkjøpsmuskel. Forankring i toppledelsen er en forutsetning, samt rapportering av klimaregnskap og aktiv bruk av resultater fra dette.

Veien videre

Regioner og virksomheter tar i økende grad kontakt med Klimapartnere for etablering og medlemskap. Vi opplever i tillegg at mange av våre partnere aktivt rekrutterer andre virksomheter de ønsker å ha med i nettverket. Klimapartnere jobber kontinuerlig for å øke farten på det grønne skiftet i hver region og bidra til grønn næringsutvikling og arbeidsplasser. Dette oppnår vi gjennom et stort puslespill av systematisk klimaarbeid, produkt- og tjenesteutvikling og grønnere innkjøp. Vi jobber sammen for utslippsfri transport og havner, bedre utbygging av infrastruktur, smartere løsninger for landbruket, grønn digitalisering, reduksjon av matsvinn, produkter med lavere klimafotavtrykk og mye, mye mer.

Vårt mål er å bidra kraftig til at Norge blir grønt, sammen, region for region.

Ad
Kommentarfeltet er stengt.