Klimagassutslipp per innbygger i Norge og verden – Klimavakten – Energi og Klima

Utslipps­fordelingen

CO2-utslipp per innbygger.

4,8

Tonn CO2 pr. innbygger i verden

16,2

Tonn CO2 pr. innbygger i USA

Måler man et lands totale utslipp, kommer Kina øverst på listen, og de folkerike landene vil naturlig nok dominere. Måles utslipp per innbygger, kommer de mindre landenes utslipp like godt frem.

Hver nordmann slapp i 2017 i gjennomsnitt ut 8,4 tonn CO2. Det er langt over det globale gjennomsnittet på 4,8 tonn. India, der utslippene øker betydelig, slipper fortsatt «bare» ut 1,8 tonn per innbygger. De norske utslippene av CO2 per innbygger har ifølge prosjektet Global Carbon Budget falt noe de siste årene. De var på sitt høyeste i 2007 med 9,7 tonn. De norske utslippene totalt sett (med alle klimagasser) har imidlertid økt fra 1990 til 2017 – les mer om dette i en egen artikkel.

Utslippstoppen – og -bunnen

Qatar er landet i verden med desidert høyest CO2-utslipp per innbygger – 49,2 tonn i 2017. Nest øverst kommer Curacao med 39 tonn per innbygger. Fem av de ti landene med høyest utslipp per innbygger er arabiske oljeland.

Mange land i Afrika har svært lave utslipp per innbygger. Aller minst CO2 slippes det ut i Burundi, Tsjad og Somalia med bare 0,05 tonn per innbygger i 2017. De 21 landene med lavest utslipp ligger i Afrika.

Kinas vekst kommer godt frem også i denne statistikken. Utslipp per kineser har siden 2013 vært omtrent på nivået i EU samlet. Kineserne slapp i 2017 ut i snitt 7 tonn CO2.

Kina slipper ut 46 prosent mer per innbygger enn det globale gjennomsnittet. Men både kineserne og europeerne har langt lavere utslipp enn gjennomsnittsamerikaneren. Utslippene per innbygger i USA er mer enn dobbelt så høye som i Kina og EU, til tross for nedgang de siste årene.

Om utslippsdataene

Disse utslippsdataene er basert på territorielle utslipp. Bildet blir modifisert hvis en tar med forbruksutslipp, det vil si utslipp som «flyttes» til andre land med eksport og import. Se mer om dette i artikkelen om de største utslippslandene.

<2°C eies av

I samarbeid med