Viktig sak for det nye Stortinget: Skal Norge bruke (nye) milliarder på CCS? - Energi og Klima

Viktig sak for det nye Stortinget: Skal Norge bruke (nye) milliarder på CCS?

Karbonfangst og -lagring (CCS) har vært en viktig del av norsk klimapolitikk i mange år. Det blir en stor og viktig sak for det nye Stortinget å avgjøre om det skal brukes mange milliarder kroner på å bygge et CO2-lager i Nordsjøen og på fangstprosjekter knyttet til norske industrianlegg.

8 kommentarer
Norge har brukt mye penger på å få til CCS - og det nye Stortinget må avgjøre om nye milliarder skal bevilges. (Foto: Styrk Fjærtoft Trondsen, Gassnova)

(Jeg var i slutten av juni invitert av Gassnova og BI til å innlede om kommunikasjonen rundt karbonfangst og -lagring på et seminar i Oslo. Her er bloggversjonen av innlegget jeg holdt, pluss et par nyttige lenker: Gassnovas direktør Trude Sundset argumenterer for CCS-satsingen i et innlegg i Stavanger Aftenblad og Business Green rapporterer fra en «CCS-safari» en del medier nylig var invitert til å delta i.)

Vi må starte med månelandingen, Jens Stoltenbergs nyttårstale i 2007.

Med karbonfangst og -lagring skulle vi få ned klimautslippene i Norge, vi skulle gå foran, og de andre skulle komme etter.

Det er verdt å dvele ved et fundamentalt forhold her.

Norge vil være «good guy» i verden, og det er ingen grunn til å mistro Jens Stoltenberg eller andre politikeres oppriktige ønske om å være på «riktig side» i klimakampen, og at de har sett CCS som en viktig del av klimaløsningen.

Men samtidig sammenfaller norske interesser rundt CCS med våre langsiktige interesser som petroleumseksportør. Med CCS kunne oljen, og særlig gassen, sikres evig liv også i en lavkarbonverden.

CCS en «forsikringspremie»

Satsing på CCS var derfor en slags «forsikringspremie» Norge måtte betale for å kunne fortsette som før i olje og gass.

Dette er ikke sagt hverken høyt eller ofte i det offentlige rommet, men etter mitt skjønn er dette «forsikringspremie-argumentet» helt avgjørende for at vekslende regjeringer har brukt så mye penger på CCS som de har gjort gjennom årene.

 • CCS er «solgt» inn – kommunisert som – en viktig klimaløsning. Vi kan kalle det «samvittighetsargumentet». Som stor fossileksportør har Norge et ansvar for å bidra til å løse klimaproblemet og CCS er viktig i en slik sammenheng. «Samvittighetsargumentet» har også gjerne vært fulgt av «sysselsettingsargumentet». Å være tidlig ute med CCS, ville kunne gi ny teknologi og nye arbeidsplasser.
 • CCS ble i realiteten betraktet som en «forsikringspremie» for et land med store fossile reserver. Dette argumentet er ikke kommunisert til offentligheten, men lever i departementenes kriker og kroker. Dette er altså «forsikringsargumentet». Dette har neppe lenger samme tyngde som før, ettersom CCS på gasskraft for alle praktiske formål er et dødt konsept.
 • Så skal jeg lansere et nytt argument, jeg har kalt det «Google-argumentet». Google og mange andre selskaper, og også byer, forlanger at all energi de bruker skal være fornybar, og betaler litt ekstra for dette. Et liknende eksempel er at Statoil nå forlanger at supply-båter skal ha batteri. Kan for eksempel CCS-renset sement bli et tilsvarende produkt, der selskaper som har behov for sement forlanger av sine leverandører at sementen skal være «CO2-fri»?

CCS – en av de faste postene

I politikken har «satsing på karbonfangst og -lagring» gjennom mange år «satt seg» som en av de faste postene i alle offentlige dokumenter og taler politikere holder. Det viktigste i det store bildet er kanskje at både Arbeiderpartiet og Høyre har oppfattet CCS som en nasjonal norsk interesse, og bevilget deretter.

Ad

Norsk Klimastiftelse er Norges grønne tankesmie. Klimastiftelsen eier nettmagasinet Energi og Klima, gir ut notater og rapporter og holder frokostmøter og andre arrangementer.

Våre støttespillere:

Dette er viktig: talepunkter gjentas, de overlever regjeringsskifter, de blir gjengitt i stortingsmeldinger, i landsmøteresolusjoner og adopteres når mediene kommenterer. Det blir en del av det felles narrativet vi alle forholder oss til.

Men realiteten er at CCS ikke har levert, hverken i Norge eller verden.

IEA lager hvert år analysen «Tracking Clean Energy Progress», der det vises frem hvordan ulike klimateknologier ligger an med tanke på tempoet i utrulling togradersmålet krever.

CCS er langt etter «skjema».

Etter mitt syn handler dette mye mer om problemer knyttet til CCS som konsept, enn om hvordan det kommuniseres rundt CCS som løsning.

Ser vi på bildet internasjonalt, så ser vi at det er snakket, og snakket og snakket om CCS i ti-femten år.

Omtrent på samme måte som i Norge blir CCS bli «solgt» av land og selskaper som har interesse av at teknologien utvikles, eller i det minste at det snakkes om en teknologi som kan utvikles.

Ut fra det internasjonale aktørbildet, kan vi se på CCS som en løsning som siviliserte fossilselskaper og siviliserte fossileksporterende land slutter opp om.

Vi snakker typisk om Shell og BP, Australia og Canada.

Men: Spør man forskere og analytikere som steller med karbonbudsjetter, er det ingen tvil om at CCS trengs. Ser man for eksempel på IEAs scenarioer, så ser vi at CCS er tillagt veldig stor vekt.

CCS er trolig også en avgjørende teknologi for å oppnå negative utslipp, gjennom CCS på bioenergi.

Knapper og glansbilder

Men tror «big oil» og store gass/kulleksportører virkelig på CCS, eller er det bare noe de later som?

I fjor høst lanserte ti store oljeselskaper, deriblant Statoil, Total, BP og Shell, noe de kaller Oil and Gas Climate Initiative.

Har de tenkt å bruke mye penger på dette?

Svaret er nei. Løftet er at det skal brukes en lusen milliard dollar over ti år på å utvikle CCS og redusere metanutslipp.

Altså 1 milliard dollar i året, fordelt på ti selskaper – 100 millioner dollar i året, eller 10 millioner dollar per selskap per år.

Denne satsingen er marginal – hvis oljetoppene mener alvor med at selskapene skal gjøre en innsats med å bruke CCS mot klimaendringene.

De samme selskapene investerte samlet omkring 90 milliarder dollar i olje og gass i fjor.

Hadde selskapene trodd på CCS som løsning, som en «forsikringspremie» som kunne sikre gassen evig liv som kilde til kraftforsyning, så ville de satset mye mer.

CCS i kraftproduksjon en «død hest».

Jeg tror CCS på kraftforsyning er en «død hest». Jeg skal dra årsakene kort. Det kan hende at CCS i kraftproduksjon kan fungere noen utvalgte steder der CO2-en kan brukes for å klemme ut ekstra olje (EOR-prosjekter eller slike ting), men som en stor og viktig bidragsyter i klimakampen; Nei, det tror ikke jeg på.

 • CCS betyr ekstra kostnader – uten fordeler utover å spare CO2. Kullet/gassen må fortsatt hentes opp, fraktes og brennes. Man «pynter» en fossil verdikjede. Det er ikke noe ordentlig brudd med «det gamle».
 • En CO2-pris i den størrelsesorden – 100 dollar eller noe sånt – som kunne forsvart dette, er lite sannsynlig.
 • Å få i stand CCS på kraft er en veldig kompleks øvelse, kanskje mer politisk enn teknologisk. Det er ulike interesser i ulike deler av verdikjeden. Norges interesse er først og fremst å få best betalt for gassen. Et mulig importland vil tenke helt motsatt.
 • Fornybar energi har blitt mye billigere mye raskere enn man trodde for ti-femten år siden. Vi går fra «Sovjet til internett», desentrale løsninger. I en slik kontekst er CCS «Sovjet» – store prosjekter med lange ledetider og omfattende prosjektering før de kan bygges.

Dette betyr – etter mitt skjønn – at hele ideen om CCS som en «forsikringspremie» for kull, olje og gassindustrien egentlig er lagt vekk.

Hydrogen med CCS på gass

Jeg ser at hydrogenproduksjon med CCS på gass løftes frem som en mulighet, men i den grad hydrogen vil bli en viktig sektor vil gass/CCS-basert hydrogen møte konkurranse fra desentralt basert hydrogenproduksjon der vind og sol er energikilden.

Det er den samme fortellingen på nytt. Hvorfor ta alt bryet med å hente opp gass og lage hydrogen på svære fabrikker hvis dette kan løses nær kunden basert på vind og sol. Mindre og mer fleksible enheter innen hydrogenproduksjon kan få samme rolle som sol og batterier.

Jeg tviler altså også på dette gass til hydrogen-sporet. Inntil vi ser at oljeselskapene bruker store volum egne penger – ikke skattebetalernes – på å få dette til, så velger jeg å legge til grunn at dette ikke er annet enn snakk.

I norsk sammenheng er det viktig at heller ikke hydrogen-sporet vil gi noe særlig fart i «forsikringsargumentet» så lenge gassen fra den nåværende produksjonen kan selges uten rensing. Men ideer og planer om hydrogen på gass – for eksempel fra Barentshavet – kan selvsagt brukes politisk til å legitimere investeringer i gassutvinning der lønnsomheten er uhyre tvilsom.

Trusler og muligheter

At «forsikringsargumentet» blir mindre verdt, betyr både en trussel og en mulighet med tanke på å realisere CCS.

En trussel fordi de store oljeselskapene trolig vil bruke enda mindre ressurser enn til nå på fangstdelen av CCS, mens de kanskje kan spille en rolle når det gjelder lagring.

De kan helt sikkert bygge og håndtere infrastruktur for lagring, men vi kan være sikre på at de vil ønske å sende regningen til skattebetalerne.

Det kan likevel godt hende det er fornuftig av Norge å legge til rette for CO2-lagring og bruke penger på slik infrastruktur.

En mulighet fordi det går an å konsentrere oppmerksomheten mot sektorer som trenger CCS selv om kraftforsyningen blir 100% fornybar.

Her finnes det etter mitt syn også bedre allierte enn olje- og gassindustrien, men det blir en humpete vei.

«Post-Mongstad» har det skjedd en dreining i CCS-aktiviteten i Norge retning industri og industriutslipp.

Jeg tror det er veldig bra.

Det er industriprosesser som forårsaker veldig store CO2-utslipp og som vil trenge CCS eller andre nullutslippsløsninger i tiårene fremover. Uten at jeg er ekspert på dette; sement er et eksempel.

Også nullutslippssamfunnet vil trenge sement og spørsmålet blir derfor hvordan den produseres.

Jeg synes også det er lettere å se markedsmessige drivere i dette terrenget enn i kraftproduksjon.

Men sement eller stålproduksjon blir aldri allemannseie, sånn som solenergi og batterier. Det er fundamentalt annerledes, derfor tror jeg det heller ikke har så mye for seg å bruke solenergi som målestokk, hverken for kommunikasjon eller politikkutvikling om CCS.

Er det noe å lære fra solenergien?

Solenergi er desentralt, skalerbart, likner på annen forbrukerteknologi, det er digitalt, og ikke minst: Det har korte ledetider og vokser fordi titusenvis av små og store aktører over hele verden beslutter å legge solceller på taket fordi det er smart, lønnsomt og grønt. Du kan ringe Otovo i dag og i neste uke har du solceller på taket. Du kan hive inn et Tesla-batteri og komme langt mot selvforsyning.

Solenergi er det grønne skiftet «nedenfra».

Skal du skape politisk støtte for solenergi eller markedsføre solcellepaneler kan du appellere til hjertene, her kan vi alle gjøre vårt bidrag og kanskje spare noen tusenlapper.

CCS er i den helt andre enden av skalaen. Det er store og komplekse industriprosjekter, som realiseres gjennom langvarige beslutningsprosesser. Det er aktuelt for ganske få aktører, har lange ledetider, inneholder kompleks teknologi og krever store enkeltinvesteringer med lang tilbakebetalingstid.

CCS er det grønne skiftet «ovenfra».

Skal man skape politisk støtte for CCS må man tenke «business to business».

Man må vinne sympati hos politikerne fordi det trengs bevilgninger, men kanskje først og fremst lete etter forretningsmodeller som kan få store økonomiske aktører med på laget – enten de drives av frykt for å miste markeder eller ønske om å være grønn.

Solenergi og CCS er altså ikke sammenliknbare størrelser.

Industri med lavt karbonavtrykk

Skal CCS i industri kunne ta av, tror jeg man må se etter allianser med store aktører som ønsker at produktene deres har lave karbonavtrykk og investorer som presser i samme retning.

Her skjer det veldig mye. Jeg nevnte Google og mange andre selskapers krav om 100% fornybar strøm innledningsvis. Tesla vil ha batterifabrikker som går på fornybar strøm. Å trekke datalagringssentre til Norge bygger på den samme logikken. Statoils kjøp av batteribåter er en del av samme trend.

Det er mange drivere her, og de forsterkes hele tiden. Den endelige versjonen av Michael Bloombergs Task Force on Climate-Related Financial Disclosures er lagt frem etter å ha vært på høring noen måneder. Dette er en håndbok i klimarisiko med konkrete anbefalinger til hvordan investorer, forvaltere og selskaper bør opptre for å håndtere risiko både knyttet til klimaendringer og klimapolitikk, og hvordan det bør rapporteres om dette.

En handelshøyskole som BI bør bruke ressurser på å forstå og følge dette arbeidet.

Arbeidet har allerede fått betydelig gjennomslag, og dette kommer til å fortsette.

La oss tenke oss et eksempel:

Et stort svensk, fransk eller tysk forsikrings- og pensjonsselskap har en nullutslippsstrategi for egen virksomhet, og de blir mer og mer bevisst at investeringene de gjør skal ha lave karbonavtrykk.

Dette selskapet skal bygge et nytt hovedkvarter og er opptatt av at karbonavtrykket både i byggeprosessen og i driften er lavest mulig.

Samtidig bruker dette selskapet klimarisiko-verktøyer stadig mer aktivt i styringen av sin portefølje.

Et slikt selskap kan tenkes å kreve av entreprenøren som bygger hovedkvarteret deres at sementen skal være CO2-fri og at aluminiumen skal være lagd på fornybar energi. De kan betale litt ekstra for dette, og kanskje finnes det også noen støtteordninger.

Det kan også tenkes at dette pensjonsselskapet begynner å stille krav til selskapene i sin portefølje at de går i den samme retningen.

Denne trenden forsterkes gjennom reguleringer, men det er først og fremst en markedsdreven forandring som skjer. Grønt forsikringsselskap med grønne kunder og grønt hovedkvarter stiller krav til både leverandører – og til selskaper som det investerer pengene sine i.

Slike allianser tror jeg at kan skape et «trøkk» for CCS i industrien – hvis man klarer å identifisere «rene» produkter som kan fungere på samme måten som «ren» strøm.

Målgruppen for et slikt arbeidet vil være selskapene som produserer for eksempel sement, men enda viktigere investorer og finansaktører med sterk grønn profil.

Jeg ville begynt med Church of England, svenske Ap-fonden, Storebrand, KLP – og pensjonskassen til Californias offentlige ansatte, CALPERS.

Disse tenker på denne måten.

Dette er altså «Google-argumentet». Excel-arket med data for klimarapportering er virkemiddelet.

Idealist-komponenten i politikken

Men skal Norge bruke mye statlige penger på å realisere CCS-anlegg, så er det idealist-komponenten i politikken som må dyrkes frem. Det er «samvittighetsargumentet» som gjelder, i kombinasjon med sysselsettingsargumentet.

CCS på sement i Brevik er ingen «forsikringspremie» som sikrer gassen verdi i lavutslippssamfunnet, slik man trodde da Jens Stoltenberg holdt månelandingstalen.

Det betyr ganske sikkert mindre entusiasme i Finansdepartementet, Olje- og Energidepartementet og liknende steder.

Hvorfor skal norske skattepenger brukes på denne måten?

Selskapene som får støtten kan i prinsippet bare stikke av gårde og bruke det de lærer et annet sted.

Når det er idealist-komponenten som må dyrkes frem, så er det sektorer som har stor global betydning som må løftes opp. Igjen er sement er et godt eksempel på en kilde til utslipp som det ville ha svært stor betydning å få redusert og etter hvert ryddet vekk.

Politikerne som bevilger pengene må oppfatte at de virkelig gjør en innsats for verdens klima.

Å bruke penger på infrastruktur for lagring av CO2 kan gi god mening i en slik kontekst. Det er en god resept for å bøte på dårlig klimasamvittighet og en naturlig sak å gjøre med tanke på alle pengene Norge har tjent på olje og gass. Skal CCS kunne realiseres i noe omfang i Europa, så trengs det lagringsfasiliteter.

Det kan jo også ligge noen arbeidsplasser i dette: Norge som lokasjon for investeringer av CO2-frie produkter, energi-intensiv virksomhet, basert på fornybar energi og CO2-lagring.

Oppsummeringen blir denne:

CCS i Norge handler nå om å bidra til å redusere globale klimautslipp, UTEN at det innebærer at vi betaler en «forsikringspremie» som sikrer gassens verdi i nullutslippssamfunnet. Dette vil trolig gjøre at statens/Finansdepartementets betalingsvilje faller.

At CCS i kraftforsyning i realiteten er dødt som konsept betyr at olje/gass og kullinteressene vil ha en mye mindre rolle i dette bildet enn de har hatt til nå, og det er kanskje like bra. Andre alliansepartnere i industri og finans kan vokse frem og bli viktigere, og kanskje også mer betalingsvillige enn olje og gassindustrien – som i realiteten bare har brukt knapper og glansbilder på CCS.

CCS vil aldri kunne kopiere solenergi, hverken kommunikasjonsmessig eller politisk, fordi CCS er fundamentalt annerledes. Solenergi er for de mange og små, CCS er for de store og få.

Skal norske politikere bevilge penger så det monner i Norge, er det «samvittighetsknappen» det må trykkes på.

Skal CCS kunne ta av internasjonalt, tror jeg det er markedsaktører som må gjøre jobben, og da kan «Google-argumentet» og allianser med grønn finans/investorer kanskje være med på å etablere forretningsmodeller som etter hvert kan stå på egne ben.

Bli abonnent!

8 kommentarer

 1. Jan Fredrik Garvik

  Takk, interessant lesning. Tillater meg å legge inn en kommentar på lagringsdelen (S) av blogginnlegget.

  Miljøbevegelsen applauder og sier dette må vi få til! Jeg er usikker. Er det så enkelt i virkelighetens verden dette her?

  Er for eksempel «langsiktig» og «sikker» lagring trykt i et evighets perspektiv? Hva kan skje med høykonsentrert CO2 i brønnen over tid og hva om noe helt uventet og utenkelige skjer – blow-out? Hva kan utfallet bli av en blow-out der CO2 slipper ut i atmosfæren i enorme mengder? Hva skjer med store konsentrasjoner karbondioksidgass ved pålandsvind? Hvordan vil innsatsmanskapene- og utstyr preges av enn oksygenfattig atmosfære? Hva med livet i havet og kritisk prosessutstyr på land og i havet? Jeg har ikke svarene, men på alle samfunnsområder er kunnskap en forutsetning for at vi skal kunne møte framtidens utfordringer. Permanent høykonsentrert lagring av CO2 i all evighet er noe forskningen bør skaffe oss mer innsikt om. Lekkasje kan skje ved undersjøisk skred og ubalanser, jordskjelv, kollaps i reservoar, sprekker i berggrunn osv. CCS er kanskje en veldig dårlig og farlig løsning for hvitvasking av fossile hydrokarboner.

  Det beste vi kan gjøre er å legge planene døde da dette er grenseoverskridende adferd mot befolkningen om noe helt uventet skulle skje. http://en.wikipedia.org/wiki/Lake_Nyos

  Jan Fredrik Garvik

  • Anders Bjartnes

   Anders Bjartnes

   Hei, innvendingene dine er vel i tråd med dem som er reist mot CO2-lagring blant annet i Tyskland. Så langt jeg har fulgt debatten er inntrykket at man er rimelig sikker på at lagring er trygt. Jeg vil tro at norske forskningsmiljøer vil kunne gi oss gode svar. Vi kan utfordre Sintef/NTNU-miljøene for å få svar derfra. mvh Anders

 2. Karen Sund

  Karen Sund

  Mange gode poeng, Anders!
  Nå har vi kommet forbi månelandingen: Vi vet det er mulig, månen er landet på (bare ikke her). CO2 kan fanges fra kraft, industri, osv – gjerne også fra fornybar energi (industri som bruker biomasse, biogass som oppgraderes). Denne type investeringer kan gjøres av staten eller av private, men da må de vite rammebetingelsene: Får jeg betalt, eller må jeg betale når jeg leverer fanget CO2, må jeg eie den i flere hundre år, eller kan andre eie den på lang sikt (liability vs upside), hvis den skal transporteres vil jeg vite tariffen, hvis jeg bygger og eier rørene vil jeg også vite tariffen, er det lovlig med fortjeneste (eller blir man da klimaprofitør), kan jeg selge tjenester til dette markedet – i tilfelle til hvem? Markedsdesign, på en måte. Så lenge de ansvarlige myndigheter ikke viser dette blir det vanskelig å investere i (og lettere å eventuelt bidra i andre prosjekter, gjerne i andre land). Dette er infrastruktur som pensjonsselskaper kunne investert i, så lenge de er trygge på forutsigbar normalavkastning og god drift…

  • Anders Bjartnes

   Anders Bjartnes

   Jeg er helt enig, det er å få etablert et slags markedsdesign dette handler om. Men for Norge og norske politikere er det også spørsmål om hvor mye penger som skal brukes på CCS. Jeg tror kampen om resursene vil tilta fremover, vi kan ikke bruke så mye oljepenger som før. Mvh Anders

 3. Truls Gulowsen

  Truls Gulowsen

  Veldig bra tekst og analyse, godt strukturert og veldig enig. Har hatt inntrykk av at denne forståelsen av CCS har økt i Norge de siste årene etter at Mongstad kollapset, og ble desto mer skuffet over hvordan Gassnova fortsatt selger inn CCS som løsning på alt under sin CCS-safari, til tross for mulighetene til å løfte innsatsen på sement som noe nytt og nyttig. Bra jobba og takk!

  • Anders Bjartnes

   Anders Bjartnes

   Det er vel kanskje et ønske om å holde «forsikringsargumentet» levende? Jeg oppfatter hydrogen-sporet som et forsøk på å konstruere et konsept som kan fungere på samme måte som gasskraft med CCS-ideen. Mvh Anders

 4. Dag Yngland

  Fint at Norge også har oppdaget CCS-bløffen. Den handler nok mer om et protestantisk preget ønske om «god samvittighet» for land som lever høyt på fete inntekter fra olje. Derfor var CCS-tanken også så politisk populær i slike olje- og kullproduserende land som Canada, USA, Tyskland, Nederland og UK. Andre samfunn under energimodernisering går rett på fornybar/lavutslipp. I EU er CCS dødt. Uten store subsidier eller offentlige incentiver er det ikke lønnsomt. Lagret gass lekker i sprukken berggrunn og er farlig nær bebyggelse. Dette skapte sterk folkelig motstand før det ble stoppet i f.eks. Tyskland.
  Sementproduksjonen i Brevik er nevnt og den er et trist eksempel på hvordan Norsk Industri forsøker å bruke CCS-argumentet til helt andre formå enn miljø. Nemlig til å tjene penger på noe som kan fremstå som miljøvennlig. For eksempel avfallsbrenning istedet for resirkulering av råstoffer. i Brevik skjer dette inne i byen – til stor uro og plager for lokalbefolkningen. Les her om saken Bjørn Rune Gjelsten ikke tør å snakke offentlig om – Norsk Industri, NHO og Høyre forsøker å feie under teppet – for profitten – men i «miljøets navn». https://www.nrk.no/kampen-om-soppelmilliardene-1.12823185

 5. Anders Bjartnes

  Anders Bjartnes

  Jeg er vel kjent med motargumentene, men samtidig vil det trolig være helt umulig å nå et togradersmål uten CCS. I kraftproduksjon finnes andre alternativer, men ikke i en del industriprosesser. Det er i disse det kan være fornuftig å bruke ressurser på CCS. Så må en våken offentlighet passe på at prosjektene er gode både miljømessig og økonomisk. Mvh Anders

Kommentarfeltet er stengt.