KLIMAVAKTEN

Norges utslipp

Klimagassutslipp siden 1990.

Sist oppdatert: 28. desember 2016

+ 4,2 %

Utslipp i Norge 2015 vs. 1990

– 22%

Utslipp i EU 2015 vs. 1990

Norges utslipp av klimagasser var i 2015 på 53,9 millioner tonn CO2-ekvivalenter, drøyt 2 millioner tonn høyere enn i 1990. Det tilsvarer en økning på 4,2 prosent.

Til sammenligning: Klimagassutslippene i EU samlet var i 2015 om lag 22 prosent lavere enn i 1990 (foreløpig statistikk). Sveriges utslipp var i 2015 på 53,4 millioner tonn, 25 prosent lavere enn nivået i 1990. Norge hadde dermed høyere utslipp enn Sverige i 2015.

Etter at Norges klimagassutslipp hadde falt i årene 2011–14, økte de igjen i 2015. Hovedgrunnen til økningen var oppgang i utslipp fra olje- og gassutvinning og industri. Økt bruk av naturgass offshore sto for mye av økningen innen olje og gass.

Innen industri og bergverk bidro særlig oljeraffinering og produksjon av kunstgjødsel til økte CO2-utslipp, ifølge Statistisk sentralbyrå. I tillegg sørget flere sauer og mer kunstgjødsel for større utslipp av metan og lystgass fra jordbruk.

Utvikling i utslippskilder

Sammensetningen av de norske utslippene har endret seg mye siden 1990. Utslippene fra olje- og gassutvinning har økt fra 8,2 millioner tonn årlig til vel 15 millioner tonn. I 2015 utgjorde utslippene fra olje- og gassutvinning 28 prosent av de samlede norske utslippene.

Utslipp fra veitrafikk og luftfart har også bidratt til økningen i forhold til 1990-nivået, mens industri og bergverk har redusert sine utslipp kraftig. I 1990 utgjorde industriens utslipp 38 prosent, mens andelen i 2015 var 22 prosent.

Sektorer med og uten kvotehandel

Norge deltar i EUs kvotehandelssystem ETS. Drøyt halvparten (51,8 prosent) av de norske utslippene i 2015 kom fra virksomheter som er med i ETS. Dette gjelder sektorene olje- og gassutvinning, industri (bl.a. stål, sement, aluminium), kraft og luftfart. Innen disse sektorene må virksomhetene dekke sine utslipp ved utslippskvoter. Slipper en virksomhet ut mer enn kvotene den har fått tildelt, må den kjøpe kvoter i markedet. Tilsvarende kan bedrifter selge kvoter dersom de kutter utslipp.

Disse utslippsdataene er basert på territorielle utslipp. Bildet blir modifisert hvis en tar med forbruksutslipp, det vil si utslipp som «flyttes» til andre land med eksport og import. Se mer om dette i artikkelen om de største utslippslandene.

SSB har en informativ oversikt over hvilke utslipp som dekkes av statistikken.

Hovedkilde: Statistisk sentralbyrå.