Ansvarsrisiko og krav til forsvarlig adferd - Energi og Klima

Ansvarsrisiko og krav til forsvarlig adferd

For alle medlemmer i samfunnet gjelder i utgangspunktet et krav til forsvarlig adferd. Dette utgangspunkt vil også kunne gjelde ansvar i klimarelaterte søksmål.

Hva er forsvarlig atferd? Kan styre og ledelse – for eksempel i kullkraftverk – anklages for å bryte med denne normen? Dette er et illustrasjonsbilde fra Craig Station kullkraftverk i Colorado. En av eierne er Xcel Energy, som Oljefondet trakk seg ut av i 2016.Foto: Jimmy Thomas cba

Følgende rettslige resonnement ville kunne bli anvendt i forbindelse med fremtidige klimarelaterte søksmål – også i forbindelse med søksmål i andre land enn Norge.

For alle medlemmer i samfunnet gjelder i utgangspunktet et krav til forsvarlig adferd. Innholdet i selve forsvarlighetsnormen, vil kunne variere fra samfunnsområde til samfunnsområde, men konsekvensene av at normen anses overskredet, vil være at den eller de som har utvist uaktsomhet holdes ansvarlig for følgene. Reaksjonen kan være erstatning og/eller straff.

Norsk Klimastiftelse gjennomfører nå allmennopplysningsprosjektet «Klima som finansiell risiko» med støtte fra Finansmarkedsfondet.

I rapporten med samme navn beskrives og drøftes klimarisikoer: fysisk risiko, ansvarsrisiko og overgangsrisiko.

Energi og Klima vil fremover publisere saker fra rapporten samt intervjuer og artikler om temaet. Ta kontakt om du har tips til problemstillinger eller eksempler som bør belyses. annejortveit@klimastiftelsen.no

Som en del av prosjektet inviterer vi til åpne møter i Stavanger, Trondheim, Bergen og Oslo i samarbeid med Cicero og Finans Norge.

Dette utgangspunkt vil også kunne gjelde ansvar i klimarelaterte spørsmål.

Forsvarlig atferd?

Når det har inntrådt en fysisk skade eller et økonomisk tap, vil den eller de som rammes, kunne stille spørsmål om skaden eller tapet kunne vært unngått om noen burde ha handlet annerledes.

Ved risikovurderingen inngår også et krav om kunnskap – man kan ikke unngå ansvaret ved å stikke hodet i sanden og si man ikke forstod konsekvensene

Handlinger eller unnlatelser hos enkeltpersoner eller beslutningsorganer vil med andre ord kunne bli underkastet en vurdering i ettertid, der oppstått skade eller tap blir sett i sammenheng med tidligere utvist adferd som utløsende årsak.  

Norsk Klimastiftelse er Norges grønne tankesmie. Klimastiftelsen eier nettmagasinet Energi og Klima, gir ut notater og rapporter og holder frokostmøter og andre arrangementer.

Våre støttespillere:

Kjernespørsmålet vil være om det foreligger årsakssammenheng, og om den eller de som kan sies å ha forårsaket skaden har overtrådt normen for forsvarlig adferd. Innebygget i denne normen ligger to grunnleggende problemstillinger:

  • Hvor stor var risikoen – hvor påregnelig var det – at skade eller tap kunne inntre som følge av adferden.
  • Hvilken oppfordring forelå til å velge alternative løsninger, evt. å forebygge risikoen for skade.

Krav om kunnskap

Forsvarlighetsvurderingen vil etter dette bero på et sammensatt skjønn, der grunnvilkåret vil være rettsordenens krav til aktsom adferd på vedkommendes livsområde.

Ved risikovurderingen inngår også et krav om kunnskap – man kan ikke unngå ansvaret ved å stikke hodet i sanden og si man ikke forstod konsekvensene. I klimasammenheng betyr det at folk flest vil bli identifisert med de advarsler som ligger i rapporter fra FNs klimapanel og andre vitenskapelige institusjoner.  

Det vil trolig komme mange saker, der kravet til forsvarlig adferd – aktsomhetsnormen – vil bli tatt i bruk som grunnlag for å etablere ansvar for dagens beslutningstakere.  

Bli abonnent!

Kommentarfeltet er stengt.