Ingen grunn til å opptre bråkjekk – Energi og Klima

Ingen grunn til å opptre bråkjekk

Sjølv om Finansdepartementets utsleppsframskrivingar viser positive teikn, er det ingen grunn til å feire norsk klimapolitikk. Vi er framleis langt unna 2020-målet.

Denne artikkelen er over 2 år gammel. 1 kommentar
PRESSEKONFERANSE: 29 mars la Erna Solberg (H), Siv Jensen (FrP), Trine Skei Grande (V) og Kjell Ingolf Ropstad (KrF) fram oppdaterte utsleppsframskrivingar av klimagasser. Foto:Regjeringen.no cba

Onsdag heldt samarbeidspartia pressekonferanse. Nyheita dei satt på var at Finansdepartementet har justert ned framskrivingane av norske klimagassutslepp fram mot 2020 – frå 54,5 millionar tonn CO2-ekvivalentar (Perspektivmeldinga 2013) til 51,8 millionar tonn (Perspektivmeldinga 2017). Det er framleis eit godt stykke til målet om 48,6 millionar tonn i 2020, men avstanden har altså blitt mindre, skal ein tru prognosane.

Pressekonferansen var eit forsøk frå Høgre, FrP, KrF og Venstre på å selje ei historie om at klimapolitikken no er i rute – etter åtte elendige år med raudgrønt styre. Det ser ikkje ut til at så mange lot seg lure.

Regjeringa har enno ikkje lagt fram perspektivmeldinga der dei nye framskrivingane er omtalt i sin heilskap (dette er i seg sjølv svært negativt), men ut frå den informasjonen vi har fått skuldast nedjusteringane like mykje teknologisk utvikling (fleire elbil-modellar med lenger rekkevidde), EU (nytt direktiv sikrar raskare fall i utslepp av HFK-gassar) og flaks (nedlegging av gasskraftverket på Mongstad) som nasjonal politikk.

På politikksida er elbilfordelar og gjennomføring av oljefyr-forbod det viktigaste. Sistnemnte åleine justerer ned prognosane frå oppvarming med ein million tonn CO2-ekvivalentar fram mot 2020. Felles for begge tiltaka er at dei blei starta eller initiert i førre periode – rett nok med god hjelp frå Høgre, KrF og Venstre – og som det i dag er brei semje om. Så vidt eg veit er det ingen av opposisjonspartia som i sine alternative statsbudsjett har foreslått å fjerne avgiftsfordelane for elbil, eller som ønsker å gå vekk frå forbodet mot olje til oppvarming.

Dei borgarlege partia må gjerne skryte av enkelttiltak gjennomført etter 2013, men dei må også ta ansvar for at arbeidet går altfor treigt. All den tid dei faktiske klimagassutsleppa går opp – og vi ikkje ligg an til å nå vedtekne mål – er det ingen grunn til å opptre bråkjekk.

Én kommentar

  1. Anders Westlund

    Utslippsreduksjon frem til 2020-målet er bare et middel, men er vel ikke noe mål i seg selv. Det som er målet er å oppfylle det såkalte 2-gradersmålet. Og da bør man se på hva IPCC skriver i sin hovedrapport fra 2014:
    I box 9.2 på side 769 i denne hovedrapporten: http://www.climatechange2013.org/images/report/WG1AR5_Chapter09_FINAL.pdf skriver IPCC: «The observed global mean surface temperature (GMST) has shown a much smaller increasing linear trend over the past 15 years than over the past 30 to 60 years»
    I box 1.1 på side 43 i denne hovedrapporten: https://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/syr/SYR_AR5_FINAL_full_wcover.pdf skriver IPCC: «The observed reduction in surface warming trend over the period 1998 to 2012 as compared to the period 1951 to 2012».
    Så hvis man skal se på IPCCs hovedrapport som en pålitelig kilde ser det altså ut til at den globale oppvarmingen har bremset opp og at vi dermed vil nå 2-gradersmålet med god margin uten å anstrenge oss.

Kommentarfeltet er stengt.