Klimakritikk uten fundament - Energi og Klima

Klimakritikk uten fundament

Mye tyder på at Hans Borge verken kjenner faglitteraturen om klima eller har lest FN-rapporten han kritiserer.

Denne artikkelen er over 2 år gammel. 3 kommentarer

Hans Borge, leder ved Institutt for petroleumsteknologi ved Universitetet i Stavanger, avfeier i Dagens Næringsliv 28. april det faglige grunnlaget fra FNs klimapanel (IPCC). Så kan man jo undre seg over at en person som aldri har forsket på temaet med letthet tilsidesetter en rapport som er forfattet av mer enn 800 forskere fra de fremste akademiske miljøene i verden, og har gått gjennom 10.000 vitenskapelige artikler fra anerkjente tidsskrift med fagfellevurdering. Hva bygger Borge på, og hvilke vitenskapelige metoder og litteratursøk benytter han, mon tro?

Lesning av Borges innlegg lever opp til forventningene: Hvert eneste avsnitt inneholder faktafeil og kunnskapsløshet om den aktuelle faglitteraturen. Mye tyder på at Borge verken kjenner faglitteraturen eller har lest rapporten han kritiserer.

Noen få eksempler fra en beklagelig lang liste: Borge sier at teorien om CO2 og klima påviser at oppvarmingen forsterkes ved at den gir mer vanndamp i atmosfæren, men hevder at det ikke finnes «relevante målinger» som viser dette. En merkverdig påstand, når det allerede i den første figuren i det tekniske sammendraget fra delrapporten om det naturvitenskapelige grunnlaget i den siste IPCC-rapporten vises fire forskjellige datasett som med målinger påviser en betydelig økning i luftfuktighet de siste 45 årene! Sammendraget sier videre at det er mer enn 90 prosent sannsynlig at det har skjedd en slik økning. Intet tyder på at Borge kjenner klimamålinger, klimarapporten eller klima-faglitteraturen. Som forskere stoler vi på målinger.

Grafikk fra IPCC viser fire datasett om økning i luftfuktighet (se grafen "Specific humidity"). Klikk på bildet for større figur.
Grafikk fra IPCC viser bl.a. fire datasett om økning i luftfuktighet (se grafen «Specific humidity»). Klikk på bildet for større figur.

Så hevder Borge at IPCC etter 2001 i all stillhet har forkastet «hockeykøllegrafen» (som viser at vi har en unik oppvarming i det 20. århundre) og andre artikler som pekte i samme retning. Dette er tatt ut av luften. Den fjerde rapporten fra FNs klimapanel fra 2007 viste en lang rekke nye temperaturrekonstruksjoner med samme forløp. Den siste hovedrapporten viser i tillegg at det er kommet stadig nye resultater som styrker dette bildet, ikke bare for den nordlige halvkule, men for alle kontinentene. Det fins minst 50 nyere publiserte arbeider om temaet, med samme hovedinnhold. I tillegg simulerer klimamodellene denne utviklingen med god overensstemmelse med rekonstruksjonene.

Borge blander Grønland med Antarktis, han blander globalt med lokalt

Borge påstår at den økte lagringen av varme i verdenshavene de siste årene er grundig tilbakevist. Det må i så fall være i hans eget hode. Bare det siste året er det kommet mange publikasjoner basert på målinger i verdenshavene som diskuterer sammenhengen mellom varmeopptak i havet og den lavere veksten i overflatetemperaturen de siste årene.

Borge blander Grønland med Antarktis, han blander globalt med lokalt, dikter opp globale datasett om temperatur etter istiden som ikke finnes, han kjenner ikke litteraturen som viser hvordan CO2 endret seg før den globale temperaturen gjorde det og dermed bidro til at istidene tok slutt (bl.a. publisert i tidsskriftet Nature i 2012).

Vi støtter Energi og Klima:

Borge leder et institutt ved et universitet, og våre universitet skal drive forskningsbasert undervisning. Hvis Borges studenter undervises om klima på det nivået Borge fremviser i DN, er det grunn til å være bekymret på studentenes og Universitetet i Stavangers vegne. Nå finnes det et universitet noe lengre oppe langs kysten som både forsker og underviser i disse emnene på alle fagnivå. Kom heller hit.

Bli abonnent!

3 kommentarer

 1. Avatar

  Kalle Hesstvedt

  Herlig lesing! Takk! Og jeg støtter oppfordringen om å selge billetten til Stavanger og heller kjøpe billett til Bergen når studiene skal starte til høsten.

 2. Avatar

  Pål Preede Revheim

  Takk for gode og ikke uventede oppklaringer. Frustrerende når noe så åpenbart føles veldig feil, men man selv ikke har tilstrekkelig oversikt til å presist påpeke svakhetene. Da er det godt at noen som har oversikten og innsikten trår til.

  Til siste avsnitt har jeg noen spørsmål. Det er liten tvil om at Borge har gått langt ut over sitt kompetanseområde, og mest trolig på grunn av stilling og tittel fått bred dekning av synsingen sin. At professorer og forskere bruker tittelen sin som brekkstang både i tide og utide er dessverre et velkjent fenomen. Bortsett fra i tilfeller hvor bruken av f.eks. en professortittel er åpenbart uberettiget (noe som også dekkes av UH-loven) har jeg imidlertid vanskelig for å se hvilke handlingsalternativer et universitet vil og bør ha, og hva dere prøver å oppnå med kritikken av UiS (ut over å score noen billige poeng). Et kjapt søk på UiS hjemmesider viser at Hans Borge ikke er involvert i emner som omhandler klima (at dette ikke inngår i petroleumsutdanningene kan selvsagt kritiseres, men det er en annen sak). Går dere ikke her i nøyaktig den samme fellen som Borge; Å synse og kritisere uten å ta dere bryet med å sjekke fakta? Eller mener dere helt seriøst at UiS på en eller annen måte bør sanksjonere Borge på bakgrunn av DN-saken? For å ta et analogt eksempel er en av Norges mest profilerte og høylytte kreasjonister professor i fysikk ved NMBU. Mener dere at han ikke skal få undervise i fluidmekanikk (hvor han er en internasjonal kapasitet) fordi han kunne komme til å drive (hva folk flest vil anse som) vranglære innen biologi eller geologi?

  Jeg har stor forståelse for at klimaforskere blir frustrert over «klimarealister» (fornektere), men jeg tror ikke noen er tjent med å bruke dette for å angripe den akademiske friheten eller mistenkeliggjøre ut over person. At det også for universitetsansatte bør være lov å ha meninger også ut over eget fagfelt (og at de naturlig nok dermed ikke alltid vil være like velbegrunnede) regner jeg med det er bred enighet om. Uvettig bruk av professortitler i andre sammenhenger enn eget forskningsområde er noe jeg tror best løses gjennom selvjustis i «professorstanden» og at man er så krass i tilbakevisningen av «fakta» som dere er her. Så lenge det neppe dreier seg om åpenbar desinformasjon i undervisning vil i beste fall bli svære uryddig om universitetene skal gripe inn i denne typen saker.

 3. Avatar

  Eystein Jansen

  Takk for innlegg. Når det gjelder det siste avsnittet i innlegget vårt var det ikke rettet inn mot professorers rett til å uttale seg, ei heller å be om justis. Snarere var det å påpeke det at Borge uttaler seg om vitenskap på en ytterst kritikkverdig og mangelfull måte i kraft av å være leder for et større institutt ved Univ. i Stavanger. Vi stilte spørmålet åpent, vi har ikke grunnlag til å konkludere om studentene ved UiS i det hele tatt undervises om de klimamessige sidene ved bruk av fossil energi. Men selv om det ikke finnes konkrete kurs om klima ved instituttet er det bekymrigsverdig at den som leder virksomheten fremstår på denne måten, og med slike holdninger til faglighet. På instituttets nettsider står det at de som uteksamineres i deres programmer skal ha erhvervet bl.a. følgende kompetanse: «Kandidaten har innsikt i miljømessige, helsemessige, samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser av produkter og løsninger innenfor sitt fagområde og kan sette disse i et etisk perspektiv og et livsløpsperspektiv.» Det er vel verdt å stille spørsmål om hvordan dette ivaretas på et så sentralt felt for petroleumsvirksomheten som de klimatiske konsekvensene av vår bruk av fossilbasert energi. Kanskje kan vår påpekning starte en refleksjon?

Kommentarfeltet er stengt.